fbpx

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen ger liv åt hela landet

Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industribransch och är den geografiskt kanske mest spridda industribranschen. Livsmedelsindustrin är betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd. Ungefär 70 procent av det som kommer från jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.

År 2012 uppgick den svenska livsmedelsexporten till 58 miljarder kronor och idag står förädlade livsmedel för två tredjedelar av exporten. Vodka, kaffe och mejeriprodukter är några av våra mest exporterade livsmedel. En tydlig trend under de senaste åren är att produkter med nya inriktningar och smaker har ökat i exportvärde. Här finns exempelvis djupfrysta rätter och tårtor, svensk texmex, samt moderna varianter av pytt i panna där potatis, kött och lök har bytts ut mot grönsaksmixer från olika matkulturer.

Branschen sysselsätter idag cirka 56 000 personer och fyller en viktig roll ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Många företag använder råvaror som produceras i länder utanför Europa och har därför en viktig roll i att bidra till den lokala ekonomin i dessa länder, samt att skapa hållbara förhållanden för dem som arbetar med produktionen.

En styrkefaktor för den svenska livsmedelsindustrin är den nära samverkan med forskningen och med företag inom förpacknings- och processindustrin. Detta bidrar till att Sverige är en pilotmarknad för nya processer, produkter och förpackningslösningar. Frågor kring hållbar utveckling är viktiga och många av företagen har ambitiösa miljöprogram och hållbarhetsredovisningar där arbetet och målsättningarna beskrivs.

Produkter, miljö och hälsa

Mat och miljö
En viktig framtidsfråga är hur vi ska kunna producera tillräckligt med livsmedel för att föda jordens växande befolkning. Världsbanken räknar med att livsmedelsproduktionen måste fördubblas till 2050. Förutom att öka produktionen måste jordbruket, fisket och livsmedelsindustrin arbeta på ett hållbart sätt och bland annat förbruka mindre energi och vatten.

Hållbar utveckling kring produkter och förpackningar i livsmedelsbranschen kan exempelvis innebära:

 • Utveckling av PET-flaskor som består av upp till 30 procent växtbaserat material.
 • Att företagen tar ökat ansvar i värdekedjan, exempelvis genom användning av ansvarsfullt producerad soja, import av certifierade produkter och insatser för ansvarsfull djurhållning.
 • Att skruvkorkar eller andra delar av förpackningen består av förnybart material. Vidare kan förpackningarnas sammansättning av material förändras. Ett klassiskt exempel är när metallen aluminium togs bort från kaffeförpackningarna, något som under årets lopp sparat mer än 1 000 ton aluminium för ett enda företag.
 • Åtgärder för att minska svinnet i de olika leden av livsmedelskedjan.
 • Helhetssyn på livsmedelsproduktionen, exempelvis genom livscykelanalyser. Det förekommer också intressanta initiativ där leverantörer av råvaror får utbildning och stöd från sina kunder i livsmedelsbranschen, bland annat finns det verktyg för lantbrukare att beräkna utsläppen av koldioxid i sin verksamhet.
 • Transfetter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det bildas vid delvis härdning av oljor och fetter och finns även naturligt i fett från idisslare. Sedan flera år tillbaks har den svenska livsmedelsindustrin ersatt delvis härdat fett med andra fettråvaror i våra livsmedel, vilket gjort att mängden transfett i livsmedel kraftigt har sjunkit. Halterna i livsmedel är idag mycket låga.
 • Ett för högt saltintag ökar risken för högt blodtryck som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Allt fler företag arbetar med att sänka salthalten i olika typer av livsmedel. De största utmaningarna är att inte försämra smak, hållbarhet och konsistens, men framför allt att inte äventyra säkerheten i livsmedlet.
 • Det finns en omfattande livsmedelslagstiftning som reglerar halter av främmande och oönskade ämnen. Ämnena kan förekomma naturligt i grödor, vara en konsekvens av miljöföroreningar, vara resthalter från godkända bekämpningsmedel eller bildas vid olika processer, exempelvis vid upphettning. Ett aktuellt exempel på oönskade ämnen är hormonstörande ämnen, en heterogen grupp som innefattar naturligt förekommande ämnen i sojabönor, bekämpningsmedel och Bisfenol A i förpackningsmaterial. Företagen följer och arbetar aktivt inom detta område för att minska eller helt ta bort som kan påverka både människors hälsa och miljön.
 • Livsmedelsföretagen arbetar kontinuerligt med att värdera behovet av tillsatser för att kunna erbjuda både säkra och attraktiva produkter till konsumenterna. Vissa livsmedelsföretag har interna krav som innebär att vissa tillsatser aldrig används även om dessa är godkända inom EU.
 • För att ge konsumenten bästa möjliga information och kunskap om de varor som finns att köpa arbetar branschen med en tydlig och väl fungerande märkning som underlättar för företagen att märka, marknadsföra och informera om sina produkter på ett tydligt och ansvarsfullt sätt.
 • Livsmedelsindustrin vill, tillsammans med andra aktörer i samhället, medverka till ökad kunskap om sambandet mellan mat och hälsa för att konsumenten ska kunna göra hälsosamma och medvetna val. Kunskapen används även inom företagen i produktutveckling och marknadsföring.

