Under markytan där du bor finns det antagligen kilometerlånga kulvertsystem. En central energianläggning kan exempelvis förse ett helt fastighetsbestånd med varmt vatten som matas ut till de olika byggnaderna. Transporten sker i rör som är förlagda i ett system av kulvertar och ser man på äldre system så är de ofta dåligt isolerade med betydande energiförluster som följd.

Före 1970-talet användes ofta rör som hade ett ytterhölje av asbestcement och som var isolerade med mineralull eller polyuretanskum (PUR). Värmeförlusterna i sådana system kan uppgå till 600 – 900 kWh per meter och år och blir isoleringen blöt kan förlusterna bli 10 gånger större. Rör som installerats efter 1970-talet är dubbelmantlade, vilket är en betydande förbättring jämfört med de äldre rören, men fortfarande är det mycket värme som försvinner på vägen från värmecentralen till konsumenten.

Tjock och fyrkantig isolering

”Vi har tagit fram en tjock och effektiv isolering och kan minska energiförlusten i kulvertar till i storleksordningen 80 kWh per meter och år (6-10 W/m).

Distributionsförlusten är ca 70 % lägre i Elgocells system jämfört med i konventionella.

Distributionsförlusten är ca 70 % lägre i Elgocells system jämfört med i konventionella.

Distributionsförlusten är ungefär 70 procent lägre jämfört med de konventionella systemen”, konstaterar Göran Olsson, som är VD för Elgocell. ”Det finns många gamla rörsystem och kulvertar som måste byggas om och här kan vår teknik bidra till att detta snabbt blir en lönsam investering. Välisolerade kulvertar är också av stort intresse för olika energibolag. De ser nu möjlighet att expandera sitt fjärrvärmenät utan onödiga energiförluster i marken mellan husen eller mellan samhällena”, fortsätter Göran.

För ungefär 10 år sedan utvecklade Elgocell tillsammans med en cellplasttillverkare en prototyp för isolering av rör. Resultatet blev en produkt som i många avseende är innovativ. Isoleringsmaterialet utgörs av tjock cellplast av expanderad polystyren (EPS) som formas till fyrkantiga block. Tillsammans med rören, som består av PEX (tvärbunden polyeten), skapas ett komplett kulvertsystem.

”EPS-blocken är 2,4 meter långa och placeras i det grävda schaktet där de fixeras med en speciell tandad skarvplåt. De flexibla PEX-rören levereras i längder på 50 eller 100 meter. Framlednings- och returrören rullas ut, skarvas med en särskild koppling och placeras därefter i hålrummet i centrum av den långa raden med EPS-block. Sedan är det dags att lägga på locket och återfylla schaktet med sand och grus”, beskriver Göran.

”Förutom att isoleringen är mycket effektiv ser vi flera fördelar med installationen, det krävs exempelvis inga tunga lyft och egentligen behövs ingen specialkompetens för att utföra arbetet. Systemet har goda egenskaper vad det gäller livslängd och förmågan att behålla de isolerande egenskaperna”.

Småskalig energiförsörjning

Småskaliga ”närvärmeverk” där små gemenskaper går ihop och bilder ett lokalt värmebolag blir allt vanligare.

Småskaliga ”närvärmeverk” där små gemenskaper går ihop och bilder ett lokalt värmebolag blir allt vanligare.

Det har blivit vanligare att jordbrukare, skogsägare, företagare och privatpersoner går samman och bildar ett lokalt värmebolag. Man tar därigenom ansvar för sin egen energiförsörjning och sådana småskaliga värmeverk kallas ibland ”närvärmeverk”. Värmen produceras i en centralt belägen panna och transporteras ut till kunderna i ett kulvertsystem. Inne i varje fastighet finns en värmeväxlare som överför energin till husets värmesystem. Värmen kan framställas på olika sätt och träflis och halm är vanliga bränslen, men i framtiden kan den biobaserade värmen komma att kombineras med andra förnybara energislag, exempelvis solvärme.

”För att inte förlora värdefull energi på vägen till fastigheterna gäller det att minska värmeförlusterna. Kombinationen av biobränslen, en välisolerad kulvert och låga drifttemperaturer i kulvertnätet, bidrar till minskad miljöbelastning och rimliga kostnader för det småskaliga värmeverket”, avslutar Göran Olsson.

Artikeln publicerades i oktober 2013