På Wapnö, Sveriges största mjölkgård, är hållbarhet och kretsloppstänkande centralt. Verksamheten bygger på ett gårdseget ekologiskt kretslopp och modern teknik, och råvarorna förädlas på plats.

”För 20 år sedan var Wapnö en helt vanlig gård med kor och åkrar. Vi hade ingen direkt kontakt med konsumenterna utan mjölken skickades vidare till de stora livsmedelsföretagen”, konstaterar Lennart E. Bengtsson, som är VD på Wapnö AB.

”Wapnö valde en annan väg. Vi ville i stället vara ett konsumentnära företag med ett tydligt fokus på smakupplevelsen och hållbar miljö. Vår utmaning är nu att leda utvecklingen av gårdens kretslopp från dagens höga nivå till nästa nivå”.

Hållbart in i framtiden

”Wapnö gård sköter om och brukar cirka 2200 hektar åker och bete samt 450 hektar skog. Vi har runt 3600 djur och sysselsätter cirka 70 personer. Verksamheten är med svenska mått stor, men oavsett detta skapar vi en småskalig och hantverksmässig produktion av livsmedel. Wapnös grundläggande koncept är att utgå från det ekologiska kretsloppet och generera både affärs- och miljönytta. Vi vill vara hållbara in i framtiden”, berättar Lennart E. Bengtsson och ger några konkreta exempel.

  • Kon i centrum – Wapnös kor går fritt inomhus och ute på bete under sommaren. Djuren äter foder från gården, något bidrar till att gården får en naturlig växtföljd, samt att landskapet hålls öppet. Korna äter ingen soja utan det är majs som bidrar med protein. Rapsen pressas så att djuren inte får i sig för mycket fett. Restprodukten rapsolja kan i framtiden komma att användas som biodrivmedel för gårdens fordon.

För Vapnö Gods i Halland startar historien på 1300-talet. Idag ägs slottet, samt en omfattande skogs- och jordbruksverksamhet, av Wapnö AB. Ett företag som gjort hållbar utveckling till sin affärsidé. Foto: Wapnö.

  • Gårdsmejeri – Mjölken rinner i en 30 m lång ledning från ladugården till gårdsmejeriet. Gårdens eget kretslopp gör det möjligt att märka förpackningarna med den exakta mjölkningstiden.
  • Förnybar energi – Biogasanläggningen bidrar med både värme och kyla. Allt som rötas till biogas kommer från Wapnö Gård. Rötningskamrarna matas under ett år med cirka 36000 ton flytgödsel, 3000 ton fastgödsel och 700 ton foderrester. Vi får ut 230 – 250 m3 metangas/timme. Gasen leds till gasmotorn som producerar 360 kW el per timme. Det blir drygt tre miljoner kWh per år. Energianläggningen producerar också sex miljoner kWh värme och kyla och bland annat värms växthuset och fastigheterna upp av biogasen. Utöver detta omvandlar systemet värme till kyla. Kylan används i mejeriet, gårdsbutiken och slakteriet.
  • Biogödsel – I rötningsprocessen omvandlas cirka 40 000 ton gödsel till energi och högvärdig växtnäring till åkrarna. För att minska utsläppen av växthusgaser pumpas biogödseln ut till våra åkrar via en 30 meter bred gödselutläggare. Genom systemet har vi tagit bort 3000 mil traktorkörning.
  • Grönsaker – Med växthusdrift, frilandsodlingar och äppelträdgård fyller vi på utbudet av Härodlat®. Till vår restaurang, gårdsbutik och konsumenter erbjuder vi bland annat tomater, paprika, chili, grönkål, vitkål, lök och äpplen.
  • Skogsbruk – Mjölkförpackningarna består huvudsakligen av pappersmassa. Pappersförbrukningen inom Wapnö Gård kompenseras av tillväxten i företagets FSC-certifierade skogsbruk.
  • Eget vatten – På tolv meters djup finns artesiskt vatten (under tryck) som förser gården med eget vatten. Vattnet håller god kvalitet och används bland annat i gårdsbryggeriet. Där framställs ett lokalt öl av korn från de egna odlingarna.

Härodlat och härproducerat

Begreppet Härproducerat® innebär att råvaran produceras på samma plats som förädlingen sker. Korna mjölkas ett stenkast från mejeriet. Illustration: Wapnö.

”Vi arbetar med begreppen Härodlat® och Härproducerat®. Härodlat innebär bland annat att på fälten odlas foder till korna och kalvarna, vete och spaltvete till Wapnö Vetemjöl och Dinkelmjöl, samt korn, vete och havre till gårdsölet. Vi tillför inget slam till åkrarna och detta är en princip som vi hållit fast vid under mer än 25 år. Vi vill undvika risker med tungmetaller och andra föroreningar i slam från avloppsreningsverk. Så långt det är möjligt ska verksamheten bygga på gårdens kretslopp”, säger Lennart E. Bengtsson.

”Härproducerat betyder att råvara och förädling sker på samma plats. Detta är bra ur miljösynpunkt och skapar lokala arbetstillfällen. Förutom livsmedlen är energin och vattnet också härproducerat. Vi har bildat föreningen Härproducerat som har som syfte att förtydliga för konsumenten om matens ursprung. Målet är att föreningen ska engagera andra företag och konsumenter som delar föreningens stadgar. För företagens del betyder det att deras egna produkter ska ha råvara och förädling på en och samma plats”.

Skydd av vattendragen

”Wapnö Gård påverkar naturligtvis miljön och det finns ett antal områden som vi arbetar vidare med. En viktig fråga är att skydda vattendragen från läckage av näringsämnen från våra marker, framförallt fosfor. Bevuxna kantzoner mot bäckar, diken, sjöar och märgelhål är en förebyggande åtgärd som vi sedan länge arbetar med. Wapnö har också anlagt tre biodammar för att kunna fånga upp fosfor”.

”Under tio år har gården byggt upp ett hållbart system för att hantera stallgödsel. Nu blir det i stället rötrester då gödseln först går via biogasanläggningen innan den ges som näring för växtligheten på åkrarna. Genom pumpning av gödseln ut till olika samlingsbehållare en bit ifrån gården och en självgående gödselutläggare så har vi minimerat transporterna med hjulburna fordon. Samlingsbehållarna har en lagringskapacitet på upp till 12 månader. Stor lagringskapacitet ger möjlighet att sprida rötresterna vid optimal tidpunkt, vilket är bra ur såväl miljösynpunkt som ekonomisk synpunkt”.

Modern teknik och ett systematiskt arbetssätt

Det ekologiska kretsloppet på Wapnö Gård. (Klicka för större bild)

”Vi arbetar med modern teknik och att optimera arbetsredskapens arbetsbredd med hjälp av GPS-teknik minskar både arbetstid och jordpackning. Att ha breda redskap med en precision på sju cm är bra ur miljösynpunkt. Det underlättar även för medarbetarna som kör traktor, gödselutläggare och andra redskap. Alla körningar och åtgärder kan enkelt registreras på kartor”.

”Vi arbetar systematiskt med miljö och kvalitet med hjälp av olika ledningssystem. Wapnå Gård är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 22000 (livsmedelssäkerhet). Det är också viktigt att kunna kommunicera hållbarhetsarbetet med hjälp av märkningssystem. Skogsbruket bedrivs enlig FSC (Forest Stewardship Council), gårdens produktion är certifierad enligt HACCP
IP-Sigill (miljö- och kvalitetssäkring). Livsmedelsprodukterna är märkta enligt KRAV”, avslutar Lennart E Bengtsson.

Artikeln publicerades i februari 2017.