fbpx

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin har stor betydelse för Sveriges ekonomi

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med mindre än tio miljoner invånare ha tre fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet. Två av världens ledande tillverkare av tunga fordon (Scania, Volvokoncernen) och två personbilstillverkare (NEVS, Volvo Personvagnar) har sin hemvist i Sverige.

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och sysselsätter cirka 120 000 personer i Sverige och står för över en tiondel av den totala varuexporten. Forskning och utveckling är intensiv inom fordonsindustrin och en industrisektor där det sker stora investeringar i Sverige.

År 1950 fanns det ungefär 350 000 fordon i trafik i Sverige vilket motsvarade 28 individer per personbil. Nuförtiden rör det sig om fler än 4,5 miljoner fordon där 2,1 individer fördelas per personbil. Försäljningen av nya fordon och förnyelse av fordonsflottan bidrar till bättre trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och lägre negativ påverkan på den lokala miljön. Under 2013 nyregistrerades cirka 270 000 personbilar och skrotades cirka 190 000 personbilar och lastbilar/bussar med totalvikt av högst 3,5 ton.

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Branschorganisationen för statistik och arbetar aktivt som representant för branschen med frågor som rör fordonsmarknaden.

Produkter och miljö

Fordonstillverkarna är i högsta grad medvetna om produkternas miljöpåverkan – ett område som blivit allt viktigare ur marknadsförings- och konkurrenssynpunkt. Produktutveckling och tekniska innovationer minskar vägfordonens miljöpåverkan och här följer några exempel på framsteg inom viktiga områden:

Minskade utsläpp av växthusgaser
Vägfordonen ska bidra till att Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar. Viktiga åtgärder för fordonsindustrin är därför minskad bränsleförbrukning och ökad användning förnybara bränslen. Satsningar på bränsleeffektivare bilar, miljöbilar, alternativa bränslen, låginblandning av biobaserade bränslen i bensin, samt ökad andel dieselbilar har gjort att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskat betydligt. Inom en överskådlig framtid kommer vi att se fler hybridfordon på våra vägar, både bilar, bussar och lastbilar.

Hur man som bilist beter sig, exempelvis genom att följa de hastighetsbegränsningar som finns, påverkar också utsläppen. Att fler utbildas i sparsam körning kommer också att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan är det naturligtvis nödvändigt att bilparken förnyas, så att den nya tekniken kommer till användning. Sverige har sänkt bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för nyregistrerade bilar snabbast i Europa. Mellan 2005 och 2012 har medelutsläppen i Sverige sänkts med cirka 30 procent. Detta har skett tack vare energieffektivare bilar och ökad andel dieslar.

Energieffektivisering
Fordonsindustrins satsning på energieffektivisering har resulterad i att bränsleförbrukningen hos nya bilar minskar. Efterhand kommer det på marknaden att finnas tillgång till fler och fler bilar i alla storleksklasser med låg förbrukning och låga utsläpp. Utvecklingen på dieselsidan har länge varit stark, men de senaste åren har även mycket effektiva bensinmotorer satts på marknaden.

Nyckeln till denna framgång är bland annat att många biltillverkare infört så kallad mikrohybridisering. Det är en start-stoppteknik som slår av förbränningsmotorn vid stillastående och sedan startar den när föraren ger gas. Start-stopp-tekniken kommer nu på bred front oavsett storleksklass. På längre sikt införs även bromsenergiregenerering som gör att batteriet laddas vid inbromsningar och sedan driver hjälpsystem och kringutrustning. Dessutom har flera andra tekniska åtgärder bidragit till den ökade energieffektiviseringen, exempelvis minskad slagvolym, effektivare drivlinor och växellådor, lättrullade däck, minskat luftmotstånd och viktminskning.

Även godstransporter på väg klimatanpassas kontinuerligt genom utveckling av effektivare fordon (exempelvis effektivare motorer, hybridteknologi och längre fordon) och förnybara bränslen.

