Det är bara att konstatera att miljökvaliteten i många av världens storstäder är dålig. Höga halter av partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och andra luftföroreningar utgör hot mot människors hälsa. I många städer är dessutom bullernivåerna oacceptabelt höga. En viktig faktor är det stora antalet bilar, lastbilar och andra fordon som är i rörelse dygnet runt.

Utöver att bidra till luftföroreningarna ger alla fordon som drivs med fossila bränslen utsläpp av den klimatpåverkande gasen koldioxid. Det händer dock mycket på fordonsområdet och de nya generationerna av fordon är bränsleeffektivare och renare jämfört med den äldre fordonsflottan.

En speciell grupp av fordon är sopbilarna som hämtar upp stadens avfall. De är ofta på plats tidigt på morgonen och letar sig under buller och bång in på bakgårdar och gränder. Det är tyvärr bara att konstatera att förutsättningarna för effektiv sophantering i äldre stadsbebyggelse inte är särskilt goda (se även artikeln ”Uppfinnare av sopsugsystemet”). Det finns dock hopp för framtiden. Resultatet av ett samarbete, som initierades av avfallsbolaget Renova och där Volvo Lastvagnar var den viktigaste samarbetspartnern, blev världens första kompletta hybridsopbil. ”Hybridsopbilen använder el eller diesel för framdriften och el för lastningen och komprimeringen, en kombination som gör den unik i sitt slag”, konstaterar Christian Kallerdahl, som är pressansvarig på Renova.

Minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö

Under större delen av arbetsdagen står sopbilen stilla och lastar och komprimerar avfallet. I samband med dessa arbetsmoment uppkommer buller, utsläpp till atmosfären och bränsleförbrukning. Sopbilen förflyttar oftast korta sträckor och det är vid start och under acceleration upp till 20 km/tim som den drar mest bränsle. Hybridsopbilen erbjuder flera fördelar då den vid dessa arbetsmoment använder en eldriven motor. Elmotorn minskar sopbilens bränsleförbrukning med cirka 30 procent jämfört med en konventionell sopbil.

Fordonet är en parallellhybrid vilket innebär att det har två separata drivlinor. En drivlina för gas (eller diesel) och en för el. Drivlinorna kan användas var för sig eller tillsammans. De olika kraftkällorna kan utnyttjas där de är som bränsleeffektivast. I praktiken innebär detta att elmotorn utnyttjas vid låga varvtal och dieselmotorn vid högre. Eldriften ger ett högt vridmoment från start, en låg ljudnivå och emissionsfri lastning och komprimering. Sopbilen har bland annat elektrisk servostyrning och ett förfinat batteristyrningssystem för att optimera batteriets prestanda. Lastning och sopkomprimering sker helt elektriskt med hjälp av en ”plug-in-kompaktor” som laddas via elnätet. Många fördelar för miljön, men en nackdel är att hybridsopbilen fortfarande är dyrare än vanliga fordon.

”Mindre buller och mindre emissioner skapar även bättre arbetsmiljö för renhållarna”, säger fordonsutvecklingschefen Lars Thulin. ”Tidigare utvecklingsarbete med våra sopbilar visar att minskat buller också innebär ökad säkerhet eftersom chauffören snabbare kan uppmärksamma förbipasserande trafik”, avslutar han.

Renovas och Volvo Lastvagnars initiativ har åstadkommit ringar på vattnet. Förutom hybridsopbilarna som rullar i Sverige testas tekniken av Veolia Environmental Services i centrala London. Veolia hanterar en stor del av soporna i London. Vidare testas bilarna även i Paris och Rotterdam.

Fokus på fordonens miljöprestanda

”Vi har målmedvetet satsat på att miljöanpassa våra transporter”, säger Christian Kallerdahl. ”Sammanlagt har vi 174 tunga fordon och 37 av dem drivs med gas. Vi har 16 sopbilar med elhybridteknik och 2010 lanserade vi Sveriges första sopbil som drivs med biodiesel och biogas. Det är en konventionell dieselsopbil (metandieselbil) med Euro 5-standard, som konverterats så att den kan drivas även med gas. Resultatet är en mycket energieffektiv bil som förbrukar 25 procent mindre energi jämfört med en traditionell sopbil som drivs på fordonsgas. Bilen drivs med biogas (70 procent) kombinerat med RME (rapsmetylester; 30 procent). Användningen av RME medför att två tredjedelar av utsläppen av växthusgaser försvinner i jämförelse med vanligt dieselbränsle.
Vi har nu tio sådana fordon och fler är på gång”, fortsätter Christian.

”Sedan våren 2011 går också en av våra dragbilar på flytande biogas. Med en metandieselmotor och flytande gas (LNG) i tanken kan bilen köra upp mot 80 mil på en tank och med mycket tung last, exempelvis 30-35 ton slagg. Med den här tekniken kan även de riktigt tunga transporterna med längre körsträckor miljöanpassas”, konstaterar Christian Kallerdahl.

”Slutligen vill jag nämna att närmare 100 av våra bilar är Euro 5-klassade och tankas med RME. Chaufförerna utbildas i eco-driving och sopbilsrutterna läggs med hjälp av ett datoriserat logistikprogram för att få fram bästa vägval”, avslutar han.

Artikeln publicerad i juni 2011