Cementproduktionen ger stort klimatavtryck. En metod utvecklad av FormConsult gör det möjligt att minska andelen cement i betong med 20 procent. Den förbättrade gjuttekniken ökar dessutom byggkonstruktionernas livslängd.

Över hela världen byggs det som aldrig förr bostäder, kommersiella fastigheter, vägar och annan infrastruktur. Efterfrågan på konstruktionsmaterialet betong ökar snabbt och Kina står för närvarande för cirka av 60 procent av den globala användningen. Cement är en viktig komponent i betong och materialet har ett betydande koldioxidavtryck. Uppskattningsvis kommer 6 – 8 procent av världens koldioxidutsläpp från produktionen av cement.

”Vi har utvecklat en metod som minskar behovet av cement. Konceptet gör det möjligt att reducera andelen cement med 20 procent i betong. Jämfört med traditionell betong blir det samma styrka, tätare yta, mindre andel sprickor, samt att konstruktionerna får längre livslängd”, säger Yngve Alvarsson, som är VD vid FormConsult AB.

Den Nya Tekniken

Ny gjutningsteknik minskar cementanvändningen och klimatpåverkan. Foto: FormConsult.

”Det går utmärkt att använda mindre mängd cement utan att äventyra betongens prestanda och kvalitet. Tekniken förbättrar faktiskt flera av betongens egenskaper. Genom Den Nya Tekniken behandlas färsk betongmassa vid gjutning av horisontella ytor. Metoden gör gjutningsarbetet till en bättre kontrollerad process och förhindrar flera vanliga produktionsproblem”, berättar Yngve Alvarsson.

”Den Nya Tekniken är en helsvensk innovation. Den gör det möjligt att på ett rationellt sätt samtidigt plana, vibrera och eftervibrera betongen. Ytskiktet blir tätare och starkare jämfört med betong som gjutits med traditionella metoder. Risken för uttorkning och sprickbildning i ytan vid gjutning i varmt och blåsigt väder minskar, något som har stor betydelse för livslängden av exempelvis en brobana eller en betongplatta på ett torg”.

”Dagens betong innehåller ofta tillsatser utöver cement, sand, sten och vatten. Den går därför inte att vibrera på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Modern lättflytande betong innehåller flera olika kemiska komponenter och det finns en risk att beståndsdelarna separerar under gjutningsprocessen. Modern betong sjunker dessutom ihop (sätter sig) efter att den lagts ut i formen. Resultatet blir ofta en knottrig och inte särskilt kompakt yta”, fortsätter Yngve.

”Kajen i Stocksund är ett exempel på en yta som är helt sprickfri tack vare vår metod. Det innebär att salt inte kommer åt armeringen lika lätt. Saltvatten gör annars att armeringen i betongen rostar och till sist faller kajen sönder”, konstaterar Yngve Alvarsson vid FormConsult. Foto: FormConsult.

”Genom att behandla ytan när den fortfarande är mjuk och formbar – stället för när betongen redan brunnit – kan man reducera ytproblemen och minska kemikalieanvändningen. Här har vi utvecklat en produkt som kallas RolliT motorsloda. Den används av operatören vid förarbetet och består av en motordriven vibrator som packar betongen och skapar ett tätt ytskikt. Utrustningens låga vikt och vibrationsfria handtag minimerar påfrestningen på operatören. Den underlättar ett annars tungt arbete”.

”I nästa steg används en RolliT Bandmaskin som är en annan produkt som utvecklats av FormConsult. Den är fjärrstyrd och så lätt att den kan köras på färsk betongmassa. Syftet med bandmaskinen är att tryckkompaktera betongen och skapa en finare, maskinellt bearbetad yta. Resultatet blir en fin och tåligare yta med mindre risk för sprickor. Maskinen sparar också tid och pengar då personalen slipper att arbetat med tunga glättare på hårdnande betong. En annan fördel är att de täta ytorna minskar risken för framtida reparationsarbeten. Salt som tränger in i sprickor i betongen (kloridmigration) är ju ett vanligt förekommande problem”, konstaterar Yngve Alvarsson.

WWF Climate Solver

Under 2017 utsågs FormConsult till Climate Solver av WWF (Världsnaturfonden). Bakom utmärkelsen ligger bolagets produkt Strongcrete RolliT RoboT som minskar behovet av cement med upp till 20 procent i betong. Roboten är en vidareutveckling av Den Nya Tekniken.

”Vi arbetar nu med att marknadsföra Strongcrete-tekniken och vår vision är att bli global leverantör av utrustning för horisontell bearbetning av betong. En tjugoprocentig marknadsandel år 2027 har potentialen att minska användningen av cement med 86 miljoner ton per år och utsläppen av koldioxid med lika många ton per år. Vi arbetar därför med att skapa förutsättningar för expansion av vår affärsverksamhet. Affärsmodellen är relativt enkel då vi ersätter gammal teknik med en ny lösning. Varför används fortfarande en gammal gjutteknik på bygget? Den har inte har utvecklats på 40 år och många känner till teknikens nackdelar. Här fanns en stor potential att arbeta lite smartare – med tanke på ekonomi, arbetsmiljö och miljö”, avslutar Yngve Alvarsson.

Artikeln publicerades i december 2017.