Mat och hälsa
Matens påverkan på hälsan är naturligtvis ett nyckelområde för livsmedelsbranschen. Företagens arbete med att främja hälsosamma matvanor sker framförallt genom att erbjuda ett variationsrikt utbud av produkter och att på olika sätt underlätta för konsumenterna att välja hälsosamt. Allt fler företag arbetar aktivt med att ta fram hälsosamma produkter bland annat genom att minska innehållet av socker, salt och fett och öka innehållet av fiber. Här följer några exempel på åtgärder inom livsmedelsindustrin:

 • Transfetter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det bildas vid delvis härdning av oljor och fetter och finns även naturligt i fett från idisslare. Sedan flera år tillbaks har den svenska livsmedelsindustrin ersatt delvis härdat fett med andra fettråvaror i våra livsmedel, vilket gjort att mängden transfett i livsmedel kraftigt har sjunkit. Halterna i livsmedel är idag mycket låga.
 • Ett för högt saltintag ökar risken för högt blodtryck som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Allt fler företag arbetar med att sänka salthalten i olika typer av livsmedel. De största utmaningarna är att inte försämra smak, hållbarhet och konsistens, men framför allt att inte äventyra säkerheten i livsmedlet.
 • Det finns en omfattande livsmedelslagstiftning som reglerar halter av främmande och oönskade ämnen. Ämnena kan förekomma naturligt i grödor, vara en konsekvens av miljöföroreningar, vara resthalter från godkända bekämpningsmedel eller bildas vid olika processer, exempelvis vid upphettning. Ett aktuellt exempel på oönskade ämnen är hormonstörande ämnen, en heterogen grupp som innefattar naturligt förekommande ämnen i sojabönor, bekämpningsmedel och Bisfenol A i förpackningsmaterial. Företagen följer och arbetar aktivt inom detta område för att minska eller helt ta bort som kan påverka både människors hälsa och miljön.
 • Livsmedelsföretagen arbetar kontinuerligt med att värdera behovet av tillsatser för att kunna erbjuda både säkra och attraktiva produkter till konsumenterna. Vissa livsmedelsföretag har interna krav som innebär att vissa tillsatser aldrig används även om dessa är godkända inom EU.
 • För att ge konsumenten bästa möjliga information och kunskap om de varor som finns att köpa arbetar branschen med en tydlig och väl fungerande märkning som underlättar för företagen att märka, marknadsföra och informera om sina produkter på ett tydligt och ansvarsfullt sätt.
 • Livsmedelsindustrin vill, tillsammans med andra aktörer i samhället, medverka till ökad kunskap om sambandet mellan mat och hälsa för att konsumenten ska kunna göra hälsosamma och medvetna val. Kunskapen används även inom företagen i produktutveckling och marknadsföring.

li2

Processer och miljö

Exempel på betydande miljöaspekter som kan kopplas till produktionsprocesserna i livsmedelsindustrin är användningen av energi och vatten samt utsläppen till luft och vatten. Frågor som rör förpackningar, avfall, kassationer och transporter är också viktiga för många av företagen. En annan gemensam faktor är den miljöpåverkan som uppstår vid produktionen av råvarorna – här talar vi bland annat om energi- och vattenanvändning, användning av konstgödning och bekämpningsmedel samt påverkan på landskapet. Här följer några exempel på hur livsmedelsföretagen arbetar med några viktiga miljöfrågor:

 • Minskad vattenanvändning vid framställning av drycker och mejeriprodukter, exempelvis genom återvinning av vatten.
 • Energieffektivisering genom exempelvis återvinning av energin från utrustningar, kompressorer, kylmaskiner och frånluftsventilation. Andra vanliga åtgärder är byte till energisnålare belysning, ventiler, pumpar och annan utrustning. Flera företag i branschen har valt att utnyttja förnybara energikällor och att installera solceller.

Framsteg, utmaningar och vision

Vilka är de viktigaste framstegen under de senaste 20 åren?
Inom livsmedelsbranschen har det skett en allt snabbare utveckling på hållbarhetsområdet och det handlar mycket om att anpassa sig på den marknad man verkar. Företagen har blivit alltmer transparenta, spårbarheten i hela livsmedelskedjan har förbättrats, förpackningarna har blivit smartare och mer miljövänliga, vilket jag även tror att hela förhållningssättet till livsmedelsproduktion har blivit”, berättar Johan Anell, som är CSR- och Hållbarhetsansvarig på branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Sara Sundquist. Näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen

Vilka utmaningar ser branschen inför framtiden?
”Som jag ser det står branschen inför ett antal hållbarhetsutmaningar, dels kommunikativa men också ekonomiska och kvalitativa”, fortsätter Johan.

