”För cirka tio år sedan frågade det svenska Konsumentverket ett antal konsumenter om vad de ansåg vara de viktigaste kriterierna vid köp av tvättmedel. På första plats kom tvättmedlets effektivitet – tvätten ska naturligtvis bli ren, på andra plats priset och på tredje plats påverkan på miljön. En liknande marknadsundersökning, som genomfördes för ett par år sedan, visade att tvättmedlets påverkan på miljö och klimat nu hade klivit upp på första plats. Effektivitet och pris var naturligtvis fortfarande viktiga kriterier, men vi kan se en attitydförändring hos många konsumenter”, berättar Leif Löf, som är vice VD, ägare och grundare till Kemibolaget i Bromma AB.

”Miljöanpassningen av våra produkter påbörjades faktiskt på 1940-talet av den legendariske kemisten Gunnar Jagrelius. Många av hans tankar kring råvaror från växtriket lever vidare i dagens produkter”.

Tvättäkta sanning

Vad är då ett miljöanpassat tvättmedel? ”Den tvättäkta sanningen är att ren tvätt ger smutsiga utsläpp. Alla tvättmedel innehåller kemikalier och smutsen måste ju försvinna någonstans. Många av dagens textilier innehåller dessutom diverse kemiska produkter som impregneringsmedel, antimikrobiella ämnen och flamskyddsmedel. Klädesplaggens sammansättning har vi som bolag svårt att göra något åt, men när det gäller miljöanpassningen av tvättmedlet kan vi göra mycket. Jag tycker dock att många av oss tänker lite snävt när det gäller att beskriva begreppet miljöanpassning”, konstaterar Leif.

Han hävdar att en bra definition på ett miljöanpassat tvättmedel bör innehålla följande komponenter:

tvättmedel

  • Tvättmedlets sammansättning och innehåll av kemiska ämnen. Här ger miljömärkningar som Svanen och Bra Miljöval vägledning för konsumenten. Det är också viktigt att produkten är godkänd ur astma- och allergisynpunkt och att beståndsdelarna är biologiskt lätt nedbrytbara.
  • Hur drygt tvättmedlet är mätt som antal tvättar/kg tvättmedel. Ju mindre tvättmedel som går åt desto mindre miljöpåverkan.
  • Hur tvättmedlet produceras och hur långt det transporteras. Minimering av utsläpp från produktionen, ISO 14001-certifierad anläggning, samt så få transporter som möjligt, är faktorer som bidrar till minskad miljöpåverkan.
  • Tvättmedlets påverkan på klimatet.

”Alla punkterna är viktiga men vi har på senare tid lyft klimatfrågorna på dagordningen och kan nu som första företag i världen leverera ett klimatneutralt tvättmedel”, berättar Leif.

Klimatneutralt tvättmedel

Produkten Ocean Dubbel Dryg certifierades redan 2009 av organisationen Respect Climate enligt kriterierna i programmet ”Klimatneutral produkt”. Certifieringen baseras på att utsläppen av klimatpåverkande under ett år beräknas och att åtgärder genomförs för att minska dem. För de utsläpp som kvarstår genomförs klimatkompensation. tvättmedel3

Resultatet av certifieringen blev för koncernen både interna åtgärder för att minska klimatpåverkan och kompensation för de resterande utsläppen av växthusgaser. Just nu deltar Kemibolaget i ett skogsplanteringsprojektet Kikonda Forest Reserve i Uganda. Under fem år binder den skog som växer upp cirka 216 000 koldioxidekvivalenter på fem år. Totalt sysselsätts cirka 600 personer och projektet bidrar till förhöjd levnadsstandard för lokalsamhället.

Projektet har även avsatt en area som naturskyddsområde. Bland annat antiloper, apor och ett antal fågelarter finner en fristad där. Sociala fördelar är att projektet finansierar lärarlöner, erbjuder daghemsplatser och skapar ändamålsenligt boende till anställda. Andra fördelar är att illegal skogsavverkning byts ut mot hållbar skogshantering och att ökad kontroll leder till minskat antal skogsbränder. I samarbete med ”Anamed-NGO” hålls workshops en gång i veckan för att undervisa i modern och traditionell medicin, förklarar Leif Löf.

Ser man på klimatpåverkan av ett tvättmedel i ett livscykelperspektiv är det produktionen, transporterna och användningen som orsakar koldioxidutsläpp. För Ocean var utsläppen från transporterna de mest betydande och bolaget satsade därför på att göra tvättmedlet drygare – i praktiken mer koncentrerat. Numera fraktar man därför bara hälften så mycket tvättmedel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Vidare genomförde Kempartner åtgärder för energieffektivisering och såg över förpackningsstorlekarna, något som också minskade klimatpåverkan. Sammanlagt räknar Kemibolaget med att Ocean Dubbel Dryg minskar koldioxidutsläppen från tillverkning och transporter med 50 procent.

”Det tvättas mycket i Sverige! Vi kan räkna med 909 miljoner tvättar per år och att det går åt 38,5 g tvättmedel/tvätt. Detta ger en sammanlagd förbrukning av tvättmedel på cirka 35 000 ton. Om alla i Sverige använde Ocean Dubbel Dryg behövs det bara 21 g/tvätt och då skulle vi bespara miljön 16 000 ton tvättmedel per år. Koldioxidutsläppen skulle minska med 40 000 ton. Genomförda tester visar att tvätten blir mycket ren och en del av hemligheten är att vi koncentrerat produkten genom att ta bort billigt och onödigt fyllnadsmedel”, avslutar Leif.

Artikeln publicerades i mars 2014