Bättre luftkvalitet i städerna
När det gäller vägtrafikens påverkan på luften i våra städer, har det sedan länge varit fokus på utsläppen av partiklar och kväveoxider – områden där lagstiftningen varit pådrivande och där fordonsindustrin kommit långt. Fortfarande finns det städer i Sverige som har problem att möta kraven på acceptabel luftkvalitet. Trafikens bidrag till detta beror till stor del på den gamla fordonspark som rullar på vägarna och slitaget på vägarna som orsakas av dubbdäcken.

Men här kan man också göra mer med de miljözoner som många städer har och som ställer krav på Euro-klassning för tunga fordon. Bristande övervakning och undantag för vissa äldre fordon gör att denna reglering tyvärr inte får full effekt. Även utvidgning av miljözonerna till att gälla även de lätta fordon som släpper ut mest, kan vara en framkomlig väg.

Elbilar
Morgondagens kommer att innehålla flera olika tekniska lösningar – alla med den gemensamma faktorn minskat beroende av fossila bränslen. Ett viktigt spår kommer att vara bilar som drivs av elektricitet. Med bilar som går på elektricitet avses batteribilen, som helt saknar förbränningsmotor, samt laddhybriden (plug-in-hybrid), som också har en förbränningsmotor men som kan köras på upp till 100 procent elektricitet.

Dessa bilar kommer att laddas från elnätet.

I Sverige produceras elektricitet från källor med förhållandevis små utsläpp av koldioxid, vilket är positivt för elbilarna. Dessutom kommer bullret att gå ner betydligt då elmotorn är tystare än den konventionella förbränningsmotorn. En elmotor är dessutom nästan fyra gånger så effektiv som en förbränningsmotor.

bil200x300

Elektrifiering av bilar, bussar och lastbilar
Morgondagens bilar, bussar och lastbilar kommer att innehålla flera olika tekniska lösningar – alla med den gemensamma faktorn minskat beroende av fossila bränslen. Ett viktigt spår kommer att vara fordon som drivs av elektricitet. Med bilar som går på elektricitet avses batteribilen, som helt saknar förbränningsmotor, samt laddhybriden (plug-in-hybrid), som också har en förbränningsmotor men som kan köras på upp till 100 procent elektricitet. Även på tunga sidan sker samma utveckling. Elhybridbussar och elbussar är morgondagens lösning för städernas kollektivtrafik. Dessa bussar bidrar i städerna till minskade luftföroreningar, klimatpåverkan och buller. Elektrifiering av distributionslastbilar kommer också bidra till detta.

I Sverige produceras elektricitet från källor med förhållandevis små utsläpp av koldioxid. Dessutom är en elmotor nästan fyra gånger så effektiv som en förbränningsmotor.

Återvinning
Återvinning, resurshushållning och producentansvar är hörnstenar i samhällets strategi för hållbar utveckling. I ett historiskt perspektiv har komponenter och material från fordon återvunnits under mer än hundra år. Sedan 2007 finns i Sverige en förordning om utvidgat producentansvar för bilar och en ny bilskrotningsförordning.

Det utvidgade producentansvaret anger att bilen för närvarande ska återvinnas till minst 85 procent och från och med 2015 till 95 procent. Producentansvaret innebär också att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom ett mottagningssystem.

Fordonsindustrin arbetar tillsammans med sina underleverantörer med att minska miljöpåverkan och underlätta återvinningen av fordon. I strategierna ingår bland annat ökad användning av återvinningsbara material och utfasning av farliga kemikalier. Närmare 70 biltillverkare världen över har, för att stödja miljöanpassad behandling och skrotning, utvecklat ett datoriserat informationssystem som kallas IDIS (International Dismantling Information System). Systemet riktar sig till bilskrotare och andra återvinningsföretag. Idag finns data om 1929 bilmodeller i IDIS.

Fordonsindustrin har också tagit fram ett materialdatasystem IMDS (International Material Data System). IMDS har blivit en global standard som används av så gott som alla biltillverkare. Biltillverkarnas underleverantörer inrapporterar alla de ämnen de använder i sina komponenter, och materialet blir därmed analyserat och arkiverat, så att biltillverkaren får en fullständig bild över de i bilen ingående ämnena. Till IMDS finns GADSL knutet (Global Automotive Declarable List), en lista över de material som är förbjudna att användas, eller kräver särskild deklaration. Genom att använda IMDS, så får både biltillverkaren och underleverantören en kontroll att man uppfyller internationella standarder, lagar och förordningar.

