När transporttjänster upphandlas är miljökraven en faktor bland många, och utan tydliga regelverk och minimikrav riskerar de att komma i andra hand. Men hållbara transportlösningar utvecklas snabbt – till exempel av logistikföretaget DSV, som satsar på förnybara biobränslen och ökad fyllnadsgrad.

”Intresset för hårdare miljökrav ökar hos våra kunder och jag är övertygad om att hållbara lösningar kommer att bli en grundförutsättning för att vinna marknadsandelar”, säger Evelina Weich, som är miljöspecialist vid DSV i Sverige.

”Vi skulle gärna se att EU ställer upp minimikrav för hållbarhet i transportbranschen. Ett tydligt regelverk kring bland annat utsläppsnivåer skulle stoppa oärlig konkurrens och bidra till en mer hållbar resursanvändning”.

Miljöforskning tillämpas i praktiken

Miljöspecialisten Evelina Weich tillämpar kunskaperna från sin forskning kring hållbar logistik i vardagsarbetet på DSV Road. Ett bra miljöarbete lönar sig på flera fronter”, konstaterar Evelina. Foto: DSV.

I sin transport- och logistikforskning vid Lunds Universitet undersökte Evelina Weich vilka miljökrav som kunderna ställer då de upphandlar transporttjänster. Hon fann att kraven varierar mycket mellan olika branscher. En del företag har höga ambitioner för att minska sina transporters miljöbelastning medan andra helt koncentrerar sig på pris och leveranstider. Undersökningen visade också att intresset för miljökraven minskade under förhandlingens gång.

”När man slutligen kommer till diskussionen kring totalkostnaden är det många företag som minskar sina miljökrav. Detta är naturligtvis problematiskt ur ett miljöperspektiv. Självklart är det viktigt att ledande företag visar vägen genom att fullt ut tillämpa sina miljökrav vid upphandlingen av transporttjänster. Om EU:s klimatmål ska kunna uppnås behövs det definitivt mer än frivilliga insatser och vi efterlyser därför tydliga incitament för hela transportbranschen. Det rör sig exempelvis om gemensamma utsläppsgränser inom EU, samt åtgärder kring beskattningen av biobränslen. Om sådana bränslen är dyrare än fossila innebär det att de nationella och globala klimatmålen motarbetas”, berättar Evelina.

Forskningen resulterade både i pris och stipendium för årets bästa examensarbete och Evelina Weich arbetar numera som miljöspecialist vid DSV i Landskrona. ”Jag vill bland annat att hållbarhetsarbetet ska bli en tydligare del i vår marknadsföring. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och genomför många åtgärder som bidrar till ett mer hållbart transportsystem, men vi kan bli bättre på att berätta om våra ambitioner och resultat. Jag sitter därför ofta med i säljmöten med kunder där jag informerar om DSVs miljöstrategi. Den årliga hållbarhetsredovisningen är också ett viktigt kommunikationsverktyg”.

Satsning på fossilfri transport av styckegods


Utöver DSV:s satsning på HVO i styckegodssystemet genomförs även tester med el-hybridfordon i citydistributionen. Foto: DSV

”DSVs inrikes styckegods hanteras i ett slutet system som kallas HUB. Nätverkets struktur utgörs av totalt 19 terminaler, varav 3 samlastningsterminaler (HUB). Med HUB-systemet har vi ökat vår fyllnadsgrad och därmed kunnat minska antalet bilar på vägarna. Tidigare förbrukade styckegodssystemet cirka 9 miljoner liter diesel per år vilket gav upphov till utsläpp av 26 000 ton koldioxid. Genom att styra om från diesel till HVO 100 (Hydratiserade Vegetabiliska Oljor) och höginblandade drivmedel kan vi reducera de årliga utsläppen avsevärt. I satsningen ligger att vi kontrollerar och följer upp att åkerierna följer de nya reglerna kring val av drivmedel”, konstaterar Evelina Weich.

HVO 100 är ett förnybart och fossilfritt bränsle som framställs av biologiska oljor och animaliska fetter vilka processats till att bli drivmedel för dieselmotorer. Bränslet beräknas ha en reduceringspotential för koldioxid på upp till 90 procent.

”Idag har vi cirka 200 bilar inom distributionen av livsmedel som kör på HVO 100 eller biogas. Utvecklingen går snabbt och de flesta nya bilar är godkända för HVO 100. I takt med att fler och fler bensinstationer erbjuder det fossilfria bränslet kan HVO 100 bli det mest tillgängliga biobränslet. Detta underlättar övergången till en fossilfri vagnpark. Det är naturligtvis viktigt att prisbilden på HVO 100 i Sverige följer vanlig diesel”.

”Vi följer utvecklingen av andra alternativa drivmedel som biogas, el och bioetanol. I arbetet ingår dialoger med fordonstillverkare, oljebolag och myndigheter och vi målsätter att nå en utsläppsminskning på 90 procent från inrikestransporten av styckegods när möjligheten finns på marknaden. Tekniska lösningar är viktiga men det krävs även andra åtgärder. Vi måste skapa ett samhälle som gynnar hållbarhet. Det kan röra sig om utbyggnad av järnvägsräls och tankanläggningar som kan leverera de nya bränsletyperna. Färre tomkörningar, bättre utnyttjande av lastkapaciteten och sparsam körning (EcoDriving) är andra saker som både gynnar miljön och skapar affärsnytta. Ett bra utfört miljöarbete lönar sig på många fronter”, avslutar Evelina Weich.

Artikeln publicerades i maj 2017.