Luftföroreningar finns överallt, både i arbetsmiljön och i den omgivande miljön. På arbetsplatsen kan det exempelvis röra sig om svetsrök i industrilokaler, avgaser i bilverkstäder, avgaser från utryckningsfordon som snabbstartar inomhus och oljedimmor från skärvätskor i mekaniska industrier. Kraven på god inomhusmiljö ökar ständigt och smutsiga industrimiljöer sliter på personalen, verktygen och produktionssystemen. För att säkerställa personalens välbefinnande och hälsa, samt produkternas kvalitet, gäller det att kunna erbjuda ett bra inomhusklimat. I detta ingår att hålla halterna av damm, rök och flyktiga kemiska ämnen så låga som möjligt.

Självklart ska man sträva efter att undvika att föroreningen uppkommer, exempelvis genom processförändringar, materialutbyten, inkapsling eller automatisering. Man kan komma långt med sådana åtgärder men det är svårt att tänka sig en arbetslokal utan någon form av mer eller mindre avancerad ventilationsteknik. Internationella krav och normer har blivit alltmer pådrivande för att skapa säkra arbetsmiljöer. Miljöboomen ökar naturligtvis intresset för kopplingen mellan en god arbetsmiljö och människors hälsa.

Det Helsingborgsbaserade företaget Nederman har arbetat med miljöteknik långt innan begreppet fanns. Redan på 1950-talet började bolaget arbeta med att rena luft genom svetsutsug och fläktar och är nu en global aktör inom luftrening. Kunderna finns inom industrin i Europa, men också hos vindkraftstillverkare i Kina, museer i Egypten, järnvägen i Indien och bilprovningen i Turkiet.

Rening av svetsrök och andra luftföroreningar

Låt oss ta ett exempel med arbetsuppgiften svetsning. Svetsning och skärning sysselsätter mer än 700 000 personer i Europa och cirka 35 000 i Sverige. Omkring 5,5 miljoner svetsrelaterade arbeten utförs varje år i Europa och i samband med detta finns ett antal hälsorisker att vara uppmärksam på. Vid svetsning uppstår kraftig ljus- och värmestrålning samt svetsrök. Den senare består av stoft och gaser. Stoftets sammansättning beror i huvudsak på grundmaterialet och materialet i svetselektroderna. Ur hälsosynpunkt är exempelvis metallerna krom, nickel och zink besvärliga. De gaser som bildas är koloxid, koldioxid, kväveoxider och ozon. Många som arbetar med svetsning får symtom i ögon och andningsorgan och risken för att drabbas av lungcancer är större hos svetsare än normalbefolkningen. I många länder har man därför infört (eller kommer att införa) restriktioner för att sänka gränsvärdena för svetsröksexponering.

Nedermans system bygger på att suga upp och avskilja svetsrök (eller andra partiklar, fibrer och avgaser) där de uppstår för att förhindra att de sprids till omgivningen. Tekniken är effektiv och kräver mindre mängd energi jämfört med centrala ventilationssystem. Bilden visar en lokal med svetsning och metallbearbetning där svetsröken samlas upp nära källan med hjälp av punktutsug.

Tekniken anpassas till föroreningstypen

Genom att skapa hög lufthastighet och högt undertryck kan större partiklar sugas upp och filtreras nära föroreningskällan. Här talar vi om högvakuumteknik som exempelvis är lämplig att använda för utsug av slip- och skärdamm och metallspån, samt rengöring av maskiner och arbetsplatser. Nedermans högvakuumapplikationer kan omfatta allt från större stationära till mobila enheter och olika slags handverktyg.

Där det finns risk för att luften förorenas av små och långsamma partiklar är det bättre med lågvakuumteknik. Detta innebär utsug och filtrering nära källan med mindre undertryck (jämfört med högvakuum) och med stor luftvolym. Exempel på tillämpningsområden är svetsning och hantering av ingredienser i pulverform vid läkemedels- och livsmedelsproduktion. Utsugningen sker med bland annat armar, munstycken och huvar som placeras nära källan.

Global expansion

Från att ursprungligen varit ett litet plåtslageri som startades i Helsingborg under andra världskriget har Nederman efterhand satsat på global expansion av verksamheten. Nuförtiden säljer man i cirka 50 länder och har säljkontor i 25 länder. Den bearbetande industrin är sedan länge målgruppen för bolagets system för infångning och filtrering av svetsrök, samt utrustningar för att hålla maskiner och arbetslokaler rena.

Utvecklingen inom industrin mot en högre automatiseringsgrad och tillverkningstakt ställer allt högre krav på miljömässigt säker och kostnadseffektiv hantering av de restprodukter som uppstår. Traditionellt har avfall som metallspån och skärvätskor hanterats manuellt med negativ påverkan på arbetsmiljön och den yttre miljön. Ny teknik gör det möjligt att på ett lönsamt, miljöanpassat och automatiserat sätt ta hand om restavfallet. Detta är ett exempel på ett område där Nedermans tekniska lösningar och globala ambitioner kan få genomslag. Intresset för god arbetsmiljö och begränsad påverkan på den omgivande miljön ger för närvarande medvind åt bolagets miljötekniklösningar.

Artikeln publicerad i augusti 2009