Det finns massor av avlopp som inte är anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Bara i Sverige rör det sig om i storleksordningen 700 000 enskilda avlopp, varav 60 procent finns i fastigheter för boende året runt och resten i fritidshus. Många av fritidshusen ligger nära vattendrag och avsaknad av rening ¬– eller dåligt fungerande reningssystem – bidrar till övergödningen av sjöar och hav.

Ett annat problem är att bakterier kan läcka ut och förorena grundvattnet. Enligt Naturvårdsverket är det cirka 350 000 av de enskilda avloppen som efterhand måste ersättas eller förbättras. Motsvarande statistik finns inte för resten av Europa, men sannolikt rör det sig om miljontals avloppssystem som inte uppfyller EU:s grundläggande krav på rening.

”Vi har utvecklat ett system för rening av avloppsvatten som bygger på hur naturen bryter ner organiskt material och tar hand om kväve- och fosforföreningar”, berättar Yngve Svensson, som är VD för Alnarp Cleanwater Technology. ”Det finns flera reningsalternativ på marknaden, exempelvis trekammarbrunn eller lösningar som bygger på rening genom tillsatser av olika kemiska ämnen (minireningsverk). I båda fallen får man ett slam som regelbundet måste tas omhand. Vårt reningssystem är enkelt och kräver inte någon omfattande infrastruktur. Det baseras på naturliga processer med effektiv slamnedbrytning”, fortsätter Yngve. ”Vi kallar reningssystemet för ACT NaturalTM och tillämpar det grundläggande synsättet att näringen som finns i vattnet ska ses som en resurs och inte som ett problem”.

Så här fungerar ACT Natural

Avloppsvatten från normala hushåll består framförallt av fekalier och urin, samt vatten från duschar, disk- och tvättmaskiner. Alltså en blandning av organiskt material, näringsämnen (kväve och fosfor), vatten och bakterier. Avloppsvatten kan även innehålla rester av läkemedel, metaller från ledningar och andra föroreningar som egentligen inte får spolas ner i avloppet.

Alnarp Cleanwater Technology

Reningsprocesserna i ACT Natural består av två huvudsteg som kallas ProACT respektive InterACT. Rör det sig om en skyddsklassad miljö med särskilda krav på ytterligare fosforrening kan systemet kompletteras med ett tredje reningssteg (ReACT).

I praktiken består ACT Natural av två tankar som grävs ner i trädgården. Tankarna är två meter i diameter och två meter höga vilket innebär att de rymmer 6 m3 slam och vatten. Den första tanken döljs helt under jorden medan den andra tanken sticker upp en bit över markytan. Själva tanken ser man emellertid inte så mycket av men desto mer av de vattenlevande växter som växer i den.

  • I ProACT förbehandlas avloppsvattnet genom att det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Resultatet av processen blir en vattenhaltig slamblandning som pumpas vidare för fortsatt nedbrytning i InterACT. Upp till 100 liter per timme kan pumpas från den första till den andra tanken.
  • I InterACT är det en kombination av mikroorganismer och en bädd av växter som bidrar till reningen. Växternas rötter tar upp näringsämnen från vattnet och växer efterhand till sig. För att stimulera tillväxten cirkuleras och syresätts vattnet i tanken. Vattenväxterna bildar ett akvatiskt ekosystem i trädgården där insekter, fjärilar, grodor och andra djur samspelar. En del av vattnet från InterACT pumpas tillbaks till ProACT för att öka den mikrobiella processen (denitrifikation) som omvandlar vattenlösliga kväveföreningar till gasformiga ämnen.

”Det tar ungefär 10 dagar för avloppsvattnet att passera tankarna och ut kommer rent vatten. Det enda man ser i trädgården när systemet är installerat är vattenväxterna”, konstaterar Yngve Svensson. ”Vi använder vattenväxter som kaveldun, bladvass, jättegröe och säv i InterACT. Växtbädden där det renade vattnet kommer ut pryds med lägre vattenväxter. Växterna i provanläggningen i Alnarp kan bli två meter höga och måste klippas ner en gång om året”.

Allt som syns av vattenreningstankarna i trädgården är de vattenväxter som lever i en av dem.

Allt som syns av vattenreningstankarna i trädgården är de vattenväxter som lever i en av dem.

”Vi brukar jämföra systemet med en bäck i skogen som är 20 km lång men som har paketerats om till två tankar i din trädgård. Det är de naturliga reningsprocesserna som vi återskapar – konstant rörelse av vatten, syresättning, naturliga mikroorganismer från vattenväxternas rötter i samspel med växterna som hanterar föroreningar och näringsämnen i ett fungerande ekosystem. Om tillgången till näringsämnen är god blir växterna större och frodigare och detsamma gäller mikroorganismerna som anpassar sig till näringen. Man kan säga att reningen är självreglerande”, berättar Yngve.

ACT Natural är testat av Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) i Uppsala och reningsegenskaperna visade sig vara goda. Vattnet är luktfritt, halten av organiska ämnen (BOD) är låg och det kan exempelvis användas för bevattning i trädgården.

En av fördelarna som Alnarp Cleanwater Technology framhåller är att det inte bildas något slam. ”Vid vår testanläggning i Alnarp har vi belastat systemet med samma mängd avlopp som ett normalt hushåll med fyra personer producerar under mer än 15 år. Detta har vi kunnat göra utan en enda slamtömning. Andra fördelar är att energiförbrukningen för pumparna är låg, att inga kemikalier behöver tillsättas samt att systemet i stort sett sköter sig själv”, avslutar Yngve Svensson.

Återvinning av fosfor

Är vattendragen i närheten av fastigheten klassade som känsliga kan miljömyndigheten ställa krav på kompletterande rening av fosfor. Under sådana omständigheter ska även ReACT installeras och i detta reningssteg binds fosfor till ett naturligt adsorberande kalkmaterial. Här rör det sig om en långsam och passiv process där det tar två till fyra år innan kalken blir mättad med fosfor. Den kan sedan avlägsnas och användas som ett jordförbättringsmedel som både innehåller näring och som bidrar till högre pH i marken. Vid reningsprocessen binds minst 90 procent av fosforn till kalkmaterialet.

Artikeln publicerades i december 2013