En beläggning på en millimeter kan minska värmeöverföringen med mer än 25 procent.

Energieffektiviteten i värme-, kyl- och värmeåtervinningssystem är beroende på hur bra regler-, värme- och kylöverföringsförmåga systemen har. De måste därför underhållas och rengöras regelbundet för att funktionen och energieffektiviteten ska kunna upprätthållas. Detta låter som en självklarhet men felaktigt underhåll, blandning av nya och gamla komponenter, samt brist på instruktioner och utbildning kan skapa en mängd olika problem.

”För att ett värme- eller kylsystem ska vara energieffektivt är det viktigt att det är rent och korrosionsskyddat”, konstaterar Rafael Ospino, som är marknadschef vid bolaget Chemiclean. ”Dålig vattenkvalitet i kombination med hög syrehalt förstärker korrosionsprocessen vilket leder till försämrad värmeöverföring. Systemen blir då igensatta och försmutsade, vilket leder till försämrad effektivitet, samt ökade drift- och energikostnader”, fortsätter Rafael. ”Ett problemområde är de vätskor som finns i systemen. Ett exempel är glykoler som används som skydd mot frysning och korrosion. För det första måste rätt vätskor användas annars finns det risk för korrosion och frysning, för att det andra måste vätskans kondition regelbundet kontrolleras. En del av vårt program är att arbeta förebyggande och på vårt laboratorium analysera vätskornas sammansättning”, konstaterar Rafael Ospino. ”De flesta av våra kunder, som gör en översyn av sina kyl- och värmesystem, får tillbaka sin investering mycket snabbt i form av minskade energikostnader och färre driftstörningar”, avslutar Rafael Ospino.

Korrosion – en bov i dramat

Vätskan i kyl- och värmesystem utgörs av vatten eller vattenbaserade lösningar, exempelvis glykoler eller salter. Korrosionen i sådana system är ofta syrerelaterad och problemen har ökat under senare år. Lägre temperatur och högre tryck i systemvattnet gör att större mängd syre binds i vätskan, vilket resulterar i korrosionsangrepp på rörväggar och metalldelar i anläggningen. Den kemiska rektionen mellan järn och syre bildar olika typer av rost. Rosten följer med systemvätskan och ger skador på ventiler, pumphjul, axlar och tätningar genom slipverkan. Den binder dessutom till mineraler och bildar sedimenterande slam.

I system som innehåller frysskyddsvätskor finns risken att närvaron av syre leder till en nedbrytning till olika kemiska ämnen som ger upphov till en aggressiv vätska och till kristallbildningar. Kristallerna avsätter sig på de värmeöverförande ytorna vilket försämrar värmeutbytet. Dessutom kommer vätskan inte att ge avsett frysskydd. Denna risk ökar drastiskt om man råkat blanda frysskyddsvätskor med olika egenskaper.

I Chemicleans modell för att förebygga korrosion och andra problem, ingår besiktning av kyl- eller värmesystemet, analys av vätskan, samt kontroll av värme-, tapp-, och ventilationsväxlare. Resultatet blir en riskanalys med förslag till åtgärder. I åtgärderna ingår vanligen rengöring av systemet och behandling av systemvätskan med syrereducerande och korrosionsskyddande medel. Vidare installeras avgasare och filter för att säkerställa ett fortsatt rent och energieffektivt system.

Rengöring av värmeväxlare

Det är vanligt att värmeöverföringsytorna i en värmeväxlare får en beläggning av kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer och olja. En beläggning på en millimeter kan minska värmeöverföringen med mer än 25 procent. Chemiclean har utvecklat en metod som kallas för CIP (Cleaning-In-Place) och innebär rengöring på plats. Värmeväxlaren behöver alltså inte demonteras. Med Chemiclean-metoden pumpas en uppvärmd tvättvätska (ca 50°C) genom värmeväxlarens primär- och sekundärsida. Den rengörande effekten skapas med hjälp av biologisk nedbrytbara kemikalier och förstärks med hjälp av luftbubblor från en kompressor. Vätskan värms snabbt av elvärmaren och cirkuleras med hjälp av pumpenheten. För optimal effekt vänds spolriktningen ett par gånger. Det unika med rengöringsmetoden är, förutom de specialutvecklade tvättvätskorna, kompressorn som med tryckluft som skapar en ”vortexeffekt” av mikrobubblor. Detta ger en effektiv rengöring som slår sönder beläggningarna. Efter den inledande rengöringen spolas värmeväxlaren ren innan den återansluts till systemet. Hela processen tar cirka 8 timmar.

Läs mer om värmeväxlare i artikeln ”Biobränslen ger lyft för värmeväxlare”.

Artikeln publicerad i augusti 2011