fbpx

Teknikföretagen

Teknikföretagen

Vad vore Sverige utan teknikföretagen?

Sedan 1880 har Sverige gått från att vara ett fattigt bondesamhälle till en av världens mest välmående industrinationer. Det har funnits häpnadsväckande många kreativa och uppfinningsrika människor i landet. Det är dessa människors innovationer som byggt exportindustrin och lagt grunden för hög levnadsstandard och välstånd. Inom teknikbranschen finns flera av Sveriges mest framgångsrika företag och nästan hälften av landets varuexport kommer från teknikföretag – vi talar här om mer än 500 miljarder kronor per år. Varannan krona i Sverige som satsas på forskning och utveckling kommer från teknikföretagen.

Den svenska teknikhistorien är lång och intressant och innehåller både produkter som förändrat världen och som bidragit med små steg som gör livet lättare att leva – skiftnyckeln, trefassystemet för växelström som möjliggör kraftöverföring på längre sträckor, den belagda svetselektroden, det självreglerande radialkullagret, fyrbelysning, den första serietillverkade dammsugaren, världens första självkylande transformator, fräckt designade telefoner (Kobran), världens första pacemaker, pyramidformade, plastbelagda pappförpackning för mjölk, första kameran på månen, säkerhetsbälten, krockkuddar, fyrhjulsdrift – är bara några få exempel på produkter från Sverige som påverkar världen.

Modern teknik bidrar till lösningar på många av de utmaningar mänskligheten står inför. Inte minst inom hållbar utveckling. Inom teknikbranschen finns ett antal företag som kan anses som föregångare inom miljöområdet, exempelvis genom investeringar i avancerad reningsteknik, införande av resurseffektiva produktionsprocesser, införande av miljöledningssystem och frivilliga hållbarhetsredovisningar – men inte minst genom utveckling av produkter som gör miljönytta.

Produkter och miljö

teknikforetagen3I en värld av allt knappare resurser är ny teknik en förutsättning för att uppnå en hållbar tillväxt. Svenska teknikföretag bidrar genom sin export till kraftigt minskade utsläpp och ökad effektivitet där nya samhällen byggs upp och vid modernisering av industriell verksamhet. Här följer ett axplock på varor och tjänster som bidrar till en bättre miljö:

 • Opcon har utvecklat en produkt som gör det möjligt att generera el ur spillvärme och som kan användas i en rad applikationer, bland annat i tung industri, kraftproduktion och på större fartyg. Opcon räknar med att i världen finns över 13 000 TWh spillvärme där tekniken skulle kunna ha förutsättningar att fungera. Detta skulle motsvara en minskning av utsläpp av 12 miljoner ton CO2 per år året.
 • Volvo Lastvagnar utvecklar en lastbil som drivs med metangas från avfall och diesel. Motorn kompletteras med en särskild tank för flytande metangas och ett separat bränslesystem med gasinjektorer. Tekniken är unik och använder en liten mängd diesel för att antända gasen. Det leder till en 30 – 40 procent lägre energiförbrukning än hos andra gaslastbilar och en effekt som är likvärdig med konventionella diesellastbilar. Utsläppen av fossil koldioxid, partiklar, kväve- och svavelföreningar minskar betydligt.
 • ABB har utvecklat tekniken för högspänd likström, HVDC (High-Voltage Direct Current), som används för att överföra mycket kraft över långa avstånd med låga förluster. Lägre energiförluster vid elöverföring minskar klimatpåverkan och möjligheterna att överföra kraft över långa avstånd. Något som underlättar också utbyggnaden av förnybar energi, bland annat havsbaserad vindkraft.
 • Sju av tio nya kraftverk i världen är gaskraftverk och miljövinsten är stor när gamla anläggningar ersätts med ny teknik. Enbart exporten av turbiner från Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång minskar koldioxidutsläppen med över 7 miljoner ton per år.
 • Saab har tagit fram ett kontrollsystem för flygplatser som vill hålla minska sina utsläpp till atmosfären genom att minska tomgångstiden för flygplan. Systemet gör det möjligt att tidsstyra trafiken kring en flygplats, vilket bland annat resulterar i mer miljöanpassade landningar, minskad tid i vänteläge vid taxning och färre köer till landningsbanorna.
 • Alfa Laval har utvecklat en kompakt plattvärmeväxlare som kraftigt reducerar kundens driftskostnader och koldioxidutsläpp. Den är uppemot 50 procent mer effektiv än traditionella värmeväxlare. Vid en anläggning i Brasilien som producerar isopropylbensen installerades en av Alfa Lavals plattvärmeväxlare. Energiförbrukningen minskade med 3 400 kW och koldioxidutsläppen med 13 800 ton per år.
 • När Scania säljer sina lastbilar så är tjänster en viktig del av erbjudandet. Bland annat erbjuder man ett paket där samverkande tjänster och produkter tillsammans minskar koldioxidutsläppen. Scanias helhetslösning minimerar koldioxidutsläppen genom ett optimerat fordon, förarträning, uppföljande förarcoachning och ett specialdesignat underhållsprogram. Sammantaget kan detta göra att kunden sparar upp till 25 procent av bränslet. Investeringen är ofta återbetald på ett år.
 • ABB:s frekvensomriktare reglerar varvtalet i elmotorer och hastigheten hos pumpar och fläktar, något som ger betydande energibesparing och minskade utsläpp av koldioxid. I ett globalt perspektiv beräknas ABB:s produkter minska energianvändningen med 120 TWh energi per år, vilket motsvarar 60 miljoner ton koldioxid.

