”Telecom och IT-branschen står för tio procent av världens elanvändning, varav datacenter utgör en stor del. Enligt International Data Corporation kommer det 2017 att finnas 8,6 miljoner datacenter i världen. Utsläppen av koldioxid kommer att motsvara flygindustrins utsläpp”, berättar Charlie Timmermann, som är Vice President för affärsområdet IT Business på Schneider Electric Sverige.

”Ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad och tyvärr försvinner en stor del av energin till omgivningen i form av värme. Vi bygger nu ett nytt datacenter i Falun där överskottsvärmen ska värma husen i staden och där de sammanlagda utsläppen av koldioxid minskar betydligt”, säger Bengt Lindström, en av grundarna av företaget EcoDC AB

Industriell symbios ger miljöfördelar

Den globala efterfrågan på säkra, tillgängliga och kostnadseffektiva datacenter ökar men samtidigt ökar medvetenheten om verksamheternas påverkan på klimatet. I Falun byggs nu EcoDataCenter (EcoDC) med prestanda i världsklass både vad det gäller säkerhet och miljöpåverkan. Centret kommer att invigas under första delen av 2017 och representerar en ny generation av datacenter. Anläggningen kommer att bestå av sammanlagt tre byggnader på totalt 25 000 kvadratmeter. Byggnaderna ska certifieras enligt den internationella miljöcertifieringen LEED Platinum. Taken kommer att täckas av växtbäddar (sedum) som kyler byggnaderna på sommaren.

”Datacentret ligger intill ett befintligt kraftvärmeverk vilket gör att anläggningarna kan dra nytta av varandra”, konstaterar Bengt Lindström. ”Symbiosen består i att överskottsvärme från kylningen av våra servrar och IT-utrustningar tas till vara och kommer att användas i kraftvärmeverket.  I slutändan används energin i de fastigheter i Falun som är anslutna till fjärrvärmenätet. I den andra riktningen används överskottsånga från värmeverkets elproduktion för att kyla ner datacentret”.

image1-2

Det klimatsmarta datacentret delar resurser med ett närliggande kraftvärmeverk. Foto: SWECO Architects AB/Nordisk Kombination Arkitekter AB.

”I praktiken innebär det att vi kan betrakta den industriella symbiosen som klimatpositiv”, berättar Bengt. ”Kraftvärmeverkets kapacitet klarar huvuddelen av året men under de kallaste dagarna tar man hjälp av biodiesel och naturgas – något som de i framtiden kommer att slippa. Genom att använda vår överskottsvärme minskar koldioxidutsläppen från kraftvärmeverket med 1 200 ton per år. Ser vi på datacentrets verksamhet kommer all el från sol, vind och vatten, alltså med mycket små utsläpp av fossil koldioxid. Jämför man med utsläppen från ett genomsnittligt datacenter i Europa – som ligger i storleksordningen 3 800 ton per år – blir utsläppen från vår egen verksamhet i stort sett noll och dessutom minskar vi med 1 200 ton per år hos grannen. Alltså sammanlagt 5 000 ton lägre utsläpp av koldioxid än ett konventionellt datacenter”.

Schneider Electric med från starten

”För oss var det en spännande utmaning att utveckla infrastrukturlösningar och intelligenta styr- och övervakningssystem till ett datacenter som verkligen har ambitionen att minska sitt koldioxidavtryck. Vi har erfarenheter från att konstruera energieffektiva datacenter på många ställen men här har visar vi tillsammans med EcoDC att miljömedvetenhet, säkerhet, prestanda och ekonomi går hand i hand. Vi har hela tiden strävat efter att hitta lösningar som gör hela anläggningen långsiktigt hållbar. Detta gäller bland annat system för låg- och mellanspänning, samt kyla och avbrottsfri kraft, inklusive lågspänning och mellanspänning”, berättar Charlie Timmermann.

”Det finns några datacenter i USA som värmer upp enskilda byggnader men något i den här skalan finns inte. Jag tror att vi kommer att se mer av sådana här koncept i framtiden. Det här är alldeles för viktigt för miljön för att inte ta vara på möjligheterna”, avslutar Bengt Lindström.

Artikeln publicerad januari 2016