Processer och miljö

Fordonsindustrin inklusive komponenttillverkarna representerar en bransch där användningen av produkterna orsakar större miljöpåverkan än de industriella processerna. Miljöaspekter som rör många av de tillverkande företagen är exempelvis:

  • Användningen av naturresurser (energi, vatten, material). Fordonstillverkarna arbetar med mål och program för effektivare användning av resurserna, något som är fördelaktigt både för miljön och företagens ekonomi. Exempel från ett företag visar att under den senaste tioårsperioden har vatten- och energianvändningen per tillverkad bil minskat med mer än 40 procent.
  • Utsläpp till atmosfären. Här har utsläppen av lösningsmedel från lackering och andra processer minskat betydligt. Energieffektivisering och ökad användning av biobränslen bidrar till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.
  • Kemikalieanvändning. Branschen som helhet arbetar sedan länge med identifiera kemiska ämnen med särskilda risker och göra miljöanpassade förändringar av kemikalieanvändningen. Fordonstillverkares listor över förbjudna ämnen och begränsningsämnen är ett exempel på ett initiativ som fått stort genomslag.
  • Avfall. Inom detta område arbetar företagen bland annat med ökad källsortering och återvinning, samt med åtgärder för att minska uppkomsten av avfall.
  • Transporter. Val av miljöanpassade logistiklösningar och transportsätt ingår i många av företagens miljöstrategi.
  • Leverantörer. Fordonsindustrin är ett exempel på en bransch där man systematiskt ställer miljökrav på sina underleverantörer och många av företagen har avancerade system för uppföljning av kraven, exempelvis genom miljörevisioner och insamlande av materialdata såsom IMDS.

Många av företagen i branschen är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med att minska miljöpåverkan från sina processer och produkter. Hållbarhetsredovisningar och informativa hemsidor används av företagen för att kommunicera sitt miljöarbete.

Framsteg, utmaningar och vision

Anna Henstedt, som är ansvarig för miljöfrågor vid branschorganisationen BIL Sweden

Anna Henstedt, som är ansvarig för miljöfrågor vid branschorganisationen BIL Sweden

Vilka är de viktigaste framstegen under de senaste 20 åren?
”De viktigaste framstegen ur miljösynpunkt har exempelvis varit att möta den mycket tuffa emissionslagstiftningen för lätta och tunga fordon. Den har lett till minskat utsläpp av kväveoxider och partiklar från nya lätta och tunga fordon med över 90 procent sedan början av 1990-talet. Även förekomsten av ”värstingarna” bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom har minskar med 96 – 100 procent sedan år 2000”, berättar Anna Henstedt, som är ansvarig för miljöfrågor vid branschorganisationen BIL Sweden. ”Framstegen är följder av stränga lagkrav. Vi är alltså inte negativa till stränga krav, men vädjar om framförhållning. Förslagsvis att man från myndighetshåll flaggar för kommande lagkrav med minst 8 år i förväg, så att fordonstillverkarna ges möjlighet att ställa om”.

”Man kanske kan fråga sig varför är lagkrav så viktigt och kan inte fordonsindustrin självmant göra stora omvälvande miljöförbättringar? Många förebyggande miljöinitiativ tas faktiskt av industrin, men den kan samtidigt vittna om att marknaden själv inte alltid frågar efter det miljöbästa. Som tillverkare i en hårt konkurrensutsatt bransch får man betalt vare sig goodwill-mässigt eller ekonomiskt för de miljösatsningar man gjort. Det är av den anledningen industrin välkomnar lagkrav, då tvingas alla tillverkare göra rätt!”, konstaterar Anna Henstedt.

”Även koldioxidutsläppen har sänkts radikalt för nya bilar de senaste 10 åren. Bilarna har blivit energieffektivare, alternativa bränslen till de fossila har kommit ut på marknaden och vi ser nu en övergång till elektrifiering av fordon, i olika grad”.

