Norrländsk torv är ett naturligt filtermaterial som effektivt absorberar olja, tungmetaller och andra ämnen från vatten. Axon miljöteknik utvecklar torvbaserade filtersystem för båttvättsanläggningar, tankställen med mera. Den använda torven kan användas som bränsle.

”Våra miljöfilter bygger på naturliga metoder för att rena vatten från olja, tungmetaller och andra föroreningar. Vi utgår från den norrländska torvens förmåga att absorbera olika ämnen från vatten. Torv som bildats norr om polcirkeln har nämligen särskilt god förmåga att absorbera olja”, berättar Per Axelsson, som är VD för Axon Miljöteknik.

”En liter granulerad torv kan absorbera en halv liter olja. Förutom att vattenmiljön skyddas är en viktig egenskap att torven kan användas som bränsle när den fullgjort sin uppgift”.

Torven absorberar föroreningarna

Transformatorn (A) innehåller olja och är därför placerad på en uppsamlingsyta (B). Regnvatten med eventuellt oljespill leds till filteranläggningen som består av fem moduler med värmebehandlad torv (C). Det renade vattnet leds till en pumpgrop (D) och återförs till omgivningen via en stenkista.

Transformatorn (A) innehåller olja och är därför placerad på en uppsamlingsyta (B). Regnvatten med eventuellt oljespill leds till filteranläggningen som består av fem moduler med värmebehandlad torv (C). Det renade vattnet leds till en pumpgrop (D) och återförs till omgivningen via en stenkista.

”Vårt första filter konstruerades under 1990-talet för att ta hand om spill av diesel vid tankplatser. Grundprincipen bygger på att det förorenade vattnet samlas upp på en uppsamlingsyta och leds till en filterbrunn. I filterbrunnen sjunker vattnet genom fyra lager av torv där torven absorberar föroreningen. Det som kommer ut är i stort sett rent vatten. Tester visar att reningsgraden för vatten som är kontaminerat med diesel ligger på 99,98 procent”, konstaterar Per.

”Idag har vi filter för fast installation ovan jord under jord inomhus och utomhus samt ett antal mobila lösningar. Vidare har vi utvecklat sidoprodukter för att optimera torvfiltrens funktion. Här rör det sig om teknikbodar, pumpbrunnar, trekammarbrunnar, uppsamlingsytor, spolrännor, enkla oljelarm samt avancerad teknisk utrustning för detektion och dokumentation. Bland våra kunder finns energibolag som har transformatorer som innehåller olja, tankställen för bränslen samt många andra verksamheter där det finns risk för förorening av vatten och mark”, fortsätter Per Axelson.

Oljeabsorbenten som bolaget använder kallas Axon Miljöfilter Absorbent AFX. Torven är termiskt behandlad (värmebehandlad) och innehåller cirka 10 procent vatten, vilket är lågt jämfört med andra absorptionsmaterial. Den termiska behandlingen medför att det bildas ett hartslager på ytan av de 2 – 8 mm stora torvpartiklarna (granulerna). Det hydrofoba hartslagret förhindrar vatten att tränga in i granulerna och det är endast organiska föreningar som tränger genom lagret och som absorberas inne i granulerna.

Förutom absorptionen av oljor och andra organiska föroreningar fungerar torven även som en jonbytare som gör att tungmetaller fastnar i filtret.

”När absorbenten är mättad är det enkelt att ta hand om den. Den blir inte kladdig och det är väldigt lite som kan lakas ut från den. Den värmebehandlade torven innehåller inte några kemiska tillsatser och materialet kan därför med fördel brännas för att utvinna energi eller komposteras lokalt. Energiinnehållet är högt och askhalten är låg vilket är utmärkt ur kostnadssynpunkt och det är en uppenbar fördel att destruktionen kan ske lokalt. Detta minskar både miljöpåverkan och kostnaderna för transporterna. Förbränning eller kompostering skall naturligtvis ske vid anläggningar som innehar tillstånd att hantera sådana material”.

Miljöanpassad tvätt av båtar

Tvättplats för båtar med spolplatta och teknikbod från Axon.

Tvättplats för båtar med spolplatta och teknikbod från Axon.

Tvätt av båtar där kölen och andra ytor under vatten är behandlade med färger som innehåller miljögifter är ett välkänt problem. Det är inte ovanligt att havsbottnen i anslutning till uppställningsplatserna för båtar är helt död. Det bedrivs därför ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för att ta fram alternativ till de giftiga färgerna.

Samtidigt ställer myndigheterna på EU-nivå och i Sverige höga krav på minimerad miljöpåverkan från anläggningar som används för båttvätt.

”2012 påbörjade vi arbetet med att utveckla ett filtersystem för att rena tvättvatten från spolplattor för båtar. Vi utgick från vårt beprövade torvfilter men insåg att det även behövdes ett kompletterande kolfilter för att ta hand om rester av ämnen som TBT (organisk tennförening) och Irgarol (organisk kopparförening). Båda ämnena är visserligen förbjudna men är ändå vanligt förekommande vid spolanläggningar. Det mesta kommer från gamla lager av bottenfärg som spolats, slipats eller skrapats loss från båtarna”.

”Vi tog hjälp av Mälardalens Högskola för en vetenskaplig utvärdering av det nya filtersystemet under verkliga betingelser i en hamn. Undersökningen visade att det mycket riktigt förekommer stora mängder TBT, Irgarol, koppar och zink i pumpbrunnarna vid spolplattorna. Den positiva slutsatsen av analysen var att vårt filtersystem klarade myndigheternas gränsvärden med god marginal. Vi har nu sålt ett stort antal anläggningar till hamnar på den svenska väst- och ostkusten samt i Norge och anläggningarna fungerar mycket bra med minimal skötsel”, avslutar Per Axelson.

Artikeln publicerades i september 2016.