”Vårt eget varumärke Garant Såklart står för ett nytt sätt att ta ökad hänsyn till klimatet och minimera miljöpåverkan”, berättar Åsa Domeij, som är ansvarig för miljö och socialt ansvar på Axfood. ”I sortimentet ingår kroppsvårds- och rengöringsprodukter samt tvättmedel.

axfoodFör närvarande ingår 20 produkter i serien som säljs i samtliga Axfoods kedjor. Produkterna i serien är skonsamma för användaren. De är fria från parfym och allergener och har därför märkts med rekommendation från Astma- och Allergiförbundet. Samtliga produkter är även Svanenmärkta”.

”Garant Såklarts produkter är klimatsäkrade vilket innebär reduktion och kompensation av produktens klimatpåverkan. I ett första led kontrolleras produkternas livscykel på detaljnivå för att minska utsläppen. Kontrollen omfattar allt från utvinning och förädling av råvaran, till paketering och transporter fram till att produkten står på hyllan i butik”, fortsätter Åsa.

Så här funkar klimatkompensationen

”Vi använder oss av en extern organisation som hanterar klimatkompensationen av Garant Såklart. I Axfoods fall är det Tricorona Climate Partner”, förklarar Åsa Domeij. ”Tricorona är världsledande på att utveckla klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer med fokus på förnybar energi och energieffektiviseringar, som vindkraft, småskalig vattenkraft och biomassakraftverk”.

De förnybara projekten förhindrar utbredningen av fossila bränslen i regionen och bidrar till hållbar utveckling. Kompensationen kommer från CDM-registrerade (Clean Development Mechanism) projekt under FNs Kyotoprotokoll, vilket innebär bevisad klimatnytta. Projekten är även Gold Standard Certifierade vilket innebär ytterligare kriterier på hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Hållbarhetsprogrammet visar vägen

”Vår målsättning med Garant är att vara lyhörda och vi har lyssnat på våra kunders önskan att lansera en serie som underlättar för dem att göra ett bra klimatval utan att behöva kompromissa. Detta går även i linje med Axfoods arbete att ständigt minska sin miljöpåverkan och ta ansvar i hållbarhetsfrågor”, konstaterar Åsa.

Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel för koncernens arbete på området. Programmet beskriver mål och strategier, för koncernens hållbarhetsarbete och revideras en gång per år. Programmet innehåller bland annat följande målsättningar:
• Axfood ska reducera klimatpåverkan med 75 procent till 2020 och bli ett klimatneutralt företag.
• Materialåtervinning ska löna sig. Långtgående källsortering och försäljning av avfallsfraktioner ingår därför i strategin.
• Effektiva och klimatanpassade transporter där Axfood vill minska både koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen.
• Axfood ska ha säkra goda förhållanden i produktionsledet och vill öka försäljningen av ekologiska produkter till minst 6 procent av försäljningen av livsmedel. 100 procent av den palmolja som ingår i Garants produkter ska vara hållbarhetscertifierad till år 2015.

Varans väg i ett hållbarhetsperspektiv

axfood2”Det tas hundratals steg och beslut på vägen från den första kontakten med leverantör till att varan hamnar i kundens kasse. Ur ett hållbarhetsperspektiv arbetar vi både i leverantörskedjan och inom våra egna verksamheter”, berättar Åsa. För Axfood rör det sig exempelvis om:

Inköp och urval
En koncerngemensam sortiments- och inköpsfunktion gör Axfood till en stark aktör som kan ställa krav på producenter och leverantörer. En viss andel av våra egna märkesvaror köps in via det samägda nordiska inköpsbolaget United Nordic. United Nordic har en egen gemensam uppförandekod och utökar successivt antalet sociala revisioner. Nyckelpersoner inom de nordiska dagligvarukedjor som står bakom United Nordic, träffas regelbundet för att säkra en gemensam nivå och att rätt prioriteringar görs framåt.

Hållbara transporter och logistik
Axfoods logistikpartner Dagab bidrar till att öka butikernas försäljning och lönsamhet genom att utveckla effektiva logistiklösningar. Dagab eftersträvar att i det dagliga arbetet minska användning av resurser och förebygga utsläpp genom ett aktivt miljöarbete tillsammans med butiker och partners.

Den viktigaste miljöfrågan är klimatpåverkan från intransporter, lager och distribution.

Energiförbrukning
Axfoods verksamhet bedrivs i stora butiks- och lagerlokaler med energikrävande installationer som kyl- och frysdiskar och lager. För Axfood är det därför viktigt att arbeta kontinuerligt för att minska energiförbrukningen i verksamheten.

”Avslutningsvis skulle jag vilja nämna utbildning och utvecklingssamtal som viktiga beståndsdelar i vårt hållbarhetsarbete”, berättar Åsa Domeij. ”Våra årliga utvecklingssamtal är ett utmärkt tillfälle att stämma av hur vi arbetar utifrån koncernens kärnvärden. Jag skulle också vilja citera Axfoods koncern chef Anders Strålman som konstaterar att – För Axfood är det en självklarhet att ett hållbart företagande och god ekonomi går hand i hand. Genom ett aktivt och kunnigt hållbarhetsarbete skapar vi på så vis rätt erbjudande för kunden, vilket i sin tur ger bättre affärer”.

Artikeln publicerad i januari 2015