För 25 år sedan låg textilföretaget FOV Fabrics i frontlinjen med sitt patenterade material för krockkuddar för bilar. På den tiden var det silikontäckta textilmaterialet unikt genom att vara lättare och mjukare än andra material för krockkuddar. Egenskaper som minskade risken för skrap- och brännskador i samband med trafikolyckor.

Sedan länge finns krockkuddar i stort sett alla bilar och textilföretagets innovation har blivit en prisutsatt standardprodukt. ”Vi utvecklar och tillverkar fortfarande textil till krockkuddar, men under årens lopp har utvecklingen av andra textila material med unika egenskaper fortsatt”, berättar Fredrik Johansson, affärsutvecklare vid FOV Biogas och styrelseordförande för FOV Fabrics.

Biogas på en minut

Biogas kan användas till fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme. Gasen består huvudsakligen av metan och bildas när organiskt material som gödsel, slam från rening av avloppsvatten och matavfall, bryts ner av mikroorganismer under syrefria förhållanden.
Processen kallas rötning och pågår i naturen bland annat i våtmarker och i matspjälkningsapparaten på idisslande djur.
Det organiska materialets karaktär och komposition avgör hur mycket gas som kan bildas. Ett ton matavfall ge exempelvis ge cirka 400 kubikmeter metan. Samma mängd avfall som består av svårnedbrytbara material som halm eller skogsavfall ger betydligt mindre metan. Det vanligaste sättet att producera biogas är lägga organiskt material i en rötkammare som består av en lufttät behållare.

”Vi produceras ungefär 3 miljoner löpmeter textil per år. Ungefär hälften går till kläder och resten till olika industriella tillämpningar. Vi har bland annat utvecklat tyg som är starkare än stål och textilierna fyller avancerade krav på funktion i många sammanhang, exempelvis i skidkläder, fallskärmar, bilar och biogasreaktorer. Genom att belägga textilierna med silikon, PVC, polyuretan, eller andra ämnen, kan vi åstadkomma material med många olika egenskaper”.

Avancerade textilmaterial

Tänk dig en behållare på ett par kubikmeter i ett tätt textilt material där du kan lägga komposterbart hushållsavfall. Materialet jäser och bildar biogas som leds till en en gasspis i ett vanligt kök. I ett annat scenario är behållaren stor som en container och producerar biogas för produktion av elektricitet.

”Våra biogasreaktorer tillverkas av avancerade textil- och polymermaterial. Genom att belägga tyget med ett ytskikt blir det gastätt och mycket tåligt mot fysisk och kemisk påverkan. Reaktorerna kan användas för att producera biogas på platser där det uppkommer organiskt avfall, exempelvis vid livsmedelsindustrier, lantbruk och avloppsreningsverk – både i stor och liten skala. Utvecklingen av reaktorn har gjorts i samarbete med professor Mohammed Taherzadeh, som är specialist på biogasproduktion vid Borås högskola”.

Inriktning på utvecklingsländer

”Vår affärsidé är att bidra till att biogas kan tillverkas på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Vi ser därför utvecklingsländer som viktiga marknader för våra reaktorer. De kan tillverkas i storlekar från två till flera tusen kvadratmeter och vi ser skalbarheten som en viktig fördel. Man kan snabbt ansluta ytterligare en reaktor eller installera en större modell”.

”Textilmaterialet gör att reaktorerna har låg vikt och lätt kan vikas ihop. Kostnaderna för lagring och transporter blir därför låga. Begagnade reaktorer kan snabbt demonteras och säljas på en andrahandsmarknad. De har lång livslängd och motstår höga temperaturer, UV-ljus och biprodukter från den anaerobiska nedbrytningen av organiskt material. En reaktor av textil kan faktiskt klara en jordbävning”, förklarar Fredrik.

principskiss biogasreaktor

Biogasproduktion i Indien

FOV Biogas har tillsammans med dotterbolaget FOV Biogas India installerat biogasreaktorer i Chennai, Bangalore, Mumbai och på andra platser i Indien. Gasen ersätter LPG i de lokala hushållens spisar för matlagning. ”I Chennai använder vi avfall från sockerindustrin som råvara och reaktorn av avancerad textil är lätt att installera, använda och underhålla. Inte minst viktigt är att den har ett mycket fördelaktigt pris jämfört med andra system”.

”Efter installationen börjar biogasreaktorn redan inom en vecka att producera energirik metangas. Tillförs exempelvis 100 kg avfall från sockerindustrin per dag får ut 8 m3 biogas per dag. Detta motsvarar innehållet i 65 LPG gasflaskor (19 kg/styck) och kostnadsbesparingen blir betydande. Vi räknar med en återbetalningstid på rumt 1,5 år för det här systemet. Återbetalningstiden för andra tillämpningar av våra reaktorer i ligger i samma storleksordning, exempelvis biogas från avfall från tillverkningen av palmolja i Indonesien”.

”Förutom biogas ger processen också ett värdefullt gödningsmedel som kan återanvändas i ett lokalt kretslopp. Vi ser stora möjligheter för produktion av både biogas och gödningsmedel i många andra länder, bland annat i Brasilien och Vietnam. Det finns definitivt en stor outnyttjad potential i livsmedelsavfall från större kantiner och biologiskt avfall från olika industrier”, avslutar Fredrik Johansson.

Artikeln publicerad i September 2015