taxt

Genom modern miljövänlig teknologi kan till exempel papper få vattenfrånstötande egenskaper

Ett enda pappersbruk kan under ett år använda flera tusen ton kemikalier. En viktig anledning är att man vill åstadkomma speciella egenskaper hos cellulosa, alltså den molekyl som utgör en av beståndsdelarna i papper, trä och andra cellulosabaserade material. Genom en kemisk process som kallas esterifiering – en kemisk reaktion mellan en syra och en alkohol – binds olika kemikalier till cellulosamaterialet. Resultatet blir en modifierad cellulosa som har vissa eftersträvansvärda tekniska egenskaper. Ett problem med de traditionella processerna är dock att organiska lösningsmedel och syror behövs för att åstadkomma de kemiska reaktionerna. Den omfattande kemikalieanvändningen ger upphov till flera olika miljöproblem och betydande avfallsmängder.

Företaget OrganoClick har utvecklat en metod för modifiering av cellulosabaserade material. Teknologin är mer miljöanpassad än de traditionella metoderna och kan också ge materialen nya egenskaper. Får OrganoClick spridning i världen kan användningen av råvaror minskas vid framställning av papper. Genom teknologin kan dessutom papper och tyg bli vattenfrånstötande och trä impregneras mot röta. Även egenskaper såsom färg, mekanisk motståndskraft, optiska och antibakteriella egenskaper kan modifieras.

Kemiskt handtag på cellulosamolekyler

Grundidén för OrganoClick är att med hjälp av ”gröna katalysatorer” vid låg temperatur koppla molekyler till cellulosa. När molekylerna binds till cellulosamolekylen kan materialet få olika egenskaper som exempelvis vattenresistent papper, tyg och trä. En kemisk grupp på cellulosan fungerar som ett slags ”kemiskt handtag” vilker används för att binda kemiska föreningar, exempelvis polyestrar och färgämnen, till cellulosamolekylen för att skapa helt nya egenskaper. Processen kan också användas för andra ämnen som består av långa kolhydratkedjor, exempelvis stärkelse.

I OrganoClick-teknologin behövs inte lösningsmedel eller miljöfarliga kemikalier. Metoden bygger på att de organiska katalysatorerna blandas med de modifierande kemikalierna i vattenlösningar. Användningen av icke förnyelsebara material och giftiga och svårnedbrytbara ämnen minskar därför.

Nuvarande framställningsmetoder kan användas

Utan omställningskostnader kan OrganoClick införas i de industriella processer som används i dag. ”Detta är en av fördelarna med metoden”, konstaterar Mårten Hellberg. Han är VD för bolaget som startades tillsammans med docenterna Jonas Hafrén, Armando Cordova, samt affärsutvecklarna Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh. Affärskonceptet är att utveckla metoder och material som bygger på OrganoClicks teknologi och få kunder som efterfrågar speciella egenskaper hos cellulosabaserade material intresserade. Samtidigt arbetar bolaget med att göra teknologin kommersiellt intressant via utveckling av nya material tillsammans med företag inom pappers-, pappersmassa- och textilindustrin.

Artikeln publicerad i april 2009