Moderna PVC-golv använder mjukgörare som består av förnybar råvara.

Huvudprodukten för företaget Bolon i Ulricehamn är golv i vävd vinyl. Trots detta ser man sig inte som golvtillverkare utan som ett designföretag som tillverkar golv. Bolon har inriktat sig på specialdesignade golv och många formgivare, arkitekter och inredare har utnyttjat de dekorativa möjligheterna i företagets specialmönster och kollektioner.

Företaget har tillverkat vävda vinylprodukter i mer än 50 år och en av de senaste kollektionerna bygger på den strategiska miljösatsningen Bolon® Green. Avsikten är att kunna erbjuda en mer miljöanpassad golvprodukt. Nu kanske läsaren börjar undra över hur det i miljösammanhang ifrågasatta materialet vinyl – alltså PVC-plast – kan förknippas med ett proaktivt miljöarbete. Låt oss därför börja med att reda ut begreppen.

PVC – en plast med många olika egenskaper

Plasten PVC (polyvinylklorid) är en av de mest använda plasterna i världen och de tekniska egenskaperna ger många olika användningsområden. Kloratomerna i plasten ger polära egenskaper och materialet kan därför blandas med många olika tillsatser som ger olika egenskaper. Den kan exempelvis göras styv, mjuk, transparent och färgad. PVC fungerar i många olika tillverkningsmetoder i plastindustrin, exempelvis formsprutning, extrudering, kalandrering och bestrykning. Plasten behåller sina egenskaper under lång tid och används därför i stor omfattning i byggindustrin, exempelvis i rör, elkablar, fönsterbågar och golv. Materialet har många andra användningsområden och återfinns bland annat i leksaker och medicintekniska utrustningar.

Utvecklingen av den nya mjukgöraren har möjliggjorts genom ett nära samarbete med universitet och högskolor.

I miljösammanhang fick PVC tidigt dåligt rykte. Orsakerna var flera och några av dem kan kortfattat sammanfattas med följande argument:

  1. PVC innehåller klor. Förbränning av plasten ger därför upphov till saltsyra och det finns misstankar om att även miljöfarliga dioxiner bildas.
  2. PVC-plasterna innehåller olika typer av miljö- och hälsofarliga stabilisatorer, mjukgörare och flamskyddsmedel. Exempel på en grupp av tillsatser är olika typer av ftalater. En kemisk familj där flera av familjemedlemmarna av miljö- och hälsoskäl finns på olika avvecklingslistor.
  3. Plaster tillverkas av fossila petroleumprodukter, alltså en naturresurs som inte förnyas och som ger upphov till utsläpp av klimatpåverkande gaser då de förbränns.

Det är bara att konstatera att egenskaperna inte är särskilt smickrande och bilden av PVC som en ”miljöbov” lever kvar i många människors medvetande. Vad alla inte har uppmärksammat är att det under årens lopp har hänt mycket med PVC som förbättrat materialets prestanda på miljöområdet.

Bolon® Green tar ett helhetsgrepp på miljöprestanda

Efterhand har ett de mest ifrågasatta tillsatserna till PVC bytts ut mot mer miljöanpassade alternativ. Bly och tennorganiska stabilisatorer har bytts ut och ersatts med ämnen som är baserade på karboxylater, exempelvis kalcium- och zinktvålar. Ytterligare ett exempel är utbytet av miljöfarliga mjukgörare (ftalater) till andra mindre farliga ämnen. En vanlig mjukgörare i PVC har varit DEHP (dietylhexylftalat), ett ämne som har en tendens att vandra ut från plastmaterialet. Något som är olämpligt då det finns misstankar om att DEHP orsakar hormonstörningar hos djur och människor. I Bolons produkter ingår därför inte DEHP utan i stället DINP (diisononylftalat) och DIDP (diisodecylftalat). En typ av mjukgörare som då de används i golvmaterial inte anses utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön. Historien om mjukgörare i PVC-golv slutar dock inte med detta.

Med konceptet Bolon® Green tar Bolon ett intressant initiativ på miljöområdet och utbytet av mjukgörare utgör en viktig pusselbit i företagets långsiktiga miljöstrategi. Bolon är den första tillverkaren av PVC-golv i världen som går över till att använda mjukgörare som består av förnybar råvara. Den nya tillsatsen har sitt ursprung i växtriket och utgörs av epoxiderad sojabönsolja. Sojabönsolja har tidigare använts som sekundär stabilisator i PVC, men Bolon är alltså först med att använda ämnet som primär mjukgörare i golvmaterial. Sojabönsoljan finns i 2010 års Botanic-kollektion och målet är att efterhand använda den i alla kommande kollektioner.

I miljöanpassningen av företagets produkter och produktion ingår bland annat att öka återvinningen av produktionsspillet, samt inköp av överblivet material från andra producenter. Verksamheten är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och Bolons produkter är FloorScore-certifierade. Det senare är en märkning enligt golvbranschens bedömningsgrund i USA för att golvmaterialet ska kunna klassificeras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Vidare deltar Bolon i branschinitiativet Vinyl 2010, som är en handlingsplan för att minska branschens miljöpåverkan från produktionen av PVC och användningen av produkterna.

Vill vara i framkanten av miljöutvecklingen

Vad är det då som driver Bolon att satsa på miljöfrågorna? ”Bolon® Green är för oss både en affärsmässig satsning och ett ansvarstagande”, konstaterar Annica Eklund som är bolagets VD. ”De ökade kraven på grönt byggande idag och i framtiden är tydliga, och för att möta framtida konkurrens är det nödvändigt för oss att vara med och påverka utvecklingen inom vår nisch. På Bolon har vi all tillverkning i Ulricehamn, vi kan med mycket korta ledtider testa nya lösningar”, fortsätter Annica. ”Utvecklingen av den nya mjukgöraren har således möjliggjorts genom ett nära samarbete med universitet och högskolor och en snabb anpassning av de senaste forskningsrönen till industriproduktion”. Hon konstaterar också att ”Bolon® Green blir aldrig färdigt, utan är ett ständigt pågående arbete som påverkar alla delar i företaget.”

Har intresset hos kunderna ökat för miljöanpassning av era produkter? ”Det har det i högsta grad”, svarar Annica Eklund. ”Idag är det en av de första frågorna som kommer upp. Man vill ”bocka av” den frågan. Samtidigt styr priset fortfarande mycket, marknaden är inte beredd att betala ett betydligt högre pris för miljöprodukter”.

Har de miljöanpassade produkterna likvärdig teknisk prestanda och har de ungefär samma prisnivå som de traditionella produkterna? ”Samma tekniska prestanda har de absolut, vi kan inte göra en sämre produkt. Med fokus på offentliga miljöer som kontor, hotell och butiker har vi mycket höga krav att leva upp till vad gäller slitstyrka, hållbarhet och andra egenskaper”, fastslår Annica. ”Vad gäller prisnivån är Botanic något dyrare än exakt jämförbar produkt utan den nya mjukgöraren. Men Botanic är samtidigt inte vår dyraste produkt totalt sett, utan den ligger ungefär i mitten av vårt prisspann”.