Hydroware utvecklar energieffektiva driv- och styrsystem för hissar. Fokus ligger på modulära hydraulhissar där bara slitdelar byts ut och moderniseras, istället för hela hissen – allt för att minimera miljöbelastningen i ett livcykelperspektiv.

Modulära hydraulhissar där komponenter kan bytas ut efterhand minskar miljöbelastningen i ett livscykelperspektiv. Foto: Hydroware.

”Vår vision inspireras av cirkulär ekonomi. Vi vill vara med och bygga långsiktigt hållbara hisslösningar där god ekonomi kombineras med att allt kan återanvändas eller åtminstone återvinnas”, konstaterar Kjell Johansson, som är VD för Hydroware.

”Begreppet cirkulär ekonomi är något som vi tillämpar i verkligheten och genom Open Source-nätverk utvecklar vi hissprodukter som förenar god komfort med effektiv resursanvändning”.

Livscykelanalys öppnade ögonen

”Vi genomförde för något år sedan en livscykelanalys för en 4-plans hiss i ett bostadshus. I analysen jämfördes en motviktshiss (linhiss) med en hydraulisk hiss där båda typerna av hissar var installerade i ett nytt bostadshus i Berlin. I avgränsningen av systemet för livscykelanalysen ingick att livslängden för ett bostadshus uppgår till 80 år och att hissens livslängd är 20 år. Vidare var förutsättningarna att hydraulhissen moderniseras vart tjugonde år, samt att hissen med motvikt byts ut helt med samma intervall”, berättar Kjell Johansson.

”Livscykelanalysen visade att miljöbelastningen under dessa omständigheter var betydligt högre för en hiss med motvikt jämfört med en hydraulisk hiss. Mätt som koldioxidutsläpp var den 37 ton högre och detta var något som överraskade många inom branschen. Den allmänna uppfattningen var att det är energianvändningen under drift som är den viktigaste miljöaspekten. Energi är definitivt en viktig aspekt, men analysen visade att det gäller att även ta materialfrågorna på allvar. Det går faktiskt åt mer energi för att tillverka den 1,5 ton tunga motvikten av stål i en linhiss än vad som används för att köra en hydraulhiss i 25 år. Ur miljösynpunkt är det därför inte särskilt smart att byta ut hela hissen, eller hisskomponenter som inte utsätts för slitage och som i princip har samma livslängd som byggnaden. Vi insåg direkt att Hydroware måste arbeta mer med cirkulära affärsmodeller”, fortsätter Kjell.

”Vi kunde också använda livscykelanalysen för att ta fram hållbarhetskriterier för hissar för olika applikationer. Lite förenklat kan man säga att en hydraulisk hiss passar bäst för bostadshus som är lägre än 6 -7 våningar och köpcentra med 2 – 3 våningar med maximalt cirka 250 000 resor per år”.

Modernisering ger miljövinster

En hiss består av ett antal komponenter med mycket varierande livslängd och kan ses som ett modulärt system. Hissen är normalt installerad i en mycket skyddad miljö och påverkan från omgivningen är därför försumbar. Komponenter som inte är slitagedelar har mycket lång livslängd, exempelvis gejder (en slags ledskena som sitter inne i hisschaktet och håller hissen på plats), bärram, hisskorg och dörrkarmar.

”Under de senaste tjugo åren har många producenter i hissbranschen valt att konstruera hissar som är mindre modulära än tidigare modeller. Detta medför att hissarna blir mindre lämpade att modernisera utan måste helt bytas ut. För oss är uppenbart att vi av miljöskäl måste gå tillbaka och installera hissar som är anpassade för att kunna moderniseras, modul för modul”, säger Kjell Johansson.

”Genom att vidareutveckla våra modulära hydraulhissar tillämpar vi cirkulär ekonomi i praktiken och minskar miljöpåverkan”, säger Kjell Johansson vid Hydroware.

”Tillämpar man synsättet på cirkulär ekonomi ska de delar som ofta håller i era generationer vara kvar ända tills fastigheten tas ur bruk. Det som byts ut är drivsystem, elektronik och andra slitagedelar. Att modernisera hissen istället för ett helt utbyte mot en ny hiss innebär stora ekonomiska fördelar och inte minst en stor miljövinst”.

Unik ventil sparar energi

”Hjärtat i HydroElite driv- och styrsystem är vår unika ventil. Hissen är utrustad med en servoventil som gör det möjligt att gå med direktinkörning till det valda planet, helt utan krypkörning. Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. Detta minskar restiden och energianvändningen jämfört med traditionella ventiler. Hissen använder upp till 70 procent mindre energi än ett traditionellt hydrauliskt system och effektuttaget kan ofta reduceras ned till en tredjedel. Systemet är självlärande och självjusterande. Det behövs inga manuella injusteringar och ventilens exakthet ökar för varje resa”.

”Vi har bestämt oss för att bli en del av den cirkulära ekonomin och nästa steg är att utveckla produkterna så att de blir ännu mer lämpade att återanvända och laga. Genom att använda ekodesign integrerar vi miljökunskap i utvecklingen, vilket i slutändan leder till bättre affärer, avslutar Kjell Johansson.

Artikeln publicerades i maj 2017.