Onekligen låter det som en smart affärsmodell att först hjälpa kunden att bli av med olika bi- och restprodukter för att senare sälja tillbaks de värdefulla beståndsdelarna till samma kund. ”Riktigt så smart och enkelt är det inte i alla situationer, men rent konkret bidrar vi till att skapa system för att återvinna växtnäringsämnen ur något som ofta betraktas som avfall och se till att näringen kommer till nytta igen”, konstaterar Jan Nystedt, som är VD för Biototal AB.

”För oss är den för närvarande största affären att ta hand om den biologiska restprodukt som uppstår vid biogasproduktion. Restprodukten som kallas biogödsel är rik på näringsämnen och vi säljer ungefär 300 000 ton av den till lantbrukare”, fortsätter Jan. ”Det byggs fler och fler biogasanläggningar i landet och samtidigt ökar intresset för biogödsel. Just nu är vi den största distributören av biogödsel i Sverige, men som det ser ut för närvarande är lantbrukets efterfrågan högre än tillgången”.

    Biototal AB förmedlar biogödsel, en restprodukt från biogasproduktion, till Sveriges jordbruk.

    Biototal AB förmedlar biogödsel, en restprodukt från biogasproduktion, till Sveriges jordbruk.

”Vi ser oss själva som en länk i kretsloppet mellan stad och land. Vi hjälper till med kunskap kring design av anläggningar för att utvinna värdefulla ämnen ur bi- och restprodukter, vi förmedlar biogödsel och slam till jordbruket, och vi har många kontakter med livsmedelsindustrin och annan industri kring hur man kan skapa miljönytta ur restprodukter”, säger Jan Nystedt.

Biogödsel

För svenska lantbrukare är biogödsel ett förhållandevis nytt gödselmedel. Biogödseln bildas då biogas produceras från ett substrat som består av organiskt material. Här kan det röra sig om allt möjligt från gödsel, slaktavfall, matavfall till produktionsspill från livsmedelsindustrin, slam från avloppsreningsverk och andra biologiska restprodukter. Vid rötningsprocessen bildar substratet energirik metangas (biogas) som består av kol och väte. Samtidigt finns det i det organiska substratet ett antal organiska och oorganiska beståndsdelar som inte bildar biogas. Produkten kallas rötrest och består av vatten, organiskt material, mikroorganismer och diverse näringsämnen. Till sin konsistens liknar den flytgödsel från nötkreatur och svin.

”Vi föredrar att kalla rötresten för biogödsel. Den är ett ”grönt fullgödselmedel” eftersom den innehåller makronäringsämnena kväve, fosfor, kalium och svavel, samt viktiga mikronäringsämnen och organiskt material”, berättar Jan Nystedt. ”En stor del av kvävet i biogödsel är i form av ammonium, vilket är ett resultat av rötningsprocessen. Den höga andelen ammoniumkväve gör biogödsel till ett gödselmedel med snabb kväveverkan, det betyder att kvävet kommer grödan snabbt till godo”, konstaterar Jan.

Som ett resultat av rötningsprocessen är innehållet av organiskt material lägre i biogödsel än i stallgödsel. Enligt Biototal är detta ingen nackdel eftersom det organiska materialet är mer stabilt, det ger fördelen att mullhalten höjs och att jordens struktur förbättras.

System för kvalitetssäkring

Biogödsel får inte innehålla föroreningar som exempelvis tungmetaller, sjukdomsalstrande mikroorganismer, rester av läkemedel och bekämpningsmedel. Det är därför viktigt att de bi- och restprodukter som lämnas till rötning inte är förorenade. Noggrann källsortering är därför en förutsättning för ett lyckat slutresultat.

I Sverige finns ett certifieringssystem där biogasanläggningar frivilligt kan kvalitetssäkra och certifiera produktionen av biogödsel. I certifieringsprocessen granskas hela kedjan från råvara till slutprodukt och halterna av ett antal föroreningar kontrolleras regelbundet. Bland annat ställs krav på att Salmonellabakterier inte får förekomma i biogödseln. I certifieringen ställs också krav att personalen fortlöpande ska utbildas i säkerhetstänkande. Syftet med certifieringen är att bidra till att öka kundernas förtroende för biogödseln och därmed avsättningsmöjligheterna.

Uppströms och nedströms i värdekedjan

Innehållet i biogödsel från olika anläggningar och produktionsomgångar skiftar. Det är därför viktigt för lantbrukaren att biogödseln kan karakteriseras med avseende på innehåll av näringsämnen och ett antal andra fysikaliska och kemiska parametrar.

”I Biototal arbetar vi både uppströms och nedströms i värdekedjan”, säger Jan Nystedt. ”Nedströms skapar vi ett nära samarbete med kunden där vi sätter oss in i hela verksamheten för att ge optimala lösningar. Till grund för detta arbete finns ett verktyg som vi kallar ”Mervärdesberäkning”. Verktyget ger god överblick över bi- och restprodukternas värde ur agronomiskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv”.

”Uppströms arbetar vi med att säkerställa kvaliteten på det organiska materialet som ska rötas. Av särskilt intresse är att hålla nere föroreningarna i slam från avloppsreningsverk. Bland annat bedriver vi utvecklingsarbete med Käppalaförbundet, som är en stor aktör inom avloppsvattenrening, och det gemensamma målet är att slam ska bli en accepterad och värdefull gödselprodukt. I sammanhanget är certifieringsystemet REVAQ för kvalitetssäkring av avloppsreningsverk viktigt. Vi har kompetens att hjälpa mindre avloppsreningsverk med att arbeta uppströms med sina kunder som ett steg på vägen att bli certifierade enligt REVAQ”, avslutar Jan.

Artikeln publicerades i december 2013