Framsynta företag kan dra affärsmässiga fördelar av många av dagens miljöproblem. Det problem som politiker, forskare och näringsliv fokuserar på är sedan flera år klimatfrågan. För att kunna avgöra vilka kommersiella möjligheter som finns i samband med detta miljöproblem behöver företagen kunskap om hur omvärldens reaktioner på klimatförändringarna påverkar villkoren för den egna affärsverksamheten.

Kullager

SKF är en av världens mest kända tillverkare av kullager.

Ökade temperaturer kan ge förvärrad torka, häftigare skyfall och stormar som får ekonomiska konsekvenser. Skogsindustrin kan i vissa länder se fram emot en ökad tillväxt i skogen, men även kraftfulla angrepp av skadeinsekter. Även olika åtgärder som har för avsikt att minska klimatförändringarna får effekter på ekonomin. Exempelvis har priset på spannmål stigit i takt med att suget ökat efter råvara till etanol som drivmedel.

Dessa effekter på branschnivå får följder på nationell nivå som i sin tur påverkar enskilda företag. Säkerhetspolitiken får också ändrade förutsättningar. Och hur påverkas vår egen och den gemensamma miljölagstiftningen inom EU? Någon detaljerad analys är mycket svår att göra.

Många branscher har ändå börjat reagera på ändrade villkor till följd av klimatförändringar och politiken kring denna. Banker ser över riskerna med krediter till byggande i klimatkänsliga områden. Försäkringsbolagen letar metoder som väger in klimatrelaterade risker i sina premier. Bilindustrin satsar stort på att tillverka bränslesnålare bilar och fordon som kan drivas med alternativa bränslen. För flygindustrin är problemen att minska utsläppen en enorm utmaning, men utveckling pågår.

Vinnare av det varmare klimatet kan vara miljökonsulter och cleantech-företag som ser affärsmässiga fördelar av den ökande efterfrågan på lösningar för att stävja klimatförändringarna. Men detsamma gäller även traditionella industriföretag om de är förutseende och snabbfotade nog. Det gäller för företagen att vässa sina klimatanalyser.

Produkter blir aldrig färdigutvecklade

Svenska Kullagerfabriken (SKF) är ett exempel på företag som tillverkar en typ av produkt som funnits under lång tid och som kontinuerligt förändras genom teknikutveckling. Enligt företagets vd Tom Johnstone går det ständigt att vidareutveckla produkterna och åstadkomma bättre prestanda. I de flesta fall betyder bättre prestanda en mindre miljöpåverkan genom att produkten får längre livslängd, kräver minskat underhåll, ger upphov till lägre buller och minskade vibrationer. SKF arbetar sedan starten för över 100 år sedan med att minska friktionen i många olika industriella processer och i transportsektorn. Ett kullager minskar rullmotståndet vilket i praktiken också resulterar i att man minskar mängden energi som krävs.

De viktigaste marknaderna för SKF är tillverkningsindustrin och transportsektorn. Tillsammans konsumerar dessa sektorer två tredjedelar av den totala energi som används i världen. För många av SKF:s kunder är klimatfrågan därför en viktig drivkraft. De känner av ökade krav på energieffektivisering och söker energieffektiva komponenter i teknisk utrustning och fordon. Detta ses av SKF som en affärsmässig fördel. Företagets nya serie kul- och rullager kan ge energibesparingar på upp mot 30 procent, enligt företaget. Lagren är standardiserade och kan användas i många olika tillämpningar. Potentialen för energibesparingar är därför hög. Ett tillämpningsområde för lager är i växellådor i vindkraftverk. Om alla världens vindkraftverk installerade de nya lagren istället för att använda traditionella lager skulle energibesparingen bli cirka 770 miljoner KWh. Detta motsvarar energibehovet för en miljon svenska hushåll under en månad.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.