Systemlösningar i tunnplåt och stål ger mindre koldioxidavtryck, lägre energiförbrukning och kortare montagetid.

Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? Under temat ”Think Less” beskriver Lindab hur koncernens byggprodukter och systemlösningar i tunnplåt och stål ger mindre koldioxidavtryck, lägre energiförbrukning och kortare montagetid. ”Mindre är mer”, konstaterar Lindab och bygger sitt resonemang på de miljöfördelar som förknippas med stål.

Stål ger tätare kanalsystem, sunda och välisolerande konstruktionssystem, samt tidsbesparande systemlösningar. Låt oss ta del av hur Think Less tillämpas i Lindabs produkter för takavvattning, ventilation och stålbyggnader.

Styrkan med stål

Stål är ett av världens mest återvupassinna material och ungefär 95 – 98 procent av det Lindab producerar är återvinningsbart. Detta var dock inte något som företaget funderade över då det grundades för 50 år sedan. Miljöfrågorna stod vid den tiden inte särskilt högt på agendan och valet av stål som råmaterial hängde mer samman med tanken om att förenkla för plåtslagaren och byggaren. Grundkonceptet att förenkla byggandet kvarstår i högsta grad, men produkternas miljöegenskaper har blivit allt viktigare för Lindab.

”Stål är ett starkt material som gör det möjligt att bygga lätta och stabila konstruktioner med mindre materialåtgång. Dessutom är stålet snabbt att arbeta med och behöver aldrig torka, fördelar som sparar mycket tid på bygget och ger sunda byggnadslösningar”, konstaterar David Brodetsky, som är VD och koncernchef på Lindab. ”Lägger vi till mindre energianvändning för fastighetens drift, mindre underhåll, mindre jobb med planering och optimering, samt mindre material- och tidsåtgång på byggplatsen, kändes det naturligt även lyfta fram de miljömässiga aspekterna av våra produkter och systemlösningar. Idén till vår historia Think Less var därmed född”, avslutar David Brodetsky.

Livscykelanalyser och koldioxidavtryck ger vägledning

Mindre klimatavtryck med smartare hus.

För ett antal av bolagets viktigaste produkter har livscykelanalyser genomförts där man har tillämpat ett ”cradle-to-gate”-perspektiv. ”I praktiken innebär detta att beräkningarna bygger på den totala miljöpåverkan som Lindabs produkter har från brytningen av järnmalm tills att de färdiga byggprodukterna lämnar våra fabriker”, förklarar Johan Fridh, som miljöchef på Lindab. ”Miljöpåverkan har räknats om i enheten GWP (se faktaruta), som är ett mått i vilken utsträckning en produkt eller tjänst bidrar till förändringen av klimatet”, fortsätter Johan.

”Ser vi till vårt produktområde Rainline för takavvattning visar beräkningarna att produkter i galvaniserat stål har ett gynnsamt GWP-värde jämfört med andra takmaterial. Samma sak gäller för Coverline där takplåt i stål jämförs med betong och keramik. Även här är stålets påverkan avsevärt lägre”, förklarar Johan Fridh. ”För samtliga produktgrupper inom affärsområdena Ventilation och Building Components har även koldioxidavtrycket beräknats och vad gäller Building Systems arbetar man för närvarande med dessa analyser”, avslutar Johan.

Think Less – materialbesparing och energieffektivitet

Idag svarar bostäderna för cirka 40 procent av Europas energiförbrukning och fastighetsbranschen har en stor potential för energibesparingar och minskad klimatpåverkan. Nya byggtekniker, exempelvis passivhus (som vi skrivit om tidigare), ställer dock större krav på många områden, exempelvis vad det gäller balanserade och väl fungerande ventilationssystem. Ser du en rund ventilationstrumma i en byggnad är sannolikheten stor att det är en produkt från Lindab. Think Less innebär att det cirkulära ventilationssystemet med gummitätning kan konstrueras med cirka 25 procent mindre mängd stål, jämfört med ett traditionellt rektangulärt system. Eftersom systemet är lufttätt ökar energieffektiviteten och driftekonomin blir därmed bättre. Dessutom kan bullerstörningarna hållas nere. Kanalsystem i hög täthetsklass tar luften dit den ska utan läckage och ger optimal driftsenergi för aggregatet.

Think Less är också energieffektiva lösningar för kyl- och värmebafflar och variabla flödessystem. Lindabs ECOhybrid-system producerar värme, kyla, ventilation i en kompakt försörjningsenhet. Systemet fungerar i samspel med värmepumpar och från- och tilluftssystem med värmeväxlare (FTX system). ECOhybrid förenar kylbaffelteknikens låga transmissionsförluster och små luftbehov med ventilationsteknikens möjligheter till noggrann reglering. Genom att använda en kylbaffel är det behovet av friskluft som styr ventilationsmängden, vilket ger energibesparingar. Dessutom ger ett kanalsystem i mindre dimensioner minskade transmissionsförluster, vilket ökar energibesparingen. Lägger man till ECOhybrids integrerade närvarosensor, som stänger av belysningen och reducerar lufttillförseln och temperering när ingen vistas i rummet, ger det en energibesparing som normalt överstiger 30 procent.

Think Less tillämpas också vid konstruktionen av byggnader. ”Lättbyggnadstekniken sätter energieffektiviteten i fokus”, säger Johan Andersson, vid Lindab Profile. ”Vi vill därför öka användningen av slitsade stålprofiler i ytterväggar. Värmeledningsförmågan för en sådan regel är cirka 80 procent lägre jämfört med en homogen stålregel”, konstaterar Johan. ”Lättbyggnadstekniken lämpar sig även för prefabricering och industriellt byggande och därmed för passivhustekniken. Genom att vi levererar ett komplett system med IT-baserad konstruktionshjälp och märkta, måttbeställda leveranser blir vinsterna betydande, både med avseende på materialanvändning, energiförbrukning och tidsåtgång”, avslutar Johan Andersson.

Artikeln publicerad i augusti 2011