”Den kommunikativa utmaningen handlar om vikten för företagen att nå ut med det arbete man gör på hållbarhetsområdet, att berätta historien om hur man bidrar till det lokala samhället, utveckla miljövänliga produktlösningar och arbeta med hållbar sourcing. Den ekonomiska utmaningen handlar om att bemöta konkurrensen på den inre marknaden, integrera lönsamhet i hållbarhetsarbetet och påverka slutkonsumenten att välja en mer hållbar produkt och därmed ställa ökade krav och i större utsträckning prioritera kvalitet framför pris. Den kvalitativa utmaningen handlar om bättre transparens i värdekedjan, skapa en ökad ambition på miljöområdet och göra det enklare för konsumenten att göra medvetna val”.

Vilka faktorer är viktigast som drivkrafter i branschens hållbarhetsarbete?
”Lönsamheten är en faktor som är avgörande för att driva hållbarhetsarbetet framåt och få ett beständigt och långsiktigt avtryck”.

Vilka är de vanligaste hållbarhetsmålen för livsmedelsföretagen?
”Att minska svinnet, minska sin klimatpåverkan och bidra till bättre odlingsförhållanden i utvecklingsländer”, avslutar Johan Anell.

Vision för framtiden

Livsmedelsföretagen antog 2013 ett Hållbarhetsmanifest, som syftar till att belysa och driva sociala och miljömässiga frågor i alla delar av branschen, med sikte på 2025. Manifestet innehåller mål för hur livsmedelsindustrin gemensamt ska agera för en mer hållbar utveckling och för att visa på att vi är en modern, långsiktig och konkurrenskraftig bransch som producerar miljömässigt och etiskt anpassade livsmedel. Manifestet är ett åtagande där livsmedelsindustrin i Sverige ska:

 • effektivisera sin energianvändning,
 • minska svinnet i hela livsmedelskedjan,
 • arbeta för ökad jämställdhet och mångfald,
 • bidra till en hög djurskyddsstandard i Sverige och i Europa,
 • minska förekomsten av oönskade ämnen i livsmedel,
 • minska sin klimatpåverkan,
 • ha en nollvision för olyckor på jobbet,
 • göra det enklare för konsumenten att göra medvetna val,
 • använda hållbart producerade råvaror,
 • använda mer förnybar energi. 

Sedan juni 2014 kan du följa företagens utveckling på hållbarhetsområdet på Livsmedelsföretagens hemsida där det finns en uppföljning till hållbarhetsmanifestet med mätvärden och konkreta exempel.

Exempel på varor och tjänster från denna bransch som gör miljönytta

Spillvärme ger liv åt tropisk fisk

”Det kan kanske låta lite långsökt att koppla samman ett blysmältverk med fiskodling men i praktiken är detta ett bra exempel på en fungerande industriell symbios”, berättar Peter Carlsson, som är vd för Boliden Bergsöe i Landskrona.

Läs mer

Unik odling av vete minskar klimatpåverkan

”Vi har utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål med upp till 20 procent mindre klimatpåverkan. Hittills har vi skördat 70 000 ton sådant vete på åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen med 6 000 ton koldioxid”, säger Claes Johansson, som är hållbarhetschef på Lantmännen. Fokus på lantgården ”Matens klimatpåverkan i kedjan från jord till...

Läs mer

Syntetiska livsmedel

Den storskaliga djurhållningen är förknippad med betydande växthusgasutsläpp och andra miljöfrågor som näringsläckage. Effektivisering måste vägas mot djurskydd. Samtidigt växer behovet av livsmedel liksom efterfrågan på kött. En möjlig väg ur dilemmat erbjuds genom syntetisk biologi. Alternativa proteinkällor är under utveckling, och laboratorieodlat kött har redan börjat se dagens ljus. I augusti 2013 serverades den första hamburgaren tillverkad av laboratorieodlat kött. Stamceller från komuskler odlades i näringslösning, och bildade små vita strängar av protein.

Läs mer

Livsmedelsförpackning med fossilfri barriär

Nuförtiden är de flesta livsmedel som vi köper förpackade. Förpackningen gör det lättare att hantera, transportera och skydda livsmedlet mot stötar och tryck, ljus, fukt, syre, mikroorganismer samt föroreningar. Förpackningarna bidrar också till att bevara livsmedlets näringsvärde, smak och lukt. Oftast används plast eller papper som förpackningsmaterial men även glas och metall förekommer. Ur konsumentsynpunkt är det viktigt att...

Läs mer

Rent vatten för en växande befolkning

Idag saknar omkring två miljarder människor säker tillgång till rent dricksvatten. En betydande del av världens vattenresurser är dessutom förorenade och kan betraktas som otjänliga som livsmedel. Föroreningarna kan bestå av salt, tungmetaller, konstgödsel, patogena mikroorganism Även i områden där rent vatten alltid varit en självklarhet har det under senare år börjat uppstå problem med vattenkvaliteten. Ett exempel är...

Läs mer

Färsk revolution i barnmatshyllan

I Sverige säljs det varje år barnmat för omkring 1 miljard kronor. I många avseenden är branschen traditionell och barnmatsburkarna ser ungefär likadana ut som de gjorde för femtio år sedan. Något som bidrar till detta är de krav som bland annat gäller barnmatens näringsinnehåll och restriktionerna kring tillsatser och konserveringsmedel. Glasburkarna på hyllan i butiken innehåller därför konserverad...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.