Läckage av den potenta växthusgasen metan från naturgasledningar är ett stort miljöproblem. NextSeals tätningsteknik är en revolutionerande lösning, som genom att täta för vätska istället för gas kan minska läckaget 95 procent.

”Bara i USA skulle vår teknologi kunna minska utsläppen av den klimatpåverkande gasen metan från naturgasledningar med 29 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Metan är ju huvudkomponenten i naturgas och utsläppen motsvarar ungefär hälften av staden New Yorks årliga koldioxidavtryck. En annan miljöfördel är att energin i naturgasen gör nytta hos konsumenterna istället för att läcka ut till atmosfären”, berättar Andreas Söderberg, som är VD för NextSeal.

Gasläckorna har hög prioritet i USA och president Obama har nyligen beslutat att utsläppen från naturgasindustrin – under perioden 2012 till 2025 – ska minska med minst 45 procent. Det amerikanska energidepartementet (DOE) letar därför efter ny teknik som kan minska klimatpåverkan från infrastrukturen i naturgassystemet. Svenska NextSeal tillhör innovationsföretag som uppmärksammats och USA nu satsar sju miljoner kronor under två år på bolagets tätningsteknik.

Med NextSeals teknik balanseras trycket kring kompressortätningen med en vätska. Resultatet blir minimerat läckage av gas till omgivningen.

Med NextSeals teknik balanseras trycket kring kompressortätningen med en vätska. Resultatet blir minimerat läckage av gas till omgivningen.

I ett globalt perspektiv uppgår produktionen av naturgas till 4,300 x 109 kubikmeter (2010), där USA är den ledande producenten. Det årliga läckaget av naturgas uppgår till uppskattningsvis 1,000 x 109 kubikmeter till ett värde av i storleksordningen 300 miljarder kronor. Svinnet är nästan lika stort som Saudiarabiens naturgasproduktion, ett land som ligger som nummer åtta bland världens naturgasproducenter. Genomförs inga åtgärder kommer det globala naturgasläckaget att öka med 30 procent fram till 2030 med allvarliga konsekvenser för klimatet.

Tätar kompressorer

”NextSeal har utvecklat en världsunik applikation för att täta olika typer av kompressorer. Det hela började med att vi ville ta fram en kompressor för livsmedelsindustrin. Vi definierade ett antal krav, exempelvis liten storlek, förmåga att tåla höga tryck, fri från olja så att livsmedlen inte förorenas samt lång livslängd. Vi hittade inga kommersiella lösningar utan utvecklade en lösning som faktiskt revolutionerar tätningsindustrin”, konstaterar Andreas Söderberg.

”Det nya med tekniken är att vi tätar för vätska istället för gas. Enkelt uttryckt kan man säga att vi balanserar trycket kring kompressortätningen med en vätska. Den kan komma från en extern eller inbyggd tank och maskinen byter jobb från att vara en kompressor till att bli en vätskepump. Gas läcker ju tusentals gånger mer än vätska under de tryckförhållanden som råder i maskinen. Därför blir läckaget från kompressorerna nära försumbart vid användandet av vår teknologi. Slitaget på maskinerna blir dessutom minimalt”, fortsätter Andreas.

400 000 km naturgasledningar i USA

”Pipelinesystemet för naturgas i USA är gigantiskt med runt 40 000 mil ledningar. På ungefär var tionde mil finns kompressorstationer och det är där vår tätningsutrustning ska placeras. I kompressorstationerna regleras trycket i ledningarna och det är där gasläckorna uppstår. Vi räknar med att kunna minska läckaget från kompressortätningen med runt 95 procent jämfört med dagens situation. Det rör sig i storleksordningen om 20 – 30 miljoner ton koldioxidekvivalenter”.

Serendipity-bolaget NextSeal tilldelades Stockholm stads Innovationsstipendium för bästa miljöteknikbolag 2015. ”Teknologin befinner sig i ett tidigt kommersialiseringsstadium och det är därför extra roligt att få motta det hedervärda Innovationsstipendiet”, säger VD Andreas Söderberg, som syns längt till höger på bilden. Foto: Anna Rut Photography.

Serendipity-bolaget NextSeal tilldelades Stockholm stads Innovationsstipendium för bästa miljöteknikbolag 2015. ”Teknologin befinner sig i ett tidigt kommersialiseringsstadium och det är därför extra roligt att få motta det hedervärda Innovationsstipendiet”, säger VD Andreas Söderberg, som syns längst till höger på bilden. Foto: Anna Rut Photography.

”Det återstår dock mycket arbete innan NextSeal:s komponent kan komma på plats. Vi måste bland veta mera om komponentens livslängd samt hur tekniken fungerar i uppskalad version. Kompressorerna i naturgasledningarna är nämligen mycket stora. En viktig uppsida rör de ekonomiska fördelarna. Kostnaden för den naturgas som går till spillo är nämligen hög. Vi har nu två år på oss att vidareutveckla och testa tekniken. Vi ser framför oss en kommersiell produkt under 2018”, avslutar Andreas Söderberg.

Nextseal samarbetar med Southwest Research Institute (SwRI) och Williams Pipeline. På SwRI arbetar mer än 2 000 forskare och ingenjörer inom applicerad forskning och utveckling. Williams Pipeline har mer 100 år på nacken på infrastrukturmarknaden för naturgas och distribuerar en tredjedel av USA:s naturgas.

Artikeln publicerades i december 2016.