Processer och miljö

Här följer exempel på miljöfrågor som är aktuella för teknikföretagen:

Energi teknikforetagen2

Svenska teknikföretag har under lång tid effektiviserat sin energianvändning. Sedan 1990 har energiintensiteten per producerad enhet halverats. Samtidigt har det skett en övergång från fossila bränslen som olja och kol till el vilket även det pressat utsläppsnivåerna.

Utsläpp till miljön och förorenad mark

Ur miljösynpunkt är teknikföretagen en heterogen bransch med både stora industriella anläggningar och verksamheter med endast några få anställda. Miljöfrågor som uppmärksammades under 1970- och 1980-talen var utsläpp av lösningsmedel, buller, markföroreningar, risker med kemiska produkter och utsläpp till vatten.

Frågorna är fortfarande aktuella för branschen, men installationer av reningsanläggningar, substitution av farliga kemikalier, användning av vattenbaserade målningstekniker, avfettning utan lösningsmedel, och många andra åtgärder, har resulterat i att miljöbelastningen från processerna har minskat avsevärt.

Under årens lopp har tyngdpunkten förflyttats från anläggningarna till de indirekta miljöaspekterna. Frågor som är viktiga för teknikföretagen är bland annat:

 • Produkternas miljöegenskaper.
 • Påverkan på klimatet.
 • Transporternas miljöpåverkan.
 • Miljö-, arbetsmiljö- och sociala förhållanden hos leverantörer.

Utöver detta är frågor som rör förorenad mark aktuella för teknikföretagen – användningen av oljor, lösningsmedel och avfettningsmedel har under årens lopp varit betydande. Teknikföretagen rekommenderar medlemsföretagen att undersöka vilka miljöskador som kan ha uppkommit och har tagit fram en lathund för att företag skall få ökad kunskap att kunna bemöta myndigheters krav och konsulters rekommendationer. Branschens inställning är att förorenad mark är ett stort samhällsproblem och att är viktigt att företag och samhället tillsammans löser detta problem med resurseffektiva metoder.

Framsteg, utmaningar och vision

Elinor Kruse. Ansvarig för produktrelaterade miljöfrågor på Teknikföretagen.

Vilka är de viktigaste framstegen under de senaste 20 åren?
”Ett tydligt framsteg är att de svenska teknikföretagen har en stark internationell ställning inom utveckling mot miljömässigt hållbar produktion. Områden som effektiv materialanvändning, lättviktsmaterial, energioptimering, återtillverkning, återvinning och virtuella metoder för avancerad produkt- och produktionssystemanalys är långt utvecklade jämfört med många andra länder”, berättar Maria Sandqvist, som arbetar med produktkrav och miljö vid branschorganisationen Teknikföretagen.

”Det är en mycket positiv utveckling, men ändå är det främst genom den teknik och de tjänster som svenska teknikföretag utvecklar och säljer som de bidrar till störst miljönytta i Sverige och globalt”.

Vilka utmaningar ser branschen inför framtiden?
”Teknikföretagen ser på utmaningarna inom energi- och klimatområdet som ett direkt bevis för den viktiga roll som våra medlemsföretag spelar i samhällsutvecklingen. Genom utveckling av modern teknik och intelligenta lösningar bidrar svenska teknikföretag till lösningen på de utmaningar vi står inför när det kommer till resursanvändningen i samhället.”, konstaterar Maria. ”En annan viktig utmaning rör harmonisering av lagstiftningen samt effektiva och snabba tillståndsprövningar”.

Vilka faktorer är viktigast som drivkrafter i branschens hållbarhetsarbete?
Det finns en vilja att vara goda samhällsmedborgare.

Vilka är de vanligaste hållbarhetsmålen för teknikföretagen?
”Många av företagen i branschen är certifierade enligt ISO 14001 och har satt upp mål kring bland annat energieffektivisering, minskade avfallsmängder och minskad klimatpåverkan. De globala koncernerna har ofta etablerat mål inom hela hållbarhetsområdet”, avslutar Maria Sandqvist.

Vision för framtiden

Teknikföretagen har i det strategiska innovationsprogrammet ”Produktion2030” har identifierat sex områden där svensk tillverkningsindustri är stark idag, men där fortsatt utveckling och innovation är nödvändig:

 • Hållbar och resurseffektiv produktion.
 • Flexibla tillverkningsprocesser.
 • Virtuell produktionsutveckling och simulering.
 • Människan i produktionssystemet.
 • Produkt och produktionstjänster.
 • Integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Exempel på varor och tjänster från denna bransch som gör miljönytta

Frekvensomriktare – energieffektiv gaspedal för elmotorer

Frekvensomriktare för elmotorer har åstadkommit en mindre revolution när det gäller utsläpp från industrier runt om i världen. Fossila källor utgör ca 80% av världens elproduktion. Med moderna elmotorer med frekvensomriktare kan koldioxidutsläppen minskas med mer än en tredjedel.

Läs mer

Internet of Things sparar energi

”Jag och mina kollegor har en bakgrund från bland annat Sony Mobile, Ericsson och Texas Instruments. Tillsammans kan vi mycket om teknologier inom mobilbranschen och nu överför vi kunskaperna om trådlös kommunikation till energiområdet”, berättar Mikael Lennström, som är vd för SenseNode.

Läs mer

Biobränslen ger lyft för värmeväxlare

En värmeväxlares huvuduppgift är att säkerställa effektiv energianvändning vid uppvärmning och kylning. Detta gör den genom att överföra energi från ett medium (exempelvis luft eller vatten) till ett annat utan att medierna blandas. En vanlig typ av värmeväxlare är de plattvärmeväxlare som finns i processindustrin. Plattorna är utformade med olika mönster så att avlämningen och upptagningen av värme blir...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.