Rening av utsläpp från processindustrier och värmeverk är oftast förknippat med ökad energiförbrukning och ökade kostnader. Visst får kråkorna renare luft att andas, men samtidigt är det bara att konstatera att man ”eldar för kråkorna”. Den värme, som ofta finns i den förorenade luften eller vattnet, kan emellertid utnyttjas om rening och värmeåtervinning integreras i samma system. Genom sådana system kan investeringarna i reningsutrustningen betalas med den återvunna energin och till och med göras lönsam. Vid förbränning av biobränslen (torv, flis, avfall, etc) är den integrerade tekniken speciellt intressant. Det finns nämligen mycket vattenånga i rökgaserna och mycket ”latent värme” att ta hand om.

Det svenska företaget Radscan Intervex tillverkar integrerade utrustningar för att rena, återvinna värme och, där det är möjligt, återföra värmen till fjärrvärmenätet. ”Vår teknik har minskat utsläppen motsvarande vad 200 000 personbilar släpper ut i form av klimatpåverkande gaser per år”, konstaterar huvudägaren Gunnar Råbe. ”Radscans kunder har faktiskt ökat energiuttaget ur sina fjärr- och kraftvärmeverk med 470 MW, vilket nästan motsvarar den ena reaktorn vid det nu nerlagda kärnkraftverket i Barsebäck”, säger Gunnar Råbe.

Tekniken har funnits länge
Tekniken som Radscan Intervex utnyttjar togs fram för närmare 20 år sedan. Då var intresset för utsläpp av klimatpåverkande gaser inte så stort men nu är läget annorlunda. Intresset för biobränslen, de höga energipriserna och intresset för miljöfrågor gör att efterfrågan på Radscans teknik ökar. Rökgaskondensering med integrerad värmeåtervinning används av många verksamheter som utnyttjar träbränsle och hushållsavfall för att producera el och värme. Kraftvärmeverk, fjärrvärmeverk och pappersmassafabriker är exempel på sådana anläggningar.

För några år sedan konstruerade Radscan världens största anläggning för kondensation av rökgaser. Anläggningen finns i Uleåborg i Finland och producerar 55 MW energi. En ännu större anläggning är under uppförande i Södertälje.

Förorenad processluft renas
Radscans koncept med kombinerad rening och värmeåtervinning fungerar också för förorenad processluft från industrin. Luft som innehåller stoft, oljor, VOC eller andra kemiska
substanser kan effektivt renas och samtidigt utnyttjas
för värmeåtervinning. Även mycket viskösa och klibbiga föroreningar kan renas i utrustningarna.

Består föroreningarna av mikroskopiskt små droppar (aerosoler) av oljiga kolväten, olje-
rök, vulkrök, silikoner, aminer, terpener, eller andra föroreningar, kan dropparna avskiljas i ett elektrostatfilter. Aerosolen fångas upp på kollektorplåtar efter att ha laddats 
elektriskt vid passage genom en koronaurladdning.

Fakta om rökgasrening och energiåtervinning

Träbränsle innehåller mycket vatten och mycket energi går förlorad då man eldar med trä. Vattnet ska ju förångas. Radscans teknik bygger på att samtidigt som rökgaserna ”tvättas” så kyls de. Vattenångan kondenseras och vid den processen frigörs latent värme som kan användas. Om anläggningen är ansluten till ett fjärvärmenät kan värmen användas för uppvärmning av bostäder. För att detta ska fungera krävs dock att returtemperaturen på fjärrvärmenätet är låg.

Artikeln publicerad i januari 2009