”Jag och mina kollegor har en bakgrund från bland annat Sony Mobile, Ericsson och Texas Instruments. Tillsammans kan vi mycket om teknologier inom mobilbranschen och nu överför vi kunskaperna om trådlös kommunikation till energiområdet”, berättar Mikael Lennström, som är vd för SenseNode.

Industrin står för en tredjedel av världens energiförbrukning och energieffektivisering står högt på agendan inom många tillverkande företag. Drivkrafterna är flera och förutom kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan är lagstiftningen viktig. Inom EU infördes nyligen ett energidirektiv som kräver att större företag ska hantera energifrågorna på ett systematiskt sätt och bland annat genomföra energikartläggningar. Att införa energiledningssystem enligt ISO 50001 är ett sätt att få bättre kontroll över energianvändningen. Sådana system har under senare år blivit allt vanligare i många företag.

Trådlösa sensorer och visualisering av data

Entreprenörerna bakom SenseNode bestämde sig för att bidra till att industrin använder energin på ett effektivare sätt. Med sitt egenutvecklade SenseNode Energy Management System (SEMS) i kombination med trådlösa sensorer kan industrier effektivisera och bättre kontrollera sin energianvändning.

”Här kommer vårt mobiltelefonkunnande in och vi använder oss av trådlös överföring i kombination med Internet of Things teknologi. Vi mäter energiförbrukningen med hjälp av sensorer som utgör delar av trådlösa nätverk och noder vilket eliminerar behovet av komplicerad installation och onödig kabeldragning. Erfarenheten är att många företag har en stor potential att spara energi och pengar. Vår Smart Energy Tracking Technology (SETT) har redan hjälpt ett flertal industriföretag att kraftigt reducera sin energiförbrukning”, konstaterar Mikael Lennström.

”Hos ett företag som hanterar livsmedel lyckades man med hjälp av vårt system halvera energikostnaderna. Bättre samordning av kylenergin, optimering av kompressorernas verkningsgrad och ändrad tidpunkt för avfrostning var exempel på åtgärder som genomfördes”.

En viktig komponent i SenseNodes system är visualiseringen av energianvändningen. Via företagets molntjänster insamlas mängder av data och informationen förpackas därefter i ett användarvänligt format som kunderna kan komma åt via mobiltelefon, läsplatta eller dator. Informationen är skyddad för obehöriga via AES-128 bitars kryptering.

Dålig koll på kända energitjuvar

”Belysning, uppvärmning, kylning och tryckluft är kända energitjuvar. Gamla armaturer, uppvärmning av den ena delen av lokalen och kylning av den andra är bara några exempel på energislöseri. Detta vet de flesta företag men av olika anledningar övervakar och följer man inte upp användningen. I Sverige kan det bero på generösa energisubventioner och historiskt låga energipriser. Ett annat skäl kan vara att energianvändningen och kostnaderna inte kopplas samman på ett bra sätt. Man vet helt enkelt inte vilka processer, byggnader och stödsystem som orsakar störst energianvändning – och när, man vet heller inte hur mycket energi som åtgår för att producera en viss produkt, en kostnad som direkt kan påverka marginaler och ett företags konkurrenskraft”, säger Mikael.

Bättre underlag för energibesparingar

”Erfarenheten är att företagen behöver bättre tillgång till energidata. Det rör sig om momentan och historisk data, trender och nyckeltal – både på övergripande och mycket detaljerad nivå. Företagen behöver dessutom analysera variationerna i energianvändningen för att kunna samordna styrningen”, säger Mikael.

Sensenode2”Vårt trådlösa system ger detaljerad energiinformation och kontrollmöjligheter nedbrutet på exempelvis produktionsenhet, kundorder eller produkt. Visualiseringen gör att företagsledning får upp ögonen för att det finns toppar i energianvändningen som måste analyseras och åtgärdas. Visualiseringen visar också att det finns en ”flat line”, dvs en slags grundnivå med mer eller mindre konstant energianvändning. Här finns det massor att ta ställning till – exempelvis frågan om ventilationen måste gå för fullt dygnet runt”.

För närvarande finns ett fyrtiotal SEMS-system installerade i Sverige och Danmark. Under 2016 är ambitionen att öka tillväxttakten och leverera ytterligare ett hundratal system. SenseNode samarbetar exempelvis med Helsingborg Stad för att öka energieffektiviteten vid industriparken vid Helsingborgs hamn. Här har systemet varit i drift under några år, vilket har skapat förutsättningar för industrihyresgästerna och kommunen att spara energi och pengar och uppfylla stadens miljöpolicy.

Klimatövervakning

”I en del av våra projekt har det funnits hög korrelation mellan effektuttag och olika miljöparametrar för såväl arbetsplatser som olika typer av industrier, speciellt processindustri. Därför har vi också infört stöd i vår plattform att även mäta exempelvis temperaturer, relativ luftfuktighet, ljusstyrka, buller och CO2-halter. Vi kan även exempelvis styra ventilationsanläggningar baserat på miljöparametrar samt också skicka larm om något avviker. Allt kombinerat för att i slutändan optimera energiförbrukning och samtidigt upprätthålla olika miljökrav”, avslutar Mikael Lennström.

Artikeln publicerades i mars 2016.