De gamla olje- och elpannorna som använts för bostadsuppvärmning verkar ha sett sina bästa dagar – både ur miljösynpunkt och med tanke på de ökande priserna på bränslen. Vissa hushåll har övergått till värmesystem som bygger på förnyelsebar energi eller så har de anslutit sig till fjärrvärmenätet. Vad kan ett klokt värmesystem för framtiden innebära? Svaret beror på vilka tekniska förutsättningar som finns i byggnaden och hur mycket man är beredd att satsa ekonomiskt. De flesta vill också ha en bekymmersfri uppvärmning.

Det finns ett antal svenska tillverkare av värmesystem som erbjuder produkter som är energieffektiva och som utnyttjar förnyelsebar energi. De har produkter som ger miljönytta. Här tittar vi närmre på det småländska företaget NIBE:s produkter.

Bergvärmepumpar

Att installera en värmepump innebär både minskat värmeslöseri och minskade utsläpp.

En värmepump tar värme ur den omgivande luften, marken, berggrunden eller ur en sjö. Temperaturen i jordskorpan stiger med i medeltal 1 °C för var trettionde meter som djupet ökar, men för att få tillgång till geotermisk energi måste man borra mycket djupt. I de borrhål som används till villavärmepumpar är det energi som är genererad av solen som tas upp. För att värma huset gäller det att hämta upp värmen och med en värmepump överföra den till användbar värme. Ett hus som förbrukar ungefär 30 000 kWh/år för uppvärmning och varmvatten, kan spara upp emot 2/3 av förbrukningen genom att installera en berg- eller jordvärmepump. Om alla enfamiljshus i Norden installerade en värmepump skulle den totala energiförbrukningen i dessa hus minska med mer än 40 procent. Till skillnad från biobränsle och fjärrvärme använder värmepumpen ingen förbränning eller annan energi för att skapa värme. Kväveoxidutsläppen skulle därför minska med nära 30 procent, kolväteutsläppen med 80 procent och utsläppen av koldioxid med 36 procent från enfamiljshusen, enligt Nibe. Helt utan påverkan på miljön är inte bergvärmetekniken, exempelvis behövs el till pumparna som hämtar upp värmen.

Frånluftsvärmepumpar

Alla hus måste ventileras och tyvärr följer värme med luften ut. Vi eldar bokstavligen för kråkorna. Men med en frånluftsvärmepump återförs värmeenergin i den förbrukade luften för att exempelvis värma varmvatten och själva huset. Så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur exempelvis våtutrymmena, köket och sovrummen i huset. Utsugningspunkterna arrangeras så att hela huset ventileras. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets alla rum ventilerade.

Ved och pellets

Svenskarna har utnyttjat biobränslen för uppvärmning av hus i alla tider. Att elda med ved i köksspisar, kakelugnar och vedpannor var mångas vardag för 100 år sedan. Vedpannorna har överlevt men har utvecklats till att bli mer energieffektiva och mindre miljöstörande. Verkningsgraden kan numera vara upp emot 90 procent och genom självdrag och fläktar kan förbränningen bli stabil. Moderna vedpannor kombineras ofta med en ackumulatortank på 1 000 – 2 000 liter för att värmen ska kunna fördelas över tiden.

Pellets tillverkas av såg- och kutterspån från sågverk, möbelindustri och annan trävaruindustri. Råmaterialet torkas och pressas under högt tryck till små, runda stavar med en diameter på 6 – 8 mm och en längd på 10 – 12 mm. Eldning med pellets kan minska uppvärmningskostnaderna betydligt jämfört med dagens priser på olja och el. Pannorna är automatiserade och en skruv matar pellets från ett förråd in i brännaren. Varmluft från ett tändelement och en fläkt tänder bränslet. När temperaturen i pannan sjunker till en viss nivå börjar en ny matning och brännaren tänder igen.

Svanenmärkta braskaminer

Braskaminen ger både värme och minskade utsläpp.

Svanenmärkta braskaminer är ett bra val för miljön.

Att sitta framför den öppna spisen kan vara mysigt, men tyvärr försvinner den mesta värmen ut genom skorstenen. Dessutom försvinner också stora mängder rumsluft som du betalat dyrt för att värma upp. Väljer du istället en modern braskamin blir det bättre ur energisynpunkt. Braskaminen ger mysighet samtidigt som den bidrar till bostadens värmeekonomi.

Det finns dock miljöproblem kring småskalig vedeldning. Exempelvis ska utsläppen av partiklar som innehåller hälsoskadliga polyaromatiska kolväten (PAH) hållas så låga som möjligt. Därför är det viktigt att braskaminerna är effektiva och inte släpper ut oförbrända kolväten.

Företaget Nibe har valt att Svanenmärka sina braskaminer för att visa att produkterna håller god miljöstandard. För braskaminer ställer Svanenmärkningen krav inom flera områden:

  • Utsläpp av farliga ämnen: Utsläpp av koloxid, polyaromatiska kolväten och partiklar.
  • Energieffektivitet: Braskaminen ska ha en effektiv förbränning och en hög andel av energin som finns lagrad i bränslet ska avges som värme till huset.
  • Ingående material: Krav angående miljöfarliga ämnen som tungmetaller, flamskyddsmedel och ftalater.
  • Användning: Braskaminen ska ha tydlig installations- och skötselanvisning och ska vara testad samt klara hårda kvalitets- och funktionskrav.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.