En värmeväxlares huvuduppgift är att säkerställa effektiv energianvändning vid uppvärmning och kylning. Detta gör den genom att överföra energi från ett medium (exempelvis luft eller vatten) till ett annat utan att medierna blandas. En vanlig typ av värmeväxlare är de plattvärmeväxlare som finns i processindustrin.

Plattorna är utformade med olika mönster så att avlämningen och upptagningen av värme blir så effektiv som möjligt. Värmeväxlaren tätas med packningar, vanligtvis av gummi, som förhindrar att vätskorna blandas eller läcker ut. Värmeväxlare som ska hantera gaser eller vätskor under högt tryck eller höga temperaturer kan vara lödda eller svetsade.

Över hela världen ökar intresset för biobränslen som etanol, biodiesel och biogas. Drivkrafterna är att säkerställa den framtida energiförsörjningen genom att minska beroendet av fossila bränslen, samt att minska utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar. En viktig faktor för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna producera biobränslen är att inte förlora för mycket värmeenergi under tillverkningsprocessen. I det här sammanhanget har värmeväxlaren en viktig uppgift. Det lundabaserade företaget Alfa Laval har en lång historia vad det gäller utrustningar för värmeväxling och ser en stor potential i satsningarna på framställning av förnybara drivmedel från olika typer av råvaror. Även vad det gäller Alfa Lavals tekniska lösningar för uppvärmning, separation av huvudprodukten från biprodukterna, samt förädling av destillationsresterna ser framtiden ljus ut

Separation och energibesparing

Tillverkning av biobränslet etanol bygger på processer och utrustningar som används i destillationsindustrin. För att komma från råvaran till det färdig etanol behövs bland annat kondensorer, förångare, återkokare, mäskvärmare, jäsningskylare, centrifuger och separatorer. Här erbjuder Alfa Laval exempelvis dekantercentrifuger och förångare som används för att förädla destillationsresterna (dranken) till djurfoder. Separatorer, som är klassiska Alfa Laval produkter, används för att återvinna jästen som annars skulle ha gått till spillo.

Alfa Laval levererar också tekniska lösningar för uppvärmning, separering och omrörning som är anpassade för tillverkningen av biodiesel. Vid förbehandlingsprocessen avlägsnas föroreningar från den vegetabiliska oljeråvaran och här används bolagets höghastighetsseparatorer, omrörare och värmeväxlare. I transesterifieringsfasen, som utgör kärnan i biodieselprocessen, separerar Alfa Lavals separatorer biprodukten glycerin från biodieseln.

Ovanstående processer är energikrävande och det gäller att optimera användningen av energi. Värmeöverföringsutrustning som värmeväxlare är därför centrala komponenter vid tillverkningen av biobränslen och Alfa Laval tillverkar plattvärmeväxlare av alla storlekar. Man har bland annat lyckats med att ta fram modeller som kräver lite utrymme, men som samtidigt optimerar upptagningen eller avlämningen av värme från det vätskor som passerar värmeväxlaren.

Etanol ur cellulosa

Att tillverka etanol från livsmedel som majs och sockerrör har väckt många invändningar och USA har som mål att om tio år ska hälften av all etanol som tillverkas till drivmedel utgå från andra råvaror än livsmedel, det vi kallar ”andra generationens biobränslen”. Det kan exempelvis röra sig om avfall som innehåller organiskt material, men för närvarande är det är många forskare som studerar möjligheterna att använda cellulosa från skogen som råvara. Ett genomslag på det här området skulle vara av stort intresse för Alfa Laval då efterfrågan på värmeväxlare och separatorer skulle öka betydligt. Bolaget följer därför utvecklingen i USA och eftersom bolaget funnit i landet sedan slutet av 1800-talet betraktas det som amerikanskt. Det gör det möjligt att på plats delta i forskningsprojekt eller på andra sätt påverka utvecklingen av biobränslen