Det kanske inte är så glamoröst som solcellspaneler eller vindkraftparker som elegant utvinner energi ur luftmassorna, men enbart genom att öka effekten hos förbränning av biomassa skulle man kunna få ett betydande alternativ till fossila bränslen. Mellan 11 och 14 procent av jordens energiuttag härrör från grödor som träflis eller energigrödor vilket gör att även småbesparingar kan visa sig rejält lönsamma med tiden.

Mantex är ett nystartat svenskt företag som har utvecklat ett nytt instrument som kan bidra till att öka energiuttaget vid de industriella anläggningar som förbränner biomassa för uppvärmning. Och inte nog med det: den här tekniken kan också identifiera föroreningar i råmaterialet som matas in i samband med  industriella processer på exempelvis pappersfabriker, vilket minskar mängden skadligt utsläpp och kan dra ner på dyrbar stopptid.

Mantex flödesskanner, som initialt marknadsförs gentemot träeldade kraftvärmeverk, lokala värme- , cellulosa- och pappersmasseverk, erbjuder omedelbar analys av den kemiska sammansättningen av oerhörda mängder av inkommande råmaterial. Den viktigaste komponenten för de här industrierna är att känna till den exakta vätskemängden i biomassabränslet, eftersom ordentlig förbränning bygger på att man antingen har konstanta vätskenivåer eller tvingas justera brännarna i takt med den varierande vätskemängden.

Mantex flödesskanner analyserar den kemiska sammansättningen av träflis och andra biomassabränslen. VD Erik Odén.

Mantex flödesskanner analyserar den kemiska sammansättningen av träflis och andra biomassabränslen. VD Erik Odén.

Det traditionella sättet att mäta vätskemängden är att väga en andel av bränslet, låta det torka ett antal timmar i en ugn och därefter väga det igen. Det finns en uppenbar nackdel med det här förfarandet: det tar för lång tid och bara en mindre mängd av råvaran testas, varför variationer inom en given leverans kan klara sig utan upptäckt. Mantex lösning bygger på att man röntgar hela materialet och alltså skannar tonvis av biomassan medan den rullar förbi på ett löpande band. På så vis kan man mäta hur fotonet absorberas och få en analys av materialet i realtid.

Absorberingsmönster

“Alla känner ju till att man kan använda röntgen för att se variationer i densitet av mänsklig vävnad,” säger Erik Odén, VD för Mantex. “Så har medicinsk bildframställning använts i åratal. Genomlysning av bagage på flygplatser utgår också från samma teknik.

“Vi använder oss däremot av röntgentekniken på ett helt annat sätt. Varje material har en alldeles egen unik kapacitet att absorbera fotoner med olika energi-innehåll. När man känner till det specifika absorberingsmönstret för ämnet i fråga kan man lysa upp råvaran med fotoner med olika energi innehåll. Genom att kika på hur mycket som absorberas kan vi räkna ut hur mycket av varje ämne som finns representerat i just det här provet.”

Mantex ser en enorm marknad, inte bara vid värmeanläggningar för förbränning av biomassa, utan Odén säger sig ha upptäckt en hel rad olika möjligheter för just den här tekniken. “Många processer kräver att man blandar kemiska ämnen utifrån lika mängder av torr substans. Låt säga att du ska göra masonitskivor som består av en blandning av klister och träfiberspån. Det är svårt att få till den exakta blandningen om du inte känner till vad det inkommande materialet består av.”

Andra möjliga användningar för Mantex scanner är:

  • Papperstillverkning: möjliggör en exakt dosering av kemikalier såsom vitlut, vilket minskar utsläpp och föroreningar. Bestämning av torrsubstans i pulpan.
  • Jord- och skogsbruk: Prissättningen för jordbruksprodukter och biomassa-material, underlättas när köpare och säljare lättare kan mäta upp den torra varan.
  • Sågverk: Mantex instrumentet kan bidra till att sortera upp inkommande timmer utefter vätskeinnehållet i timret vilket gör att man kan bestämma vad som bäst lämpar sig för byggnadsmaterial respektive bränsle. Genom att allt material skannas för att avgöra halten av vätska kan de energikrävande torkningsprocesserna optimeras.

“Så fort du tar ett råmaterial från växtriket och raffinerar det till en ny produkt så är det viktigt att känna till den kemiska sammansättningen” säger Odén. “Det som växer i naturen är inte homogent medan industriprocesser fungerar bäst när råmaterialet är så enhetligt som möjligt.

“Våra skannrar kan också användas för att identifiera föroreningar,” fortsätter han. “Det kan vara oförutsedda kemikalier som kan sabotera känsliga processer och leda till oönskad negativ miljöpåverkan eller farliga objekt som spikar i timret som är på väg till sågverket.”

Förutom den stora flödesskannern har Mantex utvecklat en mindre modell som kan användas för analys av mindre volymer av prover.

Artikeln publicerad i augusti 2009