Viktiga ingredienser när byggnader planeras, projekteras och byggs är energi- och resurseffektivitet. Det råder inga egentliga motsättningar mellan god arkitektur, bra inomhusmiljö, energieffektivitet och en minskad miljöpåverkan, men det krävs att arkitekter och ingenjörer gör miljöanpassade vägval. Ska ett hus byggas med miljön i fokus måste miljöanpassningen in i beslutsprocessen.

Svenska och nordiska företag kan tillverka hus med lägre energianvändning och miljöpåverkan än vad byggnormerna kräver. En mängd initiativ kommer från forskare, byggnadsingenjörer, byggföretag och tillverkare av uppvärmningssystem. Här tar vi upp passivhus och smarta värmesystem för framtiden.

Energieffektiva hus

Det finns många praktiska möjligheter att bygga nya energieffektiva hus och bygga om befintliga hus så de drar mindre energi. Några tekniska åtgärder är exempelvis:

    Så här kan framtidens hus se ut.

    Så här kan framtidens hus se ut.

  • Välisolerade fönster med måttlig yta som är avskärmade från direkt solljus under sommaren. Stora fönster ger både värmeförluster och värmeöverskott. Ju större glasyta en byggnad har, desto viktigare blir det att använda solskydd, takutsprång och annat för att avskärma det mest intensiva solljuset.
  • En välisolerad byggnad med lufttät klimatskärm spar energi. Klimatskärmen kan bestå av plastfolie och ska vara så tät som möjligt. Täta hus är bättre än hus som”andas”, så länge det också har ett ändamålsenligt ventilationssystem. Problemen i samband med 1970-talets energikris berodde på att husen tätades utan att ventilationen förbättrades. Resultatet blev en dålig inomhusmiljö och ”sjuka hus”.
  • Ventilationen kan ha värmeväxlare som återvinner värme under den kalla årstiden.
  • En solvärmeanläggning kan förse huset med varmvatten. Uppvärmning kan ske genom fjärrvärme, värmepump eller biobränsle.
  • Energisnåla hushållsmaskiner och hemelektronik samt lågenergilampor kan minska elförbrukningen.

Det är viktigt att tänka till i förväg och analysera hur mycket energi som behöver tillföras byggnaden och hur mycket som förloras från den. Tyvärr finns det omständigheter som motverkar ett långsiktigt miljötänkande, speciellt när det gäller flerfamiljshus; den som står för byggkostnaderna betalar ofta inte den återkommande driften och underhållet för fastigheten. Men det går att åstadkomma en effektivare energianvändning också i befintliga byggnader genom att trimma värmesystemet, tilläggsisolera, byta fönster och värmeåtervinna frånluften. Utbyte av kranar och blandare sparar både vatten och energi.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.