DHE Holding utvinner geotermisk energi genom djuphålsborrning. Med en ny, patenterad borrteknik tar man sig genom berggrunden tio gånger snabbare än med annan teknik, och når större djup där temperaturen är högre. Det gör energikällan lönsam på platser där den inte förut varit ett alternativ.

”DHE arbetar med en helt ny borrteknik som gör det möjligt att borra betydligt snabbare och djupare än tidigare. Vi kan borra djupare än 5 km ner i jordskorpan och erbjuder energi i form av el, fjärrvärme och kyla på platser där det tidigare inte varit möjligt”, konstaterar Petri Laukkanen, som är VD för DHE Holding.

Geotermisk energi utvinns genom att varmt vatten pumpas upp till en värmeväxlare. Det nedkylda vattnet återförs till berggrunden och systemet bildar ett slutet kretslopp. Illustration: DHE Holding.

DHE Holding nominerades till ”Årets Innovation 2016” i Södertälje och erhöll ett hedersomnämnande med följande motivering: ”DHE Holding har i Sverige och Europa tillgängliggjort en fantastisk internationell innovation som kan få stor samhällsekonomisk betydelse. Det är en kommersiellt intressant tillämpning på en djuphålsborrningsteknik för att utvinna fjärrvärme och el”.

Geotermisk energi för storskaliga system

Värmen i berggrunden ökar med djupet och det går att utvinna energi ur jordens inre, något som människan började utnyttja redan för tusentals år sedan. Nuförtiden används geotermisk energi i ett tjugotal länder och den passar utmärkt till storskaliga system knutna till fjärrvärmesystem, men kan även användas för elproduktion. Förutsättningarna är särskilt goda i områden där det förekommer höga temperaturer nära markytan, exempelvis på platser med vulkanisk aktivitet.

”I Sverige ökar temperaturen med 15 – 30 °C per km ner i berggrunden, vilket innebär att man behöver borra 5 – 7 km för nå tillräckligt hög temperatur. Det har alltså varit komplicerat och tidskrävande att borra så djupt och lönsamheten i sådana projekt har tidigare varit dålig. Nu arbetar vi med ny teknik som gör det möjligt att borra snabbare och djupare än tidigare. Den nya tekniken innebär bland annat att kraften och hastigheten vid borrning är den samma även på flera kilometers djup. Det betyder att vi i framtiden har stora möjligheter att vara ledande inom produktion av geotermisk energi i Europa”, berättar Petri Laukkanen.

Utvinning av geotermisk energi

Genom att cirkulera vatten i systemet kan geotermisk energi utvinnas. Värmen avges i en värmeväxlare och energisystemet fungerar som ett kretslopp. Det avkylda vattnet återförs (injiceras) i ett annat borrhål till samma djup i berggrunden som det kom ifrån. Borrhålen fodras ner till två km för att grundvattnet inte ska påverkas. Eftersom systemet är slutet under tryck förhindras utfällning av salter och andra kemiska ämnen. Det uppstår inte heller några utsläpp av gaser som är lösta i vattnet.

Ny patenterad borrteknik

”Borrtekniken, som kallas waterhammer, är utvecklad och patenterad av vår samarbetspartner Hanjin D&B. DHE har ensamrätt att använda teknologin i Europa. Jämfört med den traditionella Tricon Bit-borrteknologin, som använder sig av rotation, så bygger waterhammer-tekniken på slagrörelser som skapas med hjälp av högt luft- och vattentryck. Resultatet blir att borren tar sig igenom en berggrund av granit tio gånger snabbare än andra tekniker. Borren, D&B 450W, är utvecklad för att borra djupare och effektivare än tidigare. På 2 500 meter djup är hastigheten 15 meter per timme och på 3 500 meter under markytan är hastigheten stadigt över 10 meter per timme”, säger Petri.

Ny teknologi gör att det går att borra snabbare och djupare efter geotermisk energi. Borren W D&B 450 från Hanjin D&B kan nå ner till mer än 5 km under markytan. Illustration: DHE Holding.

”Konstruktionen har fem borrhuvuden som slits ut och måste bytas efter cirka 150 meters borrning. Borrhuvudena slipas upp och kan återanvändas. Hela konstruktionen ryms på 36 långtradare och då ingår alla rör som krävs för att nå ner till mer än 5 km under markytan. Det DHE ser som miljöfördelar, jämfört med annan borrteknik, är bland annat att det behövs färre borrhål, att värmepumparna drivs med vatten, att det genom möjligheten till horisontell borrning inte behövs så stora landområden, samt att vi kommer åt vatten med hög temperatur”.

”Miljö- och klimatpåverkan av en geotermisk anläggning är låg jämfört med anläggningar som utnyttjar kol, olja eller andra fossila bränslen. Istället för att försörja enstaka hus med energi kan DHE bidra till hållbara energisystem för köpcentrum, flygplatser, bostadsområden och hela eller delar av städer. Den nya tekniken skapar förutsättningar för kommuner och större regioner att nå sina klimatmål. DHE har exempelvis utfört en förstudie åt E.ON gällande fjärrvärme i Malmö stad. Vår förhoppning är att genomföra ett projekt som kommer att generera 120 MW fjärrvärme. För att komma åt tillräcklig mängd energi planerar vi att borra ett tiotal hål till 6 000 m djup”, avslutar Petri Laukkanen.

Artikeln publicerades i december 2016.