Grönare diesel med en andel av skogsindustrins restprodukter som råvara.

Runt om i världen söker man med ljus och lykta efter morgondagens drivmedel. Stigande oljepriser och ökade miljö- och hållbarhetskrav från såväl lagstiftare som konsumenter sätter stor press på företagen att förnya och förbättra drivmedlen. Biogas, el och etanol är några av de alternativ som redan finns på marknaden, men nya lösningar är på väg.

Diesel från skogsråvara

Senast ut är det svenska oljebolaget Preem som i samarbete med skogsindustrin utvecklat ett sätt att göra diesel på råtallolja, en restprodukt från pappersmassindustrin. Under namnet Evolution Diesel marknadsförs den som en grönare standarddiesel med 16 procent lägre koldioxidutsläpp. Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med vanlig diesel (MK1), som är en produkt som helt tillverkas från fossil råvara (olja). Jämförelsen har gjorts med hjälp av en ”Well-to-Wheel” analys, vilken tar hänsyn till hela produktionskedjan. ”Well–to-Wheel” är en etablerad modell för livscykelanalys inom drivmedels- och bränsleindustrin.

Samma tekniska egenskaper som vanlig diesel

Till skillnad från tidigare biodieslar, som tillverkas genom inblandning, så är Evolution Diesel en hydrerad produkt. Den tillverkas genom att fossil råvara raffineras tillsammans med den förnybara råvaran, talloljan. Till den färdiga dieseln låginblandas sedan 5 procent RME. RME (rapsmetylester) är ett biobränsle som tillverkas från rapsolja.

Vid hydreringen hettar man upp gasolja till cirka 300 grader Celsius och tillför därefter vätgas. Den uppvärmda gasoljan och vätgasen matas tillsammans med talloljan in i hjärtat på bioraffinaderianläggningsreaktorn. Här sker hydreringen; vätgasen reagerar med syret och svavlet som finns i båda råvarorna. På så sätt kan svavel och syre tas bort ur produkten, eftersom de är ämnen man inte vill ha i en diesel. Dieseln går sedan till Synsatanläggningen där man tar bort miljö- och hälsoskadliga aromatiska kolväten (avaromatisering). Resultatet blir en diesel med 20 procent förnybart innehåll.

Hydreringsprocessen gör att den färdiga dieseln ner på molekylnivå är identisk med vanlig fossil diesel. Det krävs således ingen ny bil och inga förändrade servicerutiner – dieseln går att tanka i vilken dieselmotor som helst. Köregenskaperna, bränsleförbrukningen och priset är det samma. Den enda skillnaden är de minskade utsläppsnivåerna. För att säkra en felfri drift har testkunder inom åkeribranschen provkört dieseln över 100 000 mil, cirka 25 varv runt jorden.
Minskade koldioxidutsläpp

”Med Evolution Diesel kan man utnyttja dagens infrastruktur, dagens bilar och dagens tankställen. När alla dieselfordon kan minska sina utsläpp av koldioxid får det såklart en omedelbar effekt. Vi gör skillnad här och nu, dessutom fortsätter vi att forska och planera för insatser som i nära framtid kommer att kunna minska koldioxidutsläppen än mer”, säger Preems vd Michael G:son Löw.

För att kunna tillverka talloljedieseln har Preem byggt om sitt raffinaderi i Göteborg till ett bioraffinaderi. Här räknar man med att till en början byta ut cirka 100 000 m3 fossil olja mot råtalldiesel. Lyckas man nå upp till dessa volymer så är det tillräckligt för att minska koldioxidutsläppen med omkring 250 000 ton om året – en siffra motsvarande utsläppen från 120 000 bilar.

Även andra bioråvaror är intressanta

Tillgången på tallolja är dock begränsad, och som namnet Evolution Diesel vittnar om, kommer sammansättningen behöva ändras över tid. Med hjälp av bioraffinaderiet har Preem möjligheten att även tillverka diesel av andra bioråvaror. Just nu pågår försök med bland annat avfall, till exempel använd friteringsolja, och energirika alger. Man tittar också närmare på Jatrophabusken – en oätlig buske som växer på magra jordar där man inte kan odla livsmedel.

Artikeln publicerad i mars 2011