Återvinning är bra – men för saker som går att använda är återanvändning ännu bättre. Det är grundtanken bakom företaget Off2off, som erbjuder en matchningstjänst där behov och överskott kan hitta varandra. Saker som annars skulle lagrats någonstans och till slut kastats görs synliga och sökbara via en molnbaserad förmedling – och effektiviseringen sparar både pengar, avfall och resurser.

Återanvändning är i många fall en smartare lösning än återvinning, anser Fredrik Östlin vid off2off.

Återanvändning är i många fall en smartare lösning än återvinning, anser Fredrik Östlin vid off2off.

”Återvinningsbranschen har utvecklat många bra metoder för att ta hand om saker som blivit över. Men att exempelvis en kontorsmöbel blivit över behöver inte betyda att den är utsliten och måste lämnas till återvinning. Här är återanvändning mycket bättre och återvinning ser vi som misslyckad återanvändning”, konstaterar Fredrik Östlin, som är grundare av företaget off2off.

Fredrik har tidigare bland annat arbetat som sektionsledare hos Landstinget i Värmland. Han arbetade där med hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning och insåg att det fanns problem med att hitta nya användare till inventarier, hjälpmedel och utrustningar som av olika anledningar blivit över.

”Problemet var att ingen hade koll på om det var någon annan som skulle kunna ha nytta av prylen. Jag insåg då att genom att matcha behov och överskott så fanns det stora möjligheter att minska både kostnaderna och miljöpåverkan. Detta gäller både den offentliga och privata sektorn”, fortsätter Fredrik.

Kommunikationstjänst bidrar till cirkulär ekonomi

”Det vi arbetar med är i högsta grad cirkulär ekonomi. Det handlar ju om att först använda resurserna på rätt sätt och därefter hitta rätt kanaler för att återanvända de överblivna resurserna – i första hand inom den egna organisationen. Vårt koncept är en molnbaserad kommunikationstjänst som består av en förmedlings- och en kunskapstjänst. Tjänsten är byggd utifrån en prisad tjänsteinnovation med en unik cirkulär affärsmodell. Den hjälper organisationer att synliggöra sitt överskott av utrustningar, inventarier och annat som är för bra för att kastas. Detta ”funktionellt överskott” kan matchas med aktuella behov. Tjänsten har en tydlig layout med användarfokus och enkelt publicerar du vad du vill förmedla med hjälp av bild, beskrivande text, skattning av skicket och annan praktisk information”, berättar Fredrik Östlin.

Enligt Fredrik ger off2off affärs-, miljö- och social nytta, bland annat:

  • Den bidrar till att mängden funktionellt överskott minskar, dvs färre prylar som lagras någonstans och som förr eller senare slängs. Tjänsten ger en tydlig översikt över de tillgängliga resurserna.
  • Inköpskostnaderna för möbler och andra inventarier minskar och i många fall kan leveranstiderna bli korta. Inventarierna kan ju stå på våningen under eller i källaren i grannhuset.
  • Översikten visar organisationens verkliga behov och interna konsumtionsbeteende.
  • Ur hållbarhetssynpunkt minskar avfallsmängderna och klimatpåverkan och tjänsten skapar goda möjligheterna att utveckla intressanta nyckeltal, exempelvis återanvändningsgrad.
  • För kringtjänster skapas det förutsättningar för flera enkla jobb initialt genom bland annat transportbehov, enklare reparationer, och rekonditionering. Avancerade hantverkstjänster som skapar nya värden genom exempelvis redesign, omklädning och ommålning kommer i ett andra steg.
  • Vår tjänst implementerar ett cirkulärt tänk i organisationen. För många organisationer blir det att leva som de lär, vilket Ragn-Sells fastslog när de skrev avtal med off2off.

Malmö stad först ut

”Den första stora kunden blev Malmö stad där vi byggt upp kommunikationstjänsten Malvin. Denna är ett slags internt Blocket – alltså en molnbaserad kommunikationstjänst där stadens förvaltningar kan förmedla möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan sig. Malvin är ett viktigt verktyg i Malmös strävan efter att bli en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stad”, berättar Fredrik Östlin.

”Räknar man lite på det hela finns det flera tydliga vinster av att återanvända i stället för att återvinna. Under cirka 1,5 år sparade Malmö via vår tjänst 6,7 miljoner kronor, 174 ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från 60 bilar under ett år, samt 1,5 GWh vilket motsvarar 57 eluppvärmda villors årsförbrukning. Potentialen visar idag på en besparingspotential på över 17 miljoner kronor per år vid fortsatt utveckling och implementering av vårt koncept”.

Stort intresse för cirkulär ekonomi

”Vi vill bidra med kunskap och innovativa idéer till utvecklingen av en cirkulär ekonomi, dvs ett samhälle som bygger på slutna materialflöden. Företaget deltar därför i forskningsprojekt kring produkt- och tjänstedesign och utveckling av affärsmodeller som stödjer ökad resurseffektivitet. Vi deltar tillsammans med flera universitet, företag och kommuner i Mistra-projektet REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking). Kul att vår kunskap värdesätts och vi ser att off2off även i forskningssammanhang kan bidra till ökad resurseffektivitet”, säger Fredrik Östlin.

Intresset för cirkulär ekonomi ökar i näringslivet och ett exempel är avfalls-, miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells som tydligt ser att kunderna vill minska sin miljöbelastning. Nu kan även Ragn-Sells egna verksamheter bidra till att outnyttjade resurser får nytt liv. Lösningen har fått namnet TOR (Tur och Retur). Tillsammans med off2off har företaget skapat en intern återanvändningsportal för oanvänd utrustning som kan cirkulera vidare till nytta på ny plats inom Ragn-Sells.

”Vi är glada att Ragn-Sells väljer oss då de är en ledande aktör inom den cirkulära ekonomin. Något som vi brinner och arbetar för”, avslutar Fredrik Östlin.

Artikeln publicerades i juni 2016.