Mycket av det som händer inom miljö- och återvinningsindustrin sker stegvis i det tysta. Förbättringar är sällan spektakulära och får därför sällan uppmärksamhet i media. Inte desto mindre sker miljöanpassade framsteg som kan innebära stora vinster för både miljö och skattebetalare.

Inom sjukvården produceras mycket avfall.

Sjukvårdens avfallshantering är ett exempel. Den bygger på en stor användning av engångsmaterial och förpackningar som är omfattande, kostsam och påverkar miljön. Här uppstår många olika slags avfall, alltifrån hushållsavfall till restprodukter som kan innehålla läkemedelsrester, smittämnen, kemikalier och andra farliga ämnen.

För att minska avfallsmängderna förebygger de flesta sjukhus uppkomsten av avfall och utnyttjar rationella system för sortering och omhändertagande av avfallet.

Region Skåne, med cirka 33 000 anställda och nio sjukhus har i sitt miljöprogram för 2006-2012 satt upp målet att minska mängden avfall och öka återvinningen med 15 procent till 2008. För att lyckas nå målet använder landstinget en plan för avfallsminimering och har låtit undersöka vilka produktgrupper och avfallsslag som har stor klimatpåverkan och ger höga kostnader. Resultatet visade att avfall som inte var klassificerat som riskavfall ändå hamnade i säckarna för detta. Kostnaderna blev högre, transporterna fler och mer avfall än nödvändigt gick till förbränning. Dessutom användes större mängder emballage för riskavfall, som i sin tur innehåller mer material än vanligt emballage.

Ett annat problem var att sopsäckarna för hushållsavfall ofta samlades in och kastades innan de var fulla. Forskarna visade på kopplingen mellan avfallsemballaget och klimatpåverkan: att använda fler sopsäckar än vad som behövs orsakar ökade utsläpp av koldioxid.

Paxxo-säckar.

Mer välfyllda säckar och lägre polytetenmängd ger lägre CO2-utsläpp.

För att komma tillrätta med problemen använder Region Skåne numera ett alternativt säcksystem som är utvecklat av företaget Paxxo i Malmö.

– Våra säckar görs av polyeten och är tunnare än traditionella sopsäckar. Säcktjockleken är nästan halverad med bibehållen styrka, mycket på grund av vår tillverkningsprocess, säger Carl-Hugo Péters, vd för Paxxo. Han tillägger att utvecklingen mot tunnare men starkare material kommer att fortsätta.

En finess med systemet är att användaren själv kan avgöra hur stor varje säck ska bli. Longopac säljs över hela världen till industri, sjukhus och reningsverk och kan, genom att den finns i olika färger, användas för källsortering. En biologiskt nedbrytbar variant av säcken går att kompostera.

Klimatundersökningen som Region Skåne beställde gjordes ur ett livscykelperspektiv. Man jämförde en Longopac-säck med en traditionell säck och fick fram resultatet att Longopac-säcken ger upphov till 11 gånger lägre utsläpp av koldioxid. Anledningen var att de miljöanpassade säckarna var fyllda när de samlades in och att mindre mängder polyeten användes i den tunnare säcken.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008