Nu kan en fond med hållbar inriktning bli Svanenmärkt. Under hösten 2017 utsågs de tolv första miljömärkta fonderna i Sverige.

Många branscher arbetar numera systematiskt med hållbar utveckling. Finansbranschen har blivit en allt viktigare aktör som kan påverka kapitalströmmar och investeringar i en riktning som bidrar till en hållbar värld. På marknaden i Norden finns det tusentals olika fonder och det är naturligtvis inte lätt för en sparare att göra ett hållbart val.

Svanenmärkning ska göra det enkelt att hitta och välja fonder som påverkar företag i en hållbar riktning. Under hösten 2017 utsågs de tolv första miljömärkta fonderna i Sverige.

Tuffa hållbarhetskrav

Fondförvaltaren Caroline Forsberg vid SEB ansvarar för en av Sverige första Svanenmärkta fonder. Foto: SEB

Svanenmärket är kanske mest förknippat med tvättmedel, möbler och schampon, men nu finns det även möjlighet att använda symbolen för fonder med inriktning på hållbar utveckling. En av de första Svanenmärkta fonderna blev SEB Hållbarhetsfond Sverige.

”Det känns väldigt bra och hedrande. Vi har inte behövt göra några ändringar i fondens förvaltning för att möta Svanens tuffa krav, så det är ett erkännande för allt arbete vi gjort tidigare”, säger fondens förvaltare Caroline Forsberg.

En Svanenmärkt fond måste uppfylla omfattande hållbarhetskrav. Det rör sig exempelvis om vilka företag förvaltarna kan investera i och vilka bolag de väljer bort. Dessutom är det viktigt att fondens förvaltare och bolagen som fonden investerar i redovisar hur de arbetar med hållbarhet. Bolag som väljs bort är verksamheter som rör kontroversiella vapen, kol, gas, olja, uran och kärnvapen. Fonden har även kriterier kring internationella normer, tobak, alkohol, pornografi, spel, genmodifierade grödor, alternativt genetiskt modifierade spannmål, samt konventionella vapen.

”Med Svanenmärket vägleds nu spararen om vilka fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav och som har potential att påverka företag i en mer hållbar riktning. Det är mycket glädjande att vi redan fått med oss så många engagerade aktörer på resan mot en grönare finansmarknad”, konstaterar Ragnar Unge, VD för det statliga bolaget Miljömärkning Sverige.

Vad är en Svanenmärkt fond?

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. En Svanenmärkt fond ska uppfylla 25 obligatoriska krav. Kraven reglerar på olika sätt hur en fond kan påverka företag genom att välja bort dåliga (exkludering), välja in de bättre (inkludering), att agera med öppenhet (transparens) och aktivt ägarskap (rösta och direkt dialog). I praktiken innebär kraven att:

  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt ifrågasatta ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Fonden ska göra en detaljerad hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska tala om vilka aktier, obligationer och andra finansiella instrument som finns i fonden och årligen rapportera vad den bidragit med i arbetet för hållbar utveckling.
  • Svanen uppmuntrar till ett aktivt ägande och avsikten är att fonden ska påverka företagen att bli aktivare i sitt hållbarhetsarbete.
  • I kraven för att ansöka om Svanenmärkning ingår att EU-direktivet UCITS (lagstiftning om värdepappersfonder) ska följas. Fonden ska finnas tillgänglig i något av de nordiska länderna. Den får maximalt innehålla 50 procent av ”non corporate credits”, exempelvis statsobligationer.

Svanenmärket innebär inte att alla företagen i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar. Grundtanken är att investeringar i den aktuella fonden ska påverka marknader, branscher och företag i en mer hållbar riktning. Svanenmärkning av en fond är inte någon garanti för fondens avkastning eller för hur riskfylld placeringen är.

Hållbarhetsanalys är en förutsättning

Fonden ska innehålla företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Att identifiera hållbara företag och verksamheter är därför en viktig del av fondförvaltarens arbetsuppgifter. Kravet enligt Svanen är att minst 90 procent av fondens direkta innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys (ESG-analys).

ESG står för ”Environmental Social Governance” och innebär att specialister granskar företagens hållbarhetsarbete i detalj för att identifiera risker och möjligheter. I en Svanenmärkt fond ska minst hälften av fondens innehav vara investeringar i företag med ett starkt ESG-betyg.  Investeringar i gröna branscher premieras, exempelvis förnybar energi, vattenrening och annan miljöteknik. Caroline Forsberg berättar att SEB redan innan Svanenmärkningen lagt stor tonvikt på hållbarhetsanalysen i SEB Hållbarhetsfond Sverige.

”Vi förvaltar fonden utifrån en investeringsprocess med tydligt fokus på bolagens hållbarhetsarbete. Förutom att vi har krav på att bolagen fonden investerar i har ett tydligt och integrerat hållbarhetsarbete med uppföljbara mål har vi regelbundna dialoger med dem om hållbarhet. Många bolag uppskattar att vi visar engagemang och diskuterar hållbarhetsfrågan med dem. En ökad medvetenhet kring hållbarhetsaspekter är viktig och kommer med stor sannolikhet att påverka bolagens lönsamhet i framtiden”, avslutar Caroline Forsberg.

För närvarande är följande fonder Svanenmärkta: Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, CB Save Earth Fund, Handelsbanken Hållbar Energi, SEB Hållbarhetsfond Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden, Swedbank Robur Ethica Global, Swedbank Robur Ethica Global MEGA, Swedbank Robur Ethica Sverige, Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA, Swedbank Robur Humanfond och Tundra Sustainable Frontier Fund.

Artikeln publicerades i november 2017.