Inom EU används varje år flera hundra miljoner liter glykol i frostskyddsmedel i fordon och inom industrin. Förr eller senare bildar den använda glykolen ett farligt avfall som måste tas om hand. Lundaföretaget Recyctec har utvecklat en innovativ metod för rening av glykol och i april 2013 gick den första ordern på 3 ton renad glykol iväg från den nya produktionsanläggningen i Jönköping.

”Vår reningsmetod gör att vi kan producera glykol med hög renhet och den renade glykolen kan återanvändas hur många gånger som helst. Potentialen är stor och skulle man inom EU återvinna de cirka 270 miljoner liter frostskyddsmedel som
används varje år skulle behovet av nyproduktion av glykol minska till hälften”, berättar Roland Magnusson, som är VD för Recyctec Holding.

Roland Magnusson är VD för Recyctec Holding och en av innovatörerna bakom den nya reningstekniken för glykolavfall.

Roland Magnusson är VD för Recyctec Holding och en av innovatörerna bakom den nya reningstekniken för glykolavfall.

”Vi har kapacitet och tillstånd att rena 10 miljoner liter glykol i Jönköping och bolaget fick nyligen nästan 6 miljoner kronor från EU LIFE+ för vidareutveckling av det sista reningssteget. Reningsmetoden är energieffektiv och ser man på utsläppen av koldioxid blir det avsevärt mindre än vid nytillverkning av glykol. Samtidigt tar vi hand om ett farligt avfall på ett miljöanpassat sätt”, fortsätter Roland.

Vad händer med använd glykol?

För närvarande är förbränning vanligaste metoden för omhändertagande av glykolhaltigt avfall. Med tanke på att glykol har lågt energivärde och innehåller betydande mängder vatten är detta en tveksam metod. Med hjälp av den nya reningsmetoden lyfter alltså Recyctec glykolavfallet i EU:s avfallshierarki från energiåtervinning till återanvändning. Recyctec återställer glykolen till ursprungligt skick och säljer den vidare till kemiföretag för vidare bearbetning innan glykolen återförs till marknaden.

”Vi började för cirka tio år sedan att utveckla reningsmetoden. Som vanligt i sådana här sammanhang gick vi först via laboratorieförsök och under 2008 genomfördes omfattande tester i pilotskala. Nu har bolaget tillgång till en anläggning där reningen sker i flera steg och det är de sista stegen som gör att vi kan producera glykol med högsta kvalitet, exakt jämförbar med virginglykol. Full kapacitet räknar vi kunna uppnå tidigast under 2016”, förklarar Roland.

”Vi kan exempelvis tillverka monoetylenglykol (MEG) med en renhet på över 95 procent och vi ser oss som ett företag i återvinningskedjan. Bolagets reningsprocess återställer en förorenad vätska till en kemisk produkt som har samma egenskaper som ursprungskemikalien och som kan användas i samma applikationer som tidigare”.

Skräddarsydd produktionsanläggning

Ulf Olsson är VD för Recyctec AB och ansvarar bland annat för den svenska marknaden.

Ulf Olsson är VD för Recyctec AB och ansvarar bland annat för den svenska marknaden.

”Ur geografisk synpunkt har vi valt att lägga produktionsanläggningen i Jönköping. Recyctec hamnar där i ett bra logistikflöde med närhet till både leverantörer av förbrukad glykol och användare av de färdiga produkterna”, konstaterar Roland. ”Reningsprocessen bygger bland annat på att vatten stegvis evaporeras bort. Detta gör vi med på ett energieffekt sätt och man kan räkna med att från varje liter glykolavfall framställer vi ungefär en tre deciliter renad glykol. Utbytet beror naturligtvis på sammansättningen av det vi får in till fabriken. Vad vi känner till finns det ingen teknik som konkurrerar med Recyctecs reningsmetod. Bara i Sverige förbränns eller försvinner genom utsläpp i avloppen cirka 33 miljoner liter använd glykol per år och vårt mål är att under 2016 kunna återvinna 10 miljoner liter. Självklart planerar vi expansion i andra länder”, avslutar Roland Magnusson.

Artikeln publicerades i september 2013