Vid användning av Nayvoc istället för stenkolspulver minskas utsläppen med mellan 50-90%

Vid användning av Nayvoc istället för stenkolspulver minskas utsläppen med mellan 50-90%

Det gjuts ungefär 325 000 ton järndetaljer i Sverige under ett år och viktiga kunder är fordons- och verkstadsindustrin. Motorblock, bromstrummor, pumphus och andra produkter tillverkas i engångsformar som består av sand, bindemedel (bentonitlera), vatten och stenkolspulver.

För flera decennier sedan visade det sig att om man tillsätter stenkolspulver till formsanden får godset fina ytor. Dessutom gör stenkolspulvret att det går lättare att skilja det gjutna godset från formen, vilket i sin tur gör att sanden lättare kan återvinnas. Varje år återvinner de svenska gjuterierna cirka 4 miljoner ton sand. Tillsatsen av stenkolspulver kan förefalla som en krydda i ett vinnande recept, men det finns tyvärr en hake som blivit alltmer uppenbar. Stenkolspulvret orsakar nämligen utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) när det upphettas. Ett av dessa ämnen är gasen metan som är en kraftfullt klimatpåverkande gas. Ett ton metan motsvarar klimatpåverkan av 23 ton av växthusgasen koldioxid. Även andra flyktiga ämnen i gjutgaserna kan orsaka arbetsmiljö- och miljöproblem, vilket gör att utsläppen har blivit alltmer intressanta att göra någonting åt.

En som funderade kring ersättningsmedel för stenkolspulver var Peter Nayström vid Sverea Swecast. Resultatet blev den patenterade produkten Nayvoc. Den nya produkten ger samma tekniska fördelar som stenkolspulver samtidigt som mängden växthusgaser som avges från gjutformen minskar betydligt. Om Nayvoc införs i samtliga gjuterier i Sverige talar vi om en minskning av utsläppen av växthusgasgaser med i storleksordningen 50 000 ton per år.

Processat kol ger miljöfördelar

Peter Nayström konstaterar att det tog några år av experiment innan han hittade en blandning av ämnen som både minskar utsläppen av VOC och som fungerar tekniskt som ersättare till stenkolspulver. Nayvoc består av processat kol vilket i praktiken innebär att man tagit bort de organiska ämnen som ger utsläpp av växthusgaser och andra VOC. Den exakta sammansättningen på Nayvoc vill Peter Nayström emellertid inte avslöja.

Mätningar i fullskalig produktion, där hälften av stenkolspulvret ersatts med den nya produkten, visar på en halvering av utsläppen av flyktiga organiska ämnen. Några investeringar i processutrustning eller förändringar i processkontrollen behövs inte då Nayvoc och stenkolspulver kan blandas med varandra. Detta gör att gjuterierna kan börja i liten skala och prova sig fram. Ju mer av den nya produkten som tillsätts desto mer minskar utsläppen. Man talar här om en potential på 50 – 90 procent lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser från gjuteriprocessen.

Företaget Askania AB i Göteborg har genom licensavtal fått rätten att tillverka och sälja Nayvoc i Sverige och i övriga Europa. Produkten håller på att kommersialiseras och ska inledningsvis säljas till gjuteriindustrin i Norden. På längre sikt hägrar den internationella marknaden.

Artikeln publicerad i juni 2009