Frågor som rör energianvändning och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för gruv- och metallindustrin. ”Vi har utvecklat en patenterad metod att framställa metallegeringar på ett resurseffektivt sätt”, konstaterar Dag Sjöberg, som är vd för bolaget Minpro.

”Legeringen består av järn och wolfram (ferrowolfram; FeW) och används bland annat i verktygsstål, snabbstål och rostfritt stål. Råvaran i vår process är slipslam och förbrukade hårdmetallverktyg – något som betraktas som skrot och avfall hos användaren –men där innehållet av wolfram (W) och kobolt (Co) är mycket värdefullt för oss”, fortsätter Dag. ”Genom att återvinna metallavfall och utnyttja en process som inte smälter materialet ser vi flera fördelar ur miljösynpunkt”, säger Dag Sjöberg.

Högt utbyte av FeW

FeW är ett material som traditionellt tillverkas genom gruvbrytning, koncentrering samt efterföljande smältning i energislukande ljusbågsugnar. Produktionen sker huvudsakligen i Kina och legeringen transporteras bland annat till kunder i Europa, där marknaden för produkten ligger på 3000 – 4000 ton per år.

Minpros tillverkningsprocess bygger på lakning och en patenterad metod för direktreduktion av wolfram. Råvaran utgörs huvudsakligen av slipslam och restprodukter från hårdmetallindustrin. I ett antal processteg förbereds och finfördelas råvarorna inför lakningen. Vid lakningen används en stark syra och blandningen kokas under 5 – 24 timmar. I nästa steg tillsätts en förtjockare som får wolframkarbiden att sedimentera på bottnen av reaktorn och kobolten (COCl2) att flyta upp till ytan. Wolframkarbiden tvättas, pressas och torkas och resultatet blir ungefär 6 ton nästan ren produkt per batch. Innehållet av wolfram ligger på cirka 92-96 procent och i ett slutligt blandningssteg tillsätts järn. Vid Minpros anläggning i Stråssa kan man framställa cirka 1000 ton FeW per år, dvs ungefär en tredjedel av behovet i Europa.

Produkten kallas för FeW QM (Quick Mix) och återvinningsprocessen har ett utbyte av wolframenheter på över 98 procent. Även utbytet hos Minpro’s kunder ökar och ligger en bra bit över 90 procent, vilket är högre än för traditionella legeringar. Slutprodukten består av pellets som är porösa, vilket gör att doseringen till en stålsmälta underlättas. Materialet sjunker långsammare genom smältan jämfört med en traditionell produkt och löser sig snabbare (se figuren)

Materialet sjunker långsammare och löser sig snabbare än en traditionell produkt

och lättare. Dessa egenskaper ökar produktiviteten i stålverken och minskar risken för icke önskvärda sidoreaktioner. FeW QM har testas av ett antal stålföretag i Europa och de flesta har nu bytt ut den traditionella legeringen mot Minpros produkt.

Miljövinsterna vid framställningen av wolframlegeringen är betydande och ligger i minskad brytning av ny malm, effektiv användning av metallavfall, betydligt lägre energiförbrukning jämfört med traditionella ljusbågsugnar, samt minskade transporter.

Kobolt som biprodukt

En biprodukt uppstår vid tillverkningsprocessen är kobolt. Ämnet används exempelvis inom metallindustrin och legeras kobolt med järn eller nickel får man en legering med hög magnetstyrka. Något som lämpar sig för tillverkning av mikrofoner och högtalare. Kobolt har många andra användningsområden och Minpro säljer filterkakor som innehåller kobolthydroxid vidare till kobolttillverkare över hela världen. Miljövinsten blir minskad gruvbrytning i framförallt Kongo och återvinning av ett avfallsmaterial.

”Vi hoppas att våra kunder inom den metallurgiska sektorn inte bara uppskattar vår nya produkt på grund av dess tekniska fördelar, utan även sätter stort värde på den betydande miljönyttan som det innebär att använda FeW QM”, avslutar Dag Sjöberg.

Artikeln publicerades i december 2012