Cortus Energy har utvecklat en patenterad förgasningsprocess för biomassa som eliminerar flera processteg och kan drivas av olika typer av bränslen. Teknologin kan ersätta fossila bränslen i kraft-, industri- och transportsektorerna – och en anläggning ska ge energi till Höganäs järnpulverproduktion.

Det svenska företaget Cortus Energy har utvecklat en patenterad förgasningsprocess för biomassa. WoodRoll®-teknologin kan med fördel användas inom kraft-, industri- och transportsektorn och där ersätta användningen av fossila bränslen.

”Vår teknologi är kostnadseffektiv då den gör att flera processteg som används vid traditionell förgasning av biomassa inte behövs. Efter många års slit arbetar vi nu i medvind och tar in nytt kapital för att finansiera leverans av förnybar energi till metallpulvertillverkning Höganäs. Vi ser detta som ett genombrott för WoodRoll®”, berättar Rolf Ljunggren, som är VD och grundare av Cortus Energy AB.

Renare energi med WoodRoll®

WoodRoll®-tekniken förgasar biomassa och genererar grön energi för fordon, industri och elproduktion. Illustration: Cortus Energy.

”WoodRoll® är en termisk förgasningsprocess för biomassa som producerar en ren energigas (syngas) med högt energivärde. Gasens renhet och det höga energiinnehållet gör den lämpad som ett alternativ till fossila bränslen i olika tillämpningar. För närvarande koncentrerar vi oss på följande spår: ersättning av fossilt bränsle i industriella högtemperaturprocesser, förnybar kraftproduktion via en generator som drivs av en syngasmotor, samt vidareförädling av syngasen till förnybar naturgas (SNG, Synthetic Natural Gas) eller förnybar vätgas.”, säger Rolf Ljunggren.

”Vi har fem patentfamiljer kring WoodRoll® och bolagets affärsmodell bygger på försäljning av energigas, leverans av nyckelfärdiga anläggningar och tekniklicensavtal. I avtalet med Höganäs AB svarar Cortus Energy för driften av anläggningen (6 MW) och vi säljer energigasen till kunden. Vi har under flera år testat tekniken vid vår testanläggning (0,5 MW) i Köping. En viktig aktivitet i Köping under 2016 var projektet framtidens Gröngasmack, där vi producerade en delmängd syngas till katalytisk kvalitet. Bränslen för Höganäsprojektet har också testats i Köping. Resultaten innebär att tre bränslen är kvalificerade för denna tillämpning”.

Rolf Ljunggren pekar på följande fördelar med WoodRoll®-tekniken jämfört med befintlig teknik för förgasning:

  • Bränsleflexibilitet – ett stort antal olika typer av biobränslen och blandningar av bränslen kan han­teras. Bränslet behöver inte förbehandlas (exempelvis torkas och pelleteras), något som öppnar för användning av lokala bränslen och optimal anpassning av bränslemixen till tillgång och pris.
  • Integration av delprocesser – biobränslet hanteras automatiskt genom hela processen från mottagande av bränslet till leve­rans av den färdiga energigasen. Processen är förberedd för fjärrövervakning för kostnadseffektiv drift.
  • En ren och energirik gas – biomassan separeras i en ren och smutsig del innan förgasningen, och det är enbart den rena delen som förgasas. Gasen behöver därför inte genomgå några kostnadskrävande reningssteg.
  • Energieffektivitet – värmen från de olika delprocesserna åter­vinns i processer som arbetar vid en lägre temperaturnivå. Cirka 80 procent av energin från biobränslet omvandlas till användbar energi i gasen.
  • Sammansättning – gasen har fördelaktig sammansättning (vätgas/kolmonoxid) för flexibel användning i en rad olika applikationer.

Processindustri, kraftvärme, SNG och förnybar vätgas

En 6 MW WoodRoll®-anläggning kommer att förse metallpulvertillverkan Höganäs AB med förnybar energi till bolagets tillverkningsprocesser. Illustration: Cortus Energy.

”Inom processindustrin är tillgången till säker och kostnadseffek­tiv energi med hög tillgänglighet en förutsättning för produktionsprocesserna. Nuförtiden används stora mängder fossila bränslen men intresset för förnybar energi ökar. WoodRoll® erbjuder processindustrin ett intressant alternativ och ett aktuellt projekt inleds nu vid Höganäs AB. Projektet är sista steget i projektet Probiostål som drivs av den svenska stålindustrin. Målet är att minska stålindustrins utsläpp av koldioxid. I Höganäs är avsikten att naturgas och koks, som används vid produktionen av järnpulver, ska ersättas med förnybar energigas och biokoks. Erfarenheterna från Höganäs AB blir viktiga för oss och kommer att utgöra basen för konstruktionen av större energianläggningar för stål-­, mineral­-, pappers-­ och massaindustrin”, konstaterar Rolf Ljunggren.

”Samhället elektrifieras och det kommer att behövas mer och mer el till konsumentelektronik, datalagring, elbilar och mycket annat. Förnybar el kommer att bli all viktigare och i en kraftvärmeanläggning leds gasen från WoodRoll® till en gasmotor som genererar el. Värmen kan återvinnas till det lokala fjärrvärmenätet från både gasmotorn och WoodRoll®. Intresset är särskilt stort i Japan och Kalifornien där Cortus Energy utvecklar flera småskaliga biokraftprojekt”.

”Naturgas är ett betydande globalt energislag för uppvärm­ning, elproduktion och fordon. Syntetisk naturgas (SNG) kan – i en kompletterande process – framställas från WoodRoll® och här kan vår biobaserade förgasningsteknik i högsta grad bidra till minskad klimatpåverkan. Cortus Energy för detaljerade diskussioner om SNG-projekt med ledande europeiska naturgasdistributörer”, berättar Rolf.

”Den gas vi producerar har ett unikt högt vätgasinnehåll (60 procent) och i en efterföljande process kan vätgasen separeras ut och resterande gas kan med vatten omvandlas till ännu mer vätgas. I bränsleceller omvandlas vätgas till el på ett effektivt sätt och bränsleceller betraktas som en framtida teknik för bilar, tunga fordon och småskalig kraftvärme. Även det här området öppnar för goda affärsmöjligheter för kostnadseffektiv förgasning av biomassa”, avslutar Rolf Ljunggren.

Artikeln publicerades i juni 2017.