Med system för kontinuerlig rening av motoroljan behöver den inte bytas ut.

Att lämna bilen på service är något som de flesta bilägare gör ganska regelbundet. Är bilen ny så brukar det gå det bra utan några oväntade reparationer och kostnader. Ibland går det sämre och då blir det bara att lätta på plånboken. En sak är dock klar och det är att oljebyte alltid ingår som ett moment i servicen. I bilen, såväl som i andra fordon, maskiner och utrustningar, finns det motor- eller hydrauloljor och en viktig uppgift för dem är att minska friktionen i motorn.

Samtidigt blir oljan en fälla för slitageprodukter, bränslerester och slaggämnen. Det normala oljefiltret renar bara ner till ca 35 µm. Därför måste både det och oljan ersättas av ny efter ett visst antal kilometer eller timmar. Bara i Sverige förbrukas det därför under ett år cirka 115 miljoner liter motor- och hydraulolja. Att producera, transportera, byta och destruera oljan kostar i storleksordningen 5 miljarder kronor. Miljöpåverkan uppstår på flera ställen i kedjan och gäller bland annat utsläpp av växthusgaser och risker med hantering av spillolja.

Det svenska företaget Clean Oil Technology (COT) har uppfunnit en patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av olja under drift. Miljötekniken kompletterar befintliga oljefilter och ger oljan betydligt längre livslängd. Det är det första systemet i sitt slag som löser de välkända problemen med bränsleutspädningen i motoroljor. Detta är särskilt vanligt vid användning av biodiesel, etanol och biogas.

Test med 60 000 mil utan oljebyte

Att köra 60 000 mil med en buss utan oljebyte skulle under normala omständigheter vara förödande för motorn. I ett maratontest som pågått under flera år installerades ett COT Oil Refiner SystemTM i en Scaniabuss vid Sven Karlssons Trafik AB. Bussen rullade på mil efter mil med noggrann uppföljning av oljans kvalitet. Efter 60 000 mil visade laboratorietester att kvaliteten på oljan och tillsatserna fortfarande var hög. Motorns ordinarie fullflödesfilter och filterinsatsen från COT byttes med normala intervall. Ett tiotal uteblivna oljebyten minskade oljeanvändningen med cirka 300 l under testperioden.

”Vi är naturligtvis glada över att miljötekniken fungerar så här bra i ett långtidstest”, säger Göran Fredriksson, som är marknadschef vid COT. ”Men det är fordonstillverkaren som sätter serviceintervallerna även om systemet medger två till tre gånger längre serviceintervall än normalt”, fortsätter han. ”Längre serviceintervall och kortare stilleståndstider blir allt viktigare för fordonstillverkarna och deras kunder”. ”Vår teknik bidrar till bättre ekonomi, mindre slitage på motorerna och lägre miljöpåverkan. Vi hjälper helt enkelt tillverkarna och deras kunder att hålla sina miljölöften”, avslutar Göran”.

Smutsig olja skadar motorn

Filterenhet

När olja cirkulerar i en motor, eller annan maskin, utsätts den för höga temperaturer, kolföreningar, slitage, sot- och smutspartiklar, vatten, drivmedel, glykol och mycket annat. I motorer utgörs oljereningen av ett fullflödesfilter som huvudsakligen filtrerar bort relativt stora partiklar. Detta minskar slitaget på motorn men oljan blir efterhand allt smutsigare. Likartad situation gäller för fullflödesfilter i exempelvis växellådor, maskinutrustning och hydrauliska system. Till slut blir oljan så smutsig och utspädd av bränsle att den mister sina smörjande egenskaper och måste bytas ut. Tyvärr finns det en hel del avfallsprodukter kvar i systemet, vilket medför att den nya oljan snabbt förorenas igen. De flesta motorer körs alltså en stor del av tiden på förorenad olja. Intervallet för oljebyte blir därför i praktiken en kompromiss mellan hur smutsig olja som kan tolereras och nackdelarna med alltför täta oljebyten.

Användningen av biobränslen, som etanol eller biogas, medför ökning av ”bränsleutspädningen” av motoroljan. Därför rekommenderar tillverkarna betydligt kortare oljebytesintervall för sådana fordon än vid bensin- eller dieseldrift.

Kontinuerlig oljerening under drift

Clean Oil Technology har utvecklat ett system för kontinuerlig rening av olja under drift. COT Oil Refiner SystemTM installeras som en sidoström parallellt med motorns ordinarie smörjsystem. Reningen sker med ett lågt flöde som inte påverkar motorns oljetryck. Utrustningen kompletterar motorns ordinarie reningssystem och påverkar inte dessa funktioner på annat sätt än att minska belastningen på befintliga filter. Systemet innehåller två komponenter:

  • En filterenhet som filtrerar oljan från partiklar som är större än 1 µm (1/1000 mm), och vatten. Filtret består av en unik textilkärna med mycket goda avskiljande egenskaper. Vid underhåll byts filtret ut.
  • En förångningsenhet som avlägsnar flyktiga föroreningar ur oljan, exempelvis rester av bränsle och andra kolväten, kylarvätska, vatten, syror samt andra mer eller mindre lättflyktiga föroreningar. Processen sker genom att oljan projekteras på en yta med en exakt förutbestämd temperatur. Rätt temperatur uppnås med halvledareteknik utan hjälp av termostat eller annan reglering.

Många tillämpningar av patenterad teknik

Förångningsenhet

COT är idag en leverantör till OEM tillverkarna och fokuserar sina marknadsföringsaktiviteter inom tre olika segment:

  • Vehicles – Lastastbilar, Bussar och Personbilar. Exempel är samarbetet med Volvobussar med försäljning till ett antal bussoperatörer och Volvo Trucks.
  • Heavy Duty – Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering och industriella applikationer. Hüllert Maskin i Vara som är importör av Merlo Teleskoplastare från Italien originalutrustar dessa maskiner med COT systemet.
  • Marine – Här finns en stor potential i motorer och utrustningar ombord på fartyg och oljeplattformar. Den marina miljön ställer särskilda krav på driftsäkerhet och försiktighetsmått vid oljebyte.

Teknikens ursprungspatent förvärvades år 2000 och efter ett omfattande utvecklingsarbete utökades patentskyddet väsentligt under 2005-2010 och är nu ett världspatent.

Artikeln publicerad i februari 2011