Gamla trädgårdsmöbler i plast återuppstår som kabelspolar hos Axjo.

Gamla trädgårdsmöbler i plast återuppstår som kabelspolar hos Axjo.

För ett företag finns det många drivkrafter för att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling. Lagstiftning, kundkrav, ökad miljömedvetenhet samt viljan att förbättra företagets anseende är några exempel på drivkrafter. Under senare år har många företagsledare insett att ett bra miljöarbete också kan resultera i minskade kostnader och ökade affärsmöjligheter.

I de flesta fall är det en kombination av olika drivkrafter som gör att företaget lägger fokus på någon speciell miljöfråga. För Axjo Plastic AB i Gislaved, som tillverkar spolar och trummor i polymera material för upplindning av exempelvis kabel och tråd, har miljöfrågorna funnits på dagordningen sedan länge. Vad det gäller att identifiera olika drivkrafter och utnyttja kopplingen mellan miljö och affärsnytta kan Axjo Plastic visa flera exempel på genomtänkta koncept.

Först ut med att klara ny tysk miljölagstiftning

Spolar och emballage för kablar och tråd kan tillverkas i flera olika material. Traditionellt har trä, plywood, aluminium och papp använts men i Skandinavien har det efterhand skett en övergång till plastmaterial. Även på den internationella marknaden ökar intresset för polymera material. Ur miljösynpunkt är alla typer av emballageprodukter av intresse och olika typer av lagstiftning försöker styra tillverkare och användare att öka återvinningen, eller återanvändningen, av produkterna och/eller materialet. Syftet är att öka resurseffektiviteten och minska belastningen på miljön.

Ett exempel på ny lagstiftning kan hämtas Tyskland där det sedan april 2009 gäller en förpackningslag (Verpacknungsverordnung) för allt emballage. Förordningen innebär att minst 60 procent av allt emballage som tillverkas i, eller importeras till, Tyskland
 måste återvinnas. Detta gäller också spolar och trummor i plast, laminat, papp, aluminium eller andra material. I praktiken ska emballage och spolar hämtas hos slutanvändaren av det företag som levererat emballaget. För att detta ska fungera krävs att materialet kan identifieras, annars måste även liknande produkter från konkurrerande företag återtas. Alla transaktioner ska dokumenteras i en ”Vollständigkeitserklärung”. Detta medför bland annat att alla företag måste dokumentera antal förpackningar som tillverkats eller importerats till den tyska marknaden under föregående år.

Ny miljölagstiftning införs inte särskilt snabbt utan föregås av diskussioner och olika lagförslag. Vad det gäller ”Verpacknungsverordnung” har Axjo Plastic sedan en handfull år arbetat mot ett antal större kunder i Tyskland och efterhand skaffat sig information om den kommande lagstiftningen. Företaget har därför tidigt börjat tillämpa de krav som varit på gång. Resultatet blev att Axjo är i dag det enda företag i sin bransch som har en emballagelösning som är godkänd av myndigheten i Tyskland. Återvinningssystemet innebär att Axjo tar ansvaret för kabeltrumman från tillverkning till återvinning. Genom ett omfattande nät av uppsamlingsplatser över hela Tyskland kan företaget samla in kabeltrummor och kabelspolar. Den nedre gränsen för uppsamling är tre enheter per plats. Spolarna som samlas in tvättas och skickas ut på nytt. När detta inte är möjligt går de till energiåtervinning. Insamlade spolar från den norra delen av Tyskland granuleras och transporteras till Axjos fabrik i Gislaved för tillverkning av nya produkter. Att vara tidigt ute med tillämpa ny miljölagstiftning i praktiska handlingar ger ett tidsmässigt övertag gentemot Axjos konkurrenter.

Kasserade plaststolar blir kabelspolar

Plaståtervinning är ingen lätt bransch vilket hänger samman med att den insamlade plasten ofta är blandad och av låg kvalitet. Kan man hitta avfallsfraktioner som bara består av en sorts plast öppnar sig möjligheterna att tillverka produkter som både gör affärsnytta och miljönytta. Här finns det många goda exempel och ett sådant är att dina gamla trädgårdsmöbler i plast återuppstår som kabelspolar hos Axjo. Idén kläcktes av Sysav Utveckling och att valet föll på kasserade utemöbler hänger samman med att tillgången på dem är god (i storleksordningen 100 ton/år), de är lätta att sortera, samt att de består av polypropenplast (PP). En viktig omständighet är att plasten är hårdgjord med krita eller gips vilket gör möblerna mindre lämpliga att förbränna. Projektet ledde till att möblerna mals ner till plastgranulat och av detta tillverkar Axjo miljöanpassade spolar. Spolen är avsedd för kablar som inte kräver extremt starkt emballage. ”Vi säljer alla vi kan tillverka och mer ändå”, säger Jacob Nilsson, som är vd för Axjo Plastic.

Pallösa förpackningssystem

Axjo levererar större trummor och spolar i buntar som är sammansatta med hjälp av plastband istället för att lasta på pallar.

Axjo levererar större trummor och spolar i buntar som är sammansatta med hjälp av plastband istället för att lasta på pallar.

Produkter från Axjo levereras vanligen på pall vilket ur många synpunkter är en praktisk lösning. Det finns emellertid mer kostnadseffektiva och miljöanpassade alternativ och företaget har utvecklat ett system där större trummor och spolar packas i buntar som är sammansatta med hjälp av plastband. Det får plats med 5 – 10 procent fler produkter i varje leverans vilket medför att transportarbetet och miljöpåverkan minskar. Produkterna och plastbanden består av samma material vilket underlättar avfallshanteringen hos kunden. Det pallösa systemet innebär naturligtvis att kostnaden för pallarna elimineras.

Artikeln publicerad i augusti 2009