”Man kanske kan fråga sig varför är lagkrav så viktigt och kan inte fordonsindustrin självmant göra stora omvälvande miljöförbättringar? Många förebyggande miljöinitiativ tas av industrin, men kan samtidigt vittna om att marknaden själv inte alltid frågar efter det miljöbästa. Som tillverkare i en hårt konkurrensutsatt bransch får man betalt vare sig goodwill-mässigt eller ekonomiskt för de miljösatsningar man gjort. Det är av den anledningen industrin välkomnar lagkrav, då tvingas alla tillverkare göra rätt!”, konstaterar Anna Henstedt.

”Även koldioxidutsläppen har sänkts radikalt för nya fordon de senaste 10 åren. Fordonen har blivit energieffektivare, alternativa bränslen till de fossila har kommit ut på marknaden och vi ser nu en övergång till elektrifiering, i olika grad”.

Vilka utmaningar ser branschen inför framtiden?
”En stor utmaning är att minska godstransporternas fossilenergianvändning. Endast en liten del av det långväga godset kommer att kunna läggas över på järnväg. För längre godstransporter på väg är diesel fortfarande en överlägsen energikälla, så introduktion av fossilfri diesel är en nyckel. Elektrifiering av motorvägar är ett intressant projekt som på lite längre sikt skulle kunna göra det möjligt att elektrifiera allt fler godstransporter. Persontransport och stadsdistribution har lättare att växla över till alternativ såsom eldrift, vilket är bra, eftersom vi har buller- och luftfrågor som gör att vi gärna vill gå mot helt emissionsfri trafik i städerna.”, berättar Anna. 

Vilka faktorer är viktigast som drivkrafter i branschens hållbarhetsarbete?
”Medvetenheten om den miljöpåverkan fordon och transporter för med sig är självklart stor hos dem som jobbar inom fordonsindustrin. Frågan står högt på dagordningen och det gäller att ständigt konstruera, tillverka och släppa ut allt mindre miljöbelastande fordon. Ekonomin är såklart den starkaste drivkraften hos alla företag. Marknaden håller sakta men säkert på att svänga om – exempelvis beroende på köparens ökade miljömedvetenhet, lagkrav och diverse incitament såsom miljözoner och miljöbilsklassificering – till en allt starkare efterfråga på miljöanpassade fordon. På så sätt går nu den ekonomiska drivkraften hos företagen att tjäna pengar ihop med ökad efterfrågan på miljöanpassade fordon”.

Vilka är de vanligaste hållbarhetsmålen för fordonsindustrin?
”Företagens hållbarhetsmål är olika men gemensamt för alla är fortsatt minskad klimatpåverkan”, avslutar Anna Henstedt.

Vision för framtiden

För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum. Branschorganisationen presenterade 2013 följande vision av en fossilfri fordonsflotta: ”Fossilfri fordonsflotta är bilden av en framtid där fordonen drivs utan fossila drivmedel. Klimatmålen för vägtrafiken innebär att infrastrukturen, fordonen
och energiförsörjningen ska anpassas till ett fossilfritt transportsystem. Ansvaret för detta delas mellan de som utformar och de som använder vägtransportsystemet”.

Exempel på varor och tjänster från denna bransch som gör miljönytta

FILM: Svenska företag vill göra fordonsflottan fossiloberoende

Internationellt sett har Sverige tuffa klimatmål. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta och hela transportbranschen står inför hårda prövningar. Prövningar som kräver snabba lösningar. Men också prövningar som fått företag att utvecklas - och nya idéer att gro.

Läs mer

Världens första hybridsopbil

Det är bara att konstatera att miljökvaliteten i många av världens storstäder är dålig. Höga halter av partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och andra luftföroreningar utgör hot mot människors hälsa. I många städer är dessutom bullernivåerna oacceptabelt höga. En viktig faktor är det stora antalet bilar, lastbilar och andra fordon som är i rörelse dygnet runt. Utöver att bidra till luftföroreningarna...

Läs mer

Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt

De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen ”koldioxidneutral”. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör 18 000 mil om året kan spara 60 000 kronor per år i minskade bränslekostnader om han eller hon kör...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.