Sedan länge står diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren för en betydande del av energiförbrukningen i våra bostäder, tvättstugor och förskolor.

I dessa maskiner är det elektriska element som värmer upp vatten och luft till lämplig tvätt-, disk- och torktemperatur. Under 1980-talet blev den alternativa tekniken att ansluta vitvarorna till varmvatten (Heating Water Circuit; HWC) kommersiellt tillgänglig, men något egentligt genombrott blev det inte den gången. Många i branschen och konsumenterna ansåg nämligen att den traditionella tekniken med kallt vatten hade ett antal fördelar jämfört med HWC. I ett historiskt perspektiv var vägvalet antagligen marknadsmässigt motiverat, men tillgången till miljöanpassade källor för varmvatten har ökat under senare år och spelplanen för HWC ser därför annorlunda ut.

Varmt vatten från fjärrvärme

Klicka för större bild

Fjärrvärme, bergvärme och solfångare är exempel på miljöteknik som genererar varmt vatten. Solen är den primära energikällan för bergvärme och solfångare och i många fjärrvärmeverk är det biobränsle som utgör primär energikälla. Alltså källor som kännetecknas av hög energikvalitet med avseende på förnybara råvaror. Vatten utgör energibäraren som förser byggnaderna med uppvärmning och varmt tappvatten.

Tillgången till varmt vatten från förnybara källor gör att förutsättningarna för HWC blir mer fördelaktiga än tidigare och den främsta miljövinsten med tekniken är minskad användning av elenergi. Fjärrvärmebranschen visar nu särskilt intresse för HWC och detta hänger bland annat samman med att nya energisnåla fastigheter håller på att skapa ett överskott av fjärrvärme. Branschen hoppas att HWC-tekniken ska kunna ta vara på överskottet och har därför initierat projektet ”Fjärrvärmedrivna vitvaror”.

I projektet ingår bland annat Högskolan i Dalarna, Karlstads Universitet, Svensk Fjärrvärme (”Fjärrsyn”), kommuner, bostadsbolag och energibolag. Målet är att utveckla effektiva och billiga värmeväxlare till vitvaror, utvärdera installationer som minskar kostnader och värmeförluster, samt testa HWC-tekniken i några hundra hushåll och ett tjugotal daghem. Det svenska företaget Asko Appliances deltar i projektet och har utvecklat ett sortiment av diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare där fjärrvärme och värmevatten från andra källor kan utnyttjas.

Så här fungerar HWC

Askos tvättmaskiner med värmevattenanslutning använder ett flöde med cirkulerande värmevatten genom en värmeväxlare som värmer upp processvattnet. Processvattnet är det vatten som används för att göra rent tvätten och värmeväxlaren är placerad inuti tvättmaskinen. Jämfört med en traditionell tvättmaskin innehåller maskinen ett antal nya komponenter, exempelvis värmeväxlare, processvattenventil, värmevattenventil och uppdaterad programvara.

HWC minskar behovet av ett elektriskt värmeelement i maskinen. Elementet finns dock kvar för att processvattnet vid behov skall kunna värmas till högre temperatur än värmevattentemperaturen. Eluppvärmningen används också som backup-system. Lägsta rekommenderade temperatur på det ingående värmevattnet är 55 °C. Lägsta rekommenderade värmevattensflöde är 1,6 liter/minut.

Principen med värmevatten i företagets diskmaskiner är i huvudsak densamma som för tvättmaskinerna, dvs värmeväxlaren värmer upp processvattnet till önskad disktemperatur. I torktumlarna är det istället en vatten/luft-värmeväxlare som värmer upp processluften som används för att torka tvätten. I praktiken innebär HWC att vitvarorna har två extra anslutningar för vatten jämfört med en konventionell maskin. Processvattnet ansluts på normalt sätt, men utöver detta finns en anslutning för ingående värmevatten och en anslutning för utgående värmevatten.

HWC-tekniken ger vid en värmevattentemperatur på 80°C elenergibesparingar på i storleksordningen 80 – 90 procent jämfört med traditionella eluppvärmda tvättmaskiner, diskmaskiner och torktumlare. En nackdel är att vitvarorna blir dyrare och att det krävs installationer i fastigheterna. Mest kostnadseffektivt är det därför att installera HWC i samband med nybyggnationer där man samtidigt installerar fjärrvärme, bergvärme eller solfångare.

Miljömärkta tvätt- och diskmaskiner

Förutom att ligga långt framme med värmevattendrivna vitvaror är Asko är världens enda tillverkare av Svanenmärkta tvätt- och diskmaskiner. Kriterierna i det nordiska miljömärket Svanen kräver bland annat låg energianvändning, låg ljudnivå och låg vattenförbrukning. Miljömärkningen innebär också att förekomsten av miljöfarliga kemikalier kontrolleras och begränsas, något som är viktigt när det gäller återvinning av material ifrån gamla maskiner. Exempelvis får plastkomponenterna inte innehålla cancerframkallande eller reproduktionsstörande flamskyddsmedel. Vitvarorna är förberedda för återvinning genom ett system där metall- och plastkomponenter lätt kan identifieras. Mer än 90 procent av komponenterna i Askos maskiner kan återvinnas genom material- eller energiåtervinning.

Slutligen är låg vattenförbrukning även viktigt när det gäller att få ner energiförbrukningen och Askos tvättmaskiner känner av mängden tvätt så att maskinen kan anpassa vattennivån och gångtiden därefter. Dessutom medför energieffektiva tvättmaskiner med hög centrifugeringseffekt att tiden i torktumlaren kan minskas, vilken bidrar till minskad energiförbrukning.

Artikeln publicerad i juli 2012