”Under 2011 återanvände vi 120 000 datorer och skärmar och en av miljövinsterna var minskad klimatpåverkan”, konstaterar Jonas Karlsson, som är vd på företaget Inrego.

”Återanvändning av en enda stationär dator spar mer än 100 kilo koldioxid och under 2011 bidrog vi och våra kunder till en minskning av utsläppen med mer än 5400 ton”, fortsätter han.

Återanvändning är bättre än återvinning.

Inregos historia sträcker sig tillbaks till 1995 då grundarna öppnade en second hand butik för begagnade datorer i Lund. Verksamheten var då inriktad på att mätta studenternas sug efter begagnade datorer till ett vettigt pris. Numera är Inrego en stor spelare i sin bransch och grundkonceptet är fortfarande att köpa in större kvantiteter av olika typer av IT-utrustning och sälja vidare. Utrustningen testas och rekonditioneras samtidigt som all information på minnen och hårddiskar raderas fullständigt. Utrustningens livslängd förlängs och miljövinsterna är betydande.

”En dator som anses som uttjänt av ett företag eller myndighet kan ha mycket att erbjuda för en ny användare”, säger Jonas Karlsson. ”Att bara skrota en fullt användbar dator efter tre år ser vi som ett beteende som bör förändras. Visst kommer det hela tiden nya programvaror och funktioner, men små företag, skolor och andra utbildningsorganisationer kan mycket väl använda datorn ytterligare några år. En normal datoranvändare använder faktiskt bara 5 procent av datorns kapacitet under 99 procent av tiden”, säger Jonas. ”Ungefär 90 procent av den utrustning vi får in kan säljas vidare. Resten går till elektronikåtervinning”.

Hög säkerhet

Att lämna in en dator till rekonditionering kan naturligtvis innebära risker vad det gäller känslig information som finns lagrad på hårddiskar och minnen. Informationsbärande enheter som datorer, servrar, mobiltelefoner, nätverksutrustning, tunna klienter, disketter och liknande förvaras därför i låsbara plåtskåp och hämtas och hanteras av säkerhetsklassad personal. I den lokal där raderingen sker är säkerheten hög och tillträde är endast tillåten för auktoriserade personer. Varje utrustning som kommer in till Inrego får ett särskilt nummer som följer den genom de olika rekonditioneringsstegen. Identitetsnumret gör att varje dator och annan utrustning kan spåras fram till slutlig leverans.

Mjukvaruraderingen innebär att information på alla typer av magnetiska, och till viss del flashbaserade lagringsmedia, överskrivs till något som inte går att känna igen eller få tillgång till. Raderingen sker med hjälp av en certifierad mjukvara av samma typ som försvarsmakten i USA och Sverige använder. Även mobiltelefoner och smartphones innehåller stora mängder av information som måste raderas. Inrego tillämpar därför samma typ av säkerhetsåtgärder för dessa utrustningar. Skulle det vissa sig att informationen på en dator eller mobiltelefon inte kan raderas förstörs enheten mekaniskt och körs till en återvinningsanläggning för fragmentering.

”För att arbeta systematiskt och kunna visa att vi hanterar säkerhets- och miljöfrågorna på ett framåtriktat sätt är vi certifierade enligt ISO 27001 (informationssäkerhet), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och ISO 9001 (kvalitet)”, avslutar Jonas Karlsson.

Återanvändning bättre än återvinning

Tillverkning av en dator är både energi- och materialkrävande och återvinningen av elektronikskrot kan dessutom vara förknippad med miljöpåverkan och sociala problem. Vid nytillverkning av en stationär dator går det åt cirka ett kvarts ton fossila bränslen, 22 kg kemiska produkter och 1500 liter vatten. Koppar från Chile, guld från Sydafrika, nickel från Ryssland och olja från Mellanöstern, är bara några exempel på de material som utvinns och transporteras över hela jordklotet vid tillverkningen av en dator.

Inregos grundtanke är att ”återanvändning är bättre än återvinning” och varje kund får en sammanställning av hur stora utsläpp av växthusgaser som undviks vid återanvändningen. För en stationär dator rör det sig om drygt 100 kg koldioxid per år, för en bärbar dator ligger den årliga vinsten på cirka 70 kg och för en lcd-skärm på cirka 40 kilo.

En undersökning bland myndigheter och börsbolag, som Inrego genomförde 2011, visade att ungefär hälften av de tillfrågade organisationerna skrotade IT-utrustning vart tredje eller fjärde år. Sammanlagt går därför cirka 500 000 datorer och skärmar till återvinning varje år och om hälften av dessa i stället hade återanvänts så hade utsläppen av koldioxid minskat med 30 000 per år. Värdet på andrahandsmarknaden hade uppgått till cirka 140 miljoner kronor. Inrego föreslår därför bland annat Svanenmärkning för datorer som återanvänds och lämnade under 2012 förslag till nya kriterier för miljömärkning.

Artikeln publicerad i augusti 2012