Varje dag inträffar tusentals spill och läckage av kemikalier, oljor och farligt avfall. De flesta är små och kan snabbt samlas upp och oskadliggöras. Tyvärr är det inte ovanligt att spill eller läckande ventiler, rör och behållare ger upphov till förorening av mark, grundvatten och ytvatten.

Om kemikaliespillet hamnar i avloppet kan det dessutom störa processerna i avloppsreningsverket. Inom industrin och samhället är det därför viktigt att både arbeta förebyggande för att motverka att spill och läckage uppstår och ha tillgång till rätt utrustning om olyckan är framme.

Då och då inträffar större utsläpp av kemikalier och bränslen. Det kan vara lagringstankar som brister, transportolyckor med tankvagnar, båtar och lastbilar, samt okontrollerade utsläpp som orsakas av explosioner och bränder. Ett aktuellt fall är katastrofen i Mexikanska Golfen där oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade och orsakade elva människors död och miljöpåverkan av mycket stora dimensioner.

Miljöteknikföretaget Ikaros har specialiserat sig på produkter för att förhindra och minska spill vid olyckor och daglig drift. ”Vi vill bidra till att påverkan på miljö och hälsa från hantering av olja och kemikalier blir så liten som möjligt”, säger Johannes Efstratiadis som är VD för Ikaros. ”Vi ser oss själva som ett positivt företag som satsar på produktkännedom, förebyggande åtgärder och praktiska lösningar. Förutom att vi kan bidra med utrustning och kunskaper satsar vi nu på ett helt system som vi kallar ”Systematisk Spillskyddsarbete” – alltså ett slags miljöledningssystem med specialinriktning på att minska risker och spill av kemikalier och oljor”, konstaterar Johannes.

Ökad kemikaliesäkerhet genom rätt utrustning

De flesta industriföretag hanterar lösningsmedel, smörjmedel, oljor, skärvätskor, färger och andra typer av kemiska produkter. Spill, läckage och olyckor kan uppstå under transporter, lagring och användning. ”Vi tycker att varje företag ska ta ställning till följande frågor”, säger Johannes Eftratiadis:

 • Hur ser det förebyggande arbetet ut och genomförs det riskanalyser?
 • Har företaget tillgång till risk- och säkerhetsinformation om de kemiska produkterna?
 • Lagras kemikalierna på ett säkert sätt ur miljö- och brandsynpunkt?
 • Om olyckan är framme – har företaget tillgång till rätt spillredskap?

”Vi erbjuder konceptet Systematiskt Spillskyddsarbete (SSATM) för att hjälpa företag att hantera ovanstående frågeställningar”, säger Niclas Björklund vid Ikaros. ”Vi analyserar kundens behov av spillredskap och det gäller nödlägesutrustning och förbrukningsmaterial. Vidare skapar vi en enhetlig produktgrupp hos kunden och utbildar nyckelpersoner i att använda rätt produkt på rätt plats”, fortsätter Niclas.

Spillskydd är en ”materialsport”

Att spillskydd är en ”materialsport” blir uppenbart när man tar del av Ikaros produktportfölj. I den finns allt från enkla torkprodukter till avancerad oljeavskiljning. Låt oss ta del av några företagets produkter som bidrar till en bättre miljö:

 • Stationära oljeavskiljare som exempelvis används inom industrin och vid marksanering. Oljan sugs från vattenytan och leds till en separat skimmertank där den sedan kan överföras till en lämplig lagringstank. Avskiljningsgraden för olja är mycket hög (>99,9%) vilket gör att resthalten förorening i det renade vattnet blir mycket låg.
 • Oljedetektorer som används för tidig varning och övervakning av förekomst av kolväten i vatten. Används exempelvis i oljehamnar, flygplatser och intag till vattenverk.
 • Länsor som används vid uppsamling av oljeföroreningar i hav, sjöar och vattendrag. De vanligaste typerna av länsor hålls flytande av tjocka cellplastblock. Genom att varje element är ungefär 1 meter långt blir länsorna böjliga, kan förvaras på rullar och snabbt läggas ut.
 • En miljöcontainer är ett förvaringsutrymme för brandfarliga vätskor, kemikalier och farligt avfall. Containern, som kan rymma flera tiotals fat och förvaringskärl är brandklassad och kan placeras både utomhus och inomhus. För förvaring av mindre mängder kemikalier finns särskilda brandskyddsskåp.
 • När olyckan är framme behöver man snabb tillgång till sanerings- och skyddsutrustning. Ikaros förpackar spillredskap i spillboxar och innehållet i boxen anpassas till riskbilden i verksamheten.
 • Att förvara dunkar, fat och större kärl på ett säkert sätt är ett krav i lagstiftningen. I praktiken innebär kraven att kemikalierna ska förvaras i särskilda invallade rum eller att de ska vara placerade i någon typ av förvaringstråg, uppsamlingskar eller miljöpall.

Oavsett om man behöver ett komplett fartyg för oljesanering till havs, eller en invallning för några dunkar med lösningsmedel, gäller det att hitta rätt produkt och veta hur man ska använda den. ”Det är många som exempelvis inte vet när man bör välja en socklänsa eller en öppen nätlänsa. Vidare är det vanligt att företag slentrianmässigt köper in absorptionsmaterial utan att utvärdera om absorbenten är mest lämpad för den typ av spill som är vanligast. Här finns det många möjligheter för oss att bidra till förbättringar och ökad kostnadseffektivitet”, konstaterar Niclas Björklund.

Systematiskt Spillskyddsarbete

Ikaros lanserar nu konceptet Systematiskt Spillskyddsarbete(SSATM) för att öka fokus det på förebyggande miljöskyddsarbetet. Upplägget påminner mycket om strukturen i ett miljöledningssystem och innehåller följande huvudkomponenter:

 1. Riskanalys där risker och konsekvenser analyseras.
 2. Tillgång till spillredskap som är anpassade till risknivån.
 3. Spillskyddsplan som bland annat beskriver ansvarsförhållanden, nödlägesberedskap, dokumentation, inspektioner och uppföljning.
 4. I konceptet ingår även personalutbildning, spillskyddsövning och spillskyddsrond.

”Genom Systematiskt Spillskyddsarbete hjälper vi företaget att ta ett helhetsgrepp över sin kemikaliehantering. Vi är övertygade om att kunskaper, systematik och rätt utrustning bidrar både till bättre miljö och en säkrare arbetsplatser”, avslutar Johannes Efstratiadis.

Artikeln publicerad i maj 2012