Trädäck utan gifter

Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna dödar rötsvampar och andra organismer som angriper träet och myndigheterna har uppmärksammat olika miljö- och hälsoproblem som orsakas av träskyddsmedel.

Vissa preparat har efterhand förbjudits och andra är klassade som bekämpningsmedel där användningen kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Det finns därför ett betydande intresse för utveckling av mer miljöanpassade alternativ.

”OrganoWood är ett helt nytt sätt att skydda trä mot röta och eld”, säger Mårten Hellberg, som är vd för bolaget OrganoWood AB. ”Fördelen med vårt modifierade trallvirke är att träet inte innehåller några biocider eller tungmetaller. En extra bonus är ett bra flamskydd och dessutom blir virket underhållsfritt”, fortsätter Mårten.

”Teknologin är helt inspirerad från den naturliga fossiliseringsprocessen”, konstaterar Juhanes Aydin, som är produktutvecklingschef. ”I naturen tar processen väldigt lång tid, men vi ökar hastigheten genom en kemisk process som kallas organokatalys. Vi använder oss av små naturliga ämnen som katalyserar reaktionen där kisel binds till cellolusamolekylerna. Katalysatorn finns i frukt och grönsaker och vår träskyddsvätska är vattenbaserad och innehåller inga ämnen som är klassade som miljöfarliga”, fortsätter Juhanes.

OrganoWood bygger sin teknologi på forskning och utveckling inom OrganoClick AB. Bolaget, som bildades 2006, utvecklar metoder för modifiering av cellulosabaserade material som papper, trä och textilier. Grundidén är att med hjälp av ”gröna katalysatorer” vid låg temperatur koppla (”klicka på”) kemiska ämnen till cellulosamolekylerna. Resultatet blir helt nya egenskaper hos materialen. Du kan läsa mer om detta i artikeln ”Grön cellulosakemi ger miljöfördelar”.

Cellulosamolekylerna får nya egenskaper

Att använda små organiska molekyler som katalysatorer förekommer redan inom läkemedelsindustrin, men tillämpas teknologin för cellulosabaserade material som trä, textilier och papper öppnar det sig många intressanta möjligheter. Professor Armando Cordoba vid Mittuniversitetet i Sundsvall och docent Jonas Hafrén vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala, hämtade inspiration från läkemedelstillverkning och de båda ligger bakom den nya miljöanpassade metoden för träskydd.

”I virket binds kisel till cellulosamolekylerna och resultatet blir en fysisk barriär mot röta”, säger Mårten Hellberg. ”Rötsvamparna ser inte längre träet som mat och en träbit som legat nedgrävd i marken under tre år visar inga angrepp av röta. Mineraliseringen gör dessutom att träet står emot brand på ett utmärkt sätt”, fortsätter Mårten.

”Trämaterial som behandlats med vår teknologi består av cirka 10 procent kisel och resten av trä. Fossiliseringen sker framförallt på ytan av fibrerna, vilket kapslar in dem och gör dem oåtkomliga för rötsvampar. Träet har genomgått tester avseende röta och brandskydd med mycket goda resultat. När virket tjänat ut behöver det inte behandlas som farligt avfall utan det kan återanvändas till något annat”, avslutar Mårten Hellberg.

Det modifierade virket är avsett användas till trädäck för altaner, terrasser och andra uteplatser, men det går att bygga hela hus med det. Virket är naturfärgat och får med tiden en silvergrå nyans där modifieringen ger träet en hård och slät yta som förlänger trallens livslängd.

"Tekniken är helt inspirerad av den naturliga fossileringsprocessen"

Träbehandling i industriell skala

Produktionen av träskyddsvätskorna sker i OrganoClicks anläggning i Täby med en kapacitet på cirka 7000 m3 träskyddsmedel per år. Kiselråvarorna till träskyddsmedlet tas från sand och risskal och katalysatorn hämtas från frukter.

Virket väljs från utvalda leverantörer och sågas till rätt dimensioner och hyvlas därefter med rätt profil. Modifieringen genomförs hos Bergs Timber Bitus AB i Nybro. Deras träbehandlingsanläggning är den största i Sverige med en totalkapacitet på mer 300 000 m3 sågat virke per år. Bolaget har startat en produktionslinje som är dedikerad för tillverkning modifierat virke för OrganoWoods räkning. Trämodifieringen inleds med att träskyddsvätskan trycks in i virket vilket medför att virket blir modifierat hela vägen in till kärnan. Därefter torkas virket i en specialutvecklad process där kiselämnena och träfibrerna ytterligare reagerar med varandra. Efter kvalitetskontroll och paketering är virket slutligen klart att levereras.

…och för hemmabruk

Träskyddsvätskan finns också som en ytbehandlingsprodukt på burk och som kan användas av konsumenten för ytbehandling av obehandlade träprodukter med god absorptionsförmåga. Exempel på detta är solitt trä av gran och fur samt produkter som består av spånskivor, plywood och masonit. Behandlingen ger bra röt- och flamskydd men industriellt färdigbehandlat material får ett mer heltäckande skydd. Fossiliseringen går i samband med dessa processer mer på djupet i träet.

Artikeln publicerad i Juni 2012