Luften i många större städer är så dålig att den inte uppfyller EU:s normer för luftkvalitet. Kväveoxider från bilavgaser – och dubbdäck som sliter upp små partiklar – är några av komponenterna i ett komplicerat problemområde. Rubriker som ”tusentals svenskar dör varje år av luftföroreningar” dyker därför regelbundet upp i massmedia.

Betongprodukten EcoNox har visat sig bidra till att halterna av kväveoxider (NOx) minskar.

Betongprodukten EcoNox har visat sig bidra till att halterna av kväveoxider (NOx) minskar.

Rubrikerna är dramatiska men man ska komma ihåg att det rör sig om förtida dödsfall, det vill säga människor som redan är sjuka och som dör något tidigare som en följd av luftföroreningarna. Här är det framförallt personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som påverkas.

För den som är frisk är luftföroreningarna i de svenska storstäderna inte något stort problem, men för personer med hjärt- och lungbesvär ökar antalet sjukhusvistelser. Det finns också anledning att misstänka att luftföroreningarna kan bidra till ökade besvär hos astmatiker, påverka lungornas tillväxt hos små barn, samt öka frekvensen av lungcancer i befolkningen.

Betongprodukten EcoNox från bolaget Starka testas nu i stadsmiljöer och har visat sig bidra till att halterna av kväveoxider (NOx) minskar.

Solljus och titandioxid

”EcoNox™ är en produkt som tillsammans med solljus fungerar som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna i luften. I betongen finns titandioxid som katalyserar omvandlingen från gasformig NOx till vattenlösliga nitrater. Nitratsalterna är ofarliga i sammanhanget och sköljs bort när det regnar”, berättar Björn Olsson, som är marknadschef på Starka. ”Vi gjorde ett försök, i samarbete med Malmö stad, med betongplattor på en trottoar vid den hårt trafikerade Amiralsgatan. Resultatet blev att halterna av NOx i andningshöjd sjönk med ungefär 20 procent. Detta motsvarar utsläppen från var femte bil. Pågående tester i Köpenhamn visar också på goda resultat”, fortsätter Björn.

Titandioxid är en naturligt förekommande oxid av titan (TiO2), ett ämne som används som vitt pigment i exempelvis målarfärg, tandkräm och läkemedel. Den typ av titandioxid som oftast används är Anastase och partiklarnas storlek är i nanoskala. I EcoNox inarbetas titandioxiden i ett specialpigment i det översta lagret av betongen. Lagret är ungefär 10 mm tjockt och ytan har samma egenskaper som hos en vanlig betongplatta. Den fotokatalytiska reaktionen pågår utan att katalysatorn förbrukas och den luftrenande förmågan kvarstår därför under betongytans hela livslängd.

Naturligt dagsljus räcker för att den fotokatalytiska reaktionen ska komma igång och rena luften.

Naturligt dagsljus räcker för att den fotokatalytiska reaktionen ska komma igång och rena luften.

Det är den kortvågiga UV-strålningen i solljuset som initierar den fotokatalytiska reaktionen och det räcker med naturligt dagsljus för att reaktionen ska komma igång. Hur effektiv omvandlingen av NOx till nitrat blir beror på omgivningsfaktorer som NOx-koncentration, luftfuktighet, lufttemperatur och ljusintensitetet. De fotokatalytiska reaktionerna bryter även ner organiskt smuts på betongens yta.

Varje tillverkad batch av EcoNox kontrolleras enligt kraven i TX Active, som är ett system för kvalitetsmärkning och kvalitetssäkring av den fotokatalytiska aktiviteten. EcoNox är registrerat i den svenska byggbranschens Bastaregister.

EcoNox i flera olika produkter

”Nu lanserar vi EcoNox i flera andra produkter. Ett fasadelement på ett hus kan fungera som luftrenare och de stödmurar i betong som finns i utsatta trafikmiljöer kan ges samma egenskaper. En annan tillämpning är att förse brunnslock med EcoNox-teknologi och även fabriksbetong på uppställningsplatser för tunga fordon kan ges luftrenande egenskaper. Möjligheterna är många.” avslutar Björn Olsson.

Artikeln publicerades i april 2013