”Nu är de naturliga köldmedierna på allvar på gång i kylbranschen”, konstaterar Björn Skattberg, som är VD för Frigadon AB. ”Inom vätskekylning övergav vi för länge sedan de traditionella ozonnedbrytande köldmedierna och den hälso- och miljöfarliga ammoniaken. Vi tror starkt på köldmedier som koldioxid, propylen och vattenbaserade saltlösningar”, fortsätter Björn.

”Intresset för de här typerna av köldmedier kommer att påverka hela vår bransch och teknikskiftet kommer säkert att ge upphov till strukturomvandlingar. De som är bäst förberedda får möjligheten att ta marknadsandelar”.

Aircontainer

”Våra kylaggregat används över hela världen i många olika applikationer. Det kan röra sig allt från om kylning och rekonditionering av lungor som ska transplanteras till extrema klimattester av nya bilmodeller. Bilen testas först i hög värme i en öken och kyls därefter omedelbart ner till minus 45°C i en container”, berättar Björn. ”Flertalet av våra produkter finns naturligtvis i mer normala sammanhang inom kylning och luftkonditionering. Ett exempel är en container som utvecklats för företaget Aircontainer Nordic och som används av flygbolaget SAS”.

Flygfrakt av varor som kräver kylning eller temperaturreglering, gjordes tidigare i containrar som kyldes med kolsyreis. För att få bättre temperaturkontroll och lägre vikt utvecklade SAS Cargo, tillsammans med Frigadon och Aircontainer Nordic, en ny typ av container. Den kyls med hjälp av en batteridriven kylkompressor och kan med en marginal på några grader hålla temperaturen var som helst inom intervallet 3 – 25 °C. Batteriet laddas under åtta timmar och kan sedan under 70 timmar driva kylkompressorn. Miljönyttan ligger i att kylsystemet minskar containerns vikt med 200 kilo. Detta minskar flygplanets bränsleförbrukning, något som bidrar till minskad klimatpåverkan och att SAS kan uppnå sitt klimatmål.

Hårdare miljökrav inom vätskekyla

frigadon I USA har miljökraven på vätskekylning blivit hårdare och här ser Frigadon affärsmöjligheter. ”Det rör sig framförallt om kylning av stora fruktlager och vi har lång erfarenhet i Europa av kolväten som propylen i våra system. Under senare år har utfört ett antal installationer i USA och Storbritannien där vi använder propylen som primärt och en organisk saltlösning som sekundärt köldmedium”, förklarar Björn.

”Frigadon har också utvecklat ett system som effektivt distribuerar den kylda luften (BTL; Blow Though coils) i lokalen. Temperaturreglering och luftfuktighet övervakas och styrs via ett avancerat kontrollsystem. I anläggningar för lagring av äpplen och päron håller man temperaturen nära nollpunkten och här kan det uppstå problem med is som byggs upp aggregaten. Här har vi ett system för avfrostning som kallas OCD (Off Cycle Defrost) och som är fördelaktigt ur energisynpunkt”.

”Ett exempel där Frigadon använder Hycool® som sekundärt köldmedium är i en 2×350 kW kylanläggning som är installerad hos Lake Breeze Fruit Farm i USA. Hycool® består huvudsakligen av kaliumformiat (HCOOK), vilket är ett salt av myrsyra, och vatten. Lösningen har låg viskositet och hög termisk ledningsförmåga vilket medför att kylningen görs på ett energieffektivt sätt. Något som har stor betydelse då man vill kyla frukt under långa tidsperioder. Fruktbolaget kan direkt se den ökade energieffektiviteten genom lägre elräkningar”, fortsätter Björn.

”Kaliumformiat är biologiskt nedbrytbart och har låg toxicitet, vilket är fördelaktigt för säkerheten i livsmedelsindustrin. Slutligen vill jag nämna att för propylen och Hycool® är påverkan på ozonskiktet noll och koldioxidavtrycket är mycket litet”, avslutar Björn Skattberg.
Artikeln publicerades i mars 2014