Många små företag

Det finns ungefär 1 miljon företag i Sverige och det rör sig nästan uteslutande av små och medelstora företag. Nästan alla företag (99,9%) har färre än 250 anställda och det är knappt 1000 företag som har mer än 250 anställda.

Tre fjärdedelar av alla anställda i näringslivet finns inom tjänstesektorn. Nästan en fjärdedel av alla anställda är anställda inom industribranscher, medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har en procent av alla anställda i sin bransch.

Globala företag

De fem största svenska företagen är AB Volvo, Ericsson, Vattenfall, Skanska och Hennes & Mauritz. De är alla exempel på globala företag och det finns mer än 2500 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Sammanlagt har dessa koncerner ungefär 1,8 miljoner anställda. Mer än en miljon är anställda utomlands och drygt 500 000 anställda i Sverige. För drygt 20 år sedan var förhållandet det omvända, koncernerna hade fler anställda i Sverige än i utlandet.

Näringslivets miljö- och hållbarhetsarbete har utvecklats

Under de senaste 25 åren har hänt mycket med hållbarhetsarbetet inom näringslivet:

  • Miljö har blivit en av flera viktiga komponenter i företagens hållbarhetsarbete. Kunskaperna om hållbar utveckling har ökat inom företagen.
  • Företagen verkar på en global marknad och hållbarhetsfrågorna har blivit allt viktigare, både upp- och nedströms i värdekedjorna. Ansvar i leverantörskedjan har blivit ett nyckelord.
  • Produkternas miljöprestandan är ofta en konkurrensfaktor. Vi ser många exempel på miljöanpassning av existerande produkter men också utveckling av helt nya produkter. Energieffektivitet, utfasning av farliga ämnen och förnybara råvaror är exempel på områden där produktutvecklingen sker snabbt.
  • Systematiken i hållbarhetsarbetet är viktig. Miljöledningssystem som ISO 14001 används av många svenska företag och kompletteras efterhand med system för exempelvis arbetsmiljö (OHSAS 18001), energiledning (ISO 50001) och socialt ansvar (ISO 26000).
  • Transparensen ökar och många företag publicerar detaljerade hållbarhetsredovisningar, bland annat enligt riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI).
  • Hållbarhetsfrågorna är frågor som vandrat upp på både högsta företagsledningens och styrelsens bord. Insikten om att dessa frågor är allt viktigare för företagets lönsamhet och rykte har ökat betydligt.
  • Branschsamarbeten kring miljöanpassning av produkter och utveckling av nya produkter är vanliga. Det kan exempelvis röra sig om nya användningsområden för skogsråvara för tillämpningar av grön kemi. Begreppet ”cirkulär ekonomi” håller på att etablera sig, exempelvis genom att ett företags avfall kan bli råvara för ett annat företag. Detta är naturligtvis inte något nytt men intresset för resurseffektiva värdekedjor ökar.
  • Företagen deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med andra företag och olika forskningsinstitut. Ekonomiskt stöd från Mistra, Vinnova, Tillväxtverket och andra organisationer är positivt för utvecklingen av nya miljöanpassade produkter och affärsmodeller.