Swedrops unika absorberande filter renar dagvatten nära föroreningskällan. Filtret placeras som en flytkropp i brunnen, verkar på både inkommande och stående vatten, och skiljer av mer än 30 typer av föroreningar.

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. Det är något som framgår tydligt av EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) som anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. En av många källor till vattenföroreningar är dagvatten, alltså regn- eller smältvatten som avrinner från gårdar, tomter, vägar, tak, industrier eller andra ytor.

Dagvatten kan vara förorenat av biltrafik, föroreningar i regnvatten, oljespill och mycket annat. Swedrops dagvattenfilter avskiljer i en trestegsprocess mer än 30 olika typer av vattenföroreningar. Foto: Swedrop.

”Samhället står inför stora utmaningar vad det gäller vattenkvaliteten och för att skydda mot föroreningar har vi utvecklat ett unikt dagvattenfilter som är patenterat i 40 länder. Vi vill på ett kostnadseffektivt sätt plocka bort föroreningarna så nära källan som möjligt”, berättar Bengt Jäderberg, som är informationschef vid Swedrop AB.

Så här fungerar filtret

”Regnvattnet leds ned i filtret med hjälp av en enkel vattenledare som är placerad direkt under brunnsgallret. Detta gör att underhållet förenklas. Hela konstruktionen är utformad så att sand, löv och grenar passerar på utsidan utan att förhindra filterfunktionen. Filtret passar i alla typer av dagvattenbrunnar och vattnet renas i en trestegsprocess”, konstaterar Bengt Jäderberg.

I det första reningssteget fångas kolvätebaserade föroreningar (exempelvis oljor och vissa organiska lösningsmedel) upp av ett filter som består av polypropylenfibrer. I nästa steg absorberas tungmetaller som är lösta i dagvattnet med hjälp av granulerat aktivt kol. Materialet har en mycket stor absorberande yta och här fastnar exempelvis joner av krom, koppar, bly, zink och andra ämnen som är vanligt förekommande i dagvatten från vägar och parkeringsplatser. Ballasten utgörs av fem kg masugnsslagg som har stor förmåga att fånga upp tungmetaller, fosfor och ammonium.

I det tredje steget renas både ytvattenfilmen och det vatten som redan finns i dagvattenbrunnen. Att filtret flyter i brunnen skapar förutsättningarna för det avslutande reningssteget. Enligt Swedrop behåller filtret sin kapacitet under cirka ett år och därefter byts det ut med hjälp av några enkla handgrepp mot ett nytt filter. Det förbrukade filtret hanteras som farligt avfall och destrueras.

Minimerade kostnader

Det flytande dagvattenfiltret renar både inkommande regnvatten och vatten som redan finns i brunnen. Foto: Swedrop.

”Vi har utvecklat en enkel konstruktion med låg vikt, något som underlättar transport, hantering och underhåll. Formen och flytförmågan gör att filtret inte bara renar nedfallande regn utan också det vatten som redan finns i dagvattensystemet. Vi ser många fördelar jämfört med konventionella filter, exempelvis:

  • Det flytande filtret hindrar inte vattenflödet. Huvuddelen av det inkommande vattnet passerar filterkapseln och sedan ut på sidan av flytkroppen. Vid höga flöden kan mera av inkommande vatten passera direkt, men flödet hindras inte.
  • När regnet upphör fortsätter filtret att verka på oljor och annat som flyter på vattenytan. Även reningen av vatten som blir stående i brunnen fortsätter.
  • Ett oberoende laboratorium (ALS Scandinavia) har testat filtrets förmåga att absorbera 33 ämnen som är prioriterade enligt vattendirektivet. För 10 av ämnena låg reningsgraden på över 90 procent. För 13 av föroreningarna konstaterades reningsgrader på 51 – 90 procent. Reningen för övriga ämnen varierade mellan 5 – 50 procent. I ett fall konstaterades ingen rening.
  • Filtret sänks på ett enkelt sätt ner i brunnen och efter användning tas hela filtret upp och skickas till destruktion. RFID-märkningen (radiofrekvensidentifiering) gör att filtret kan följas under hela sin livslängd. Inte minst är det viktigt att kunna verifiera att destruktionen genomförts på ett korrekt sätt.
  • Om man byter filter samtidigt med slamsugning av brunnen, blir extrainsatsen marginell. På så vis kan man uppnå en låg kostnad för själva filterhanteringen”.

”Vi anser att det är nödvändigt att minimera kostnaderna för rening av dagvatten. Många av de tillgängliga teknikerna är förknippade med betydande installations- och underhållskostnader. Ett enkelt utbytbart absorberande filter direkt i brunnen är ett kostnadseffekt sätt att rena dagvatten så nära källan till föroreningarna som möjligt.

Avsikten med EU:s vattendirektiv är naturligtvis att bidra till förbättrad vattenkvalitet i Europa, men samtidigt skapar direktivet stora affärsmöjligheter för företag som kan erbjuda fungerande reningsteknik till rimlig kostnad”, avslutar Bengt Jäderberg.

Artikeln publicerades i april 2017.