I underhållet av vindkraftverk ingår att regelbundet byta hundratals liter smörjolja på 100 meters höjd – en process som kan ta två dygn. Nu har Energiservice utvecklat en oljebytarvagn som kan ta hand om två kraftverk per dag.

De flesta produkter som gör miljönytta behöver regelbundet servas och underhållas. Underhållet kan vara tidskrävande, dyrt och orsaka miljörisker.

Växellådan i ett vindkraftverk innehåller cirka 500 liter olja som regelbundet måste bytas. Foto: Energiservice.

”Vi tar hand om det strategiska och operativa underhållet för företag som har miljöteknik som ett av sina kärnområden. Det kan röra sig om övervakning av dammar, katastrofskydd, miljöanpassat underhåll av energianläggningar, kontroll och underhåll av elnät och mycket annat”, berättar Olov Boman, som är VD för Energiservice i Skellefteå. ”Vi lanserar nu en världsnyhet som rör miljösäkert och snabbt underhåll av vindkraftturbiner”.

Snabb och säker hantering av olja

En oljesmord växellåda i ett vindkraftverk innehåller omkring 500 liter olja som behöver bytas ut efter tre till fem år. Turbinen sitter på 90 – 150 meters höjd och idag transporteras både den uttjänta oljan och den nya oljan upp och ned i verken via tunga oljefat. Det är en tidskrävande hantering som utgör risk både för personalen som ska hantera oljan och för miljön. Den nya oljan behöver dessutom värmas upp innan turbinen kan användas på nytt, vilket gör att ett oljebyte kan innebära produktionsstopp på upp emot två dygn.

”Att byta olja på en växellåda på ett vindkraftverk är en betydande kostnad. Samtidigt är bytet nödvändigt då oljans kvalitet är helt avgörande för växellådans livslängd. Att vindkraftverket står stilla så kort som möjligt är därför en nyckelfråga för energiproducenten. Att utveckla en teknisk lösning för ett snabbt och miljösäkert oljebyte var en viktig drivkraft när vi tog fram oljebytarvagnen OBV 4406”, konstaterar Olov Boman.

”Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till när man arbetar med ett vindkraftverk. Personalens säkerhet och arbetsmiljö ligger naturligtvis högst på listan, arbetet utförs ju ofta mer än 100 m över marken. Eftersom vindkraftverken är placerade i känsliga naturområden är miljöfrågorna något som man inte får missa. Ett oljebyte får definitivt inte leda till förorening av mark eller vatten”.

Förvärmd olja ger snabb uppstart

Oljebytarvagnen innehåller varm olja som räcker till oljebyten vid två vindkraftverk och OBV 4406 är isolerad för att klara arbete under arktiska förhållanden. Oljan filtreras i vagnen till den renhetsgrad som tillverkaren av vindkraftverket specificerat och oljans fördelning av partikelföroreningar definieras enligt standarden ISO 4406. Även vatteninnehållet bestäms.

Med hjälp av oljebytarvagnen OBV 4406 pumpas förvärmd ren olja upp till växellådan på vindkraftverkets topp. Tekniken ger snabbt oljebyte och minskade arbetsmiljö- och miljörisker. Foto: Energiservice.

”I ett första steg förs två slangar upp till vindkraftverkets maskinhus. Vi använder en slang för den rena oljan och en returslang för den smutsiga oljan. Det finns ingen möjlighet att förväxla slangarna och några lyft av tunga oljefat är inte nödvändigt – något som är bra ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Först tappas den smutsiga oljan ned till OBV 4406 och samtidigt kan personalen utföra filterbyte och annan service. Därefter till pumpas den rena oljan upp till växellådan och eftersom olja är förvärmd blir stilleståndstiden kort. Turbinen kan snabbt återställa till start”, fortsätter Olov Boman.

”Med hjälp av oljebytarvagnen kan vi byta oljan i två vindkraftverk per dag, i stället för att det tar två dagar att byta oljan i ett verk. Om det är snö kan vagnen dras på medar efter en bandvagn eller annat lämpligt fordon. Detta gör det möjligt att byta oljan i vindkraftverken året om i ett kallt och isigt klimat”.

”Effektivt underhåll som klarar högt ställda krav på kvalitet, miljö och säkerhet har stor betydelse för möjligheten att bedriva produktion av vindkraft, inte minst i de förhållanden som råder i ett arktiskt klimat. Om Sverige ska nå de nationella målen om ett helt förnybart energisystem spelar storskalig, landbaserad, vindkraft i kallt klimat en betydande roll”, avslutar Hans Kreisel, som är koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Artikeln publicerades i augusti 2017.