Nämner man Fischer-Tropsch-processen är det antagligen mest kemister och historiker som höjer på ögonbrynen. Kemisten känner antagligen till att det går att framställa kolväten ur en blandning av kolmonoxid och vätgas. Historikern tänker nog på andra världskriget där tyskarna hade brist på bränsle och drivmedel och bland annat Fischer-Tropsch-processen gjorde det möjligt att framställa syntetiska dieseldrivmedel i stor skala.

EcoPar utnyttjar kemiska processer för att framställa mycket rena syntetiska dieseldriv-medel.

EcoPar utnyttjar kemiska processer för att framställa mycket rena syntetiska dieseldriv-medel.

”Vi utnyttjar liknande kemiska processer för att framställa mycket rena syntetiska dieseldrivmedel. Den här typen av syntetiska paraffinoljor är inte giftiga och är biologiskt nedbrytbara. Resultatet i en motor blir mycket renare avgaser än råoljebaserad dieselolja”, konstaterar Andreas Eklund, som är en av grundarna och delägarna i bolaget EcoPar.

Det är Andreas, som genom sin förmåga att modifiera molekyler, utvecklade drivmedlet. ”Vi tänkte först bygga anläggningar för att göra syntetiska paraffinoljebaserade drivmedel av biogas, men kom i stället att inrikta oss på naturgas och fackelgas som råvarukälla”, fortsätter Andreas. ”Vi har en patenterad metod där naturgasen förvätskas och genom att modifiera en av molekylerna får produkten egenskaper som gör att den tål kyla. Det syntetiska drivmedlet, som vi kallar EcoPar, går därför att använda i arktiska områden”

Renare avgaser från fordon

”Världen rör sig mot en råoljebrist med allt högre priser på fossila bränslen och drivmedel. Nya miljöanpassade råvaror, tillverkningsprocesser och produkter blir därför allt viktigare”, berättar Andreas Eklund. ”Jämför man vårt syntetiska dieseldrivmedel med råoljebaserad dieselolja (MK1; miljöklass 1) minskar utsläppen av många cancerogena ämnen med över 90 procent. Utsläppen av kväveoxider (NOx) minskar med 5 till 25 procent i en tung dieselmotor och utsläppen av NO2 blir upp till 50 procent lägre. EcoPar ger även minskade utsläpp av partiklar och framförallt av sot”, fortsätter Andreas. ”Något som även har många fördelar ur arbetsmiljösynpunkt”.

”Livscykelanalyser visar att nettoutsläppen av koldioxid går ner med 30 till 50 procent. Detta hänger samman med att naturgas innehåller innehåller mer av grundämnet väte och mindre av kol än vad råolja gör”, berättar Anders. ”Vi vill genom vår process även bidra till är att minska slöseriet med gas genom fackling på världens oljefält”.

Det syntetiska dieseldrivmedlet från EcoPar AB uppfyller den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D975, och den europeiska standarden EN 590, vilket gör det godkänt för användning i dieseldrivna motorer. Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller något lägre med EcoPar. Drivmedlet har genomgått grundlig testning i olika klimat och klarar låga temperaturer (-30°C) utan problem. Vidare är produkten testad på fisk, musslor, alger och kräftdjur vilket visade att den inte är giftig för vattenlevande organismer. Sammantaget underlättar dessa egenskaper lagring och användning i närheten av känsliga vattendrag eller ekosystem.

Utsläppen av många cancerogena ämnen minskar med över 90 procent med EcoPars syntetiska dieseldrivmedel.

Utsläppen av många cancerogena ämnen minskar med över 90 procent med EcoPars syntetiska dieseldrivmedel.

Ett antal svenska företag och cirka 70 kommuner och kommunala bolag använder EcoPar i fordon, maskiner och utrustningar. Via åkeri, terminaler och återförsäljare levereras bolaget drivmedlet till stora delar av Sverige.

Alternativa råvaror

”Med hjälp av Fischer-Tropsch-processen kan vi utnyttja olika typer av råvaror, det viktiga är att de är energirika och innehåller grundämnet kol. Biogaskällorna är ännu så länge för små men är naturligtvis mycket intressanta”, berättar Andreas. ”En annan råvara är naturgas som facklas bort på oljefälten i bland annat Sibirien, Mellanöstern och Afrika. Enligt Världsbanken brinner det årligen upp 150 miljoner ton naturgas till ingen nytta. Det kan jämföras med att Sverige förbrukar 3-4 miljoner ton dieselbränslen varje år”, konstaterar Andreas Eklund. ”Vi håller också på med att utveckla flytande, syntetiska drivmedel ur jordbruksavfall och plastavfall”, avslutar Andreas.

Artikeln publicerades